งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานตรวจสอบภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานตรวจสอบภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานตรวจสอบภายใน
รายงานเดือน กรกฎาคม 2556 สำนักงานตรวจสอบภายใน

2 หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน (1/1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ - พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างชั่วคราว อัตรา บรรจุ สายตรวจที่ 1 ข้าราชการ 3 1 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ อัตรา บรรจุ สายตรวจที่ 2 ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 6 4 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้างชั่วคราว - รวม 8 อัตราว่าง 2 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ 2 ตำแหน่ง มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ 250 266 184 200 185 176 179 194 174 1.1 งานสารบรรณ (ยอดสะสม) 183 - (1) รับหนังสือ เรื่อง/เล่ม 216 231 159 154 144 173 152 (2) ส่งหนังสือ เรื่อง 34 35 25 24 26 30 32 29 21 22 (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง (4) จัดเก็บ เรื่อง (5) ส่ง เรื่อง (6) ร่างหนังสือ เรื่อง (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1.2 การเงิน & บัญชี (ยอดสะสม) 4 2 3 6 5 (1) ทำสัญญาเงินยืม/ส่งคืน.....เรื่อง (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง (3) รายงาน Online ครั้ง 1.3 พัสดุ (ยอดสะสม) (1) จัดซื้อ ครั้ง (2) จัดจ้าง ครั้ง (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง (4)

4 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
แผน/ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 การตรวจสอบด้าน Financial & Compliance Audit 32 ชิ้นงาน แผน 2 3 4 ผล - การตรวจสอบด้าน Performance Audit โครงการ การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้คำปรึกษา 60 ครั้ง 5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5.1 การดำเนินการตามตัวชี้วัดของกรม 13 ครั้ง 5.2 สอบทานการควบคุมภายใน 35 หน่วยงาน 30

5 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น 143,000 บาท 100 % 5.41% 15.21% 29.38% 39.17% 44.59% 58.76% 64.17% 73.97% 83.76% 89.17% 94.59% 100.00% 7.81% 12.18% 12.78% 13.92% 37.45% 49.53% 57.82% 69.22% 79.86% 94.43% - 1.1 งบดำเนินงาน 100% 1.2 งบลงทุน 1.3 งบรายจ่ายอื่น


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานตรวจสอบภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google