งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาการผ่าตัดเสมือนจริง แก้ไขความพิการแต่กำเนิดทารกใน ครรภ์ (Fetal surgery) 2012 1. (Fetal surgery 1.Hysterotomy &Repair Myelomeningocoele 2.Percutaneous.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาการผ่าตัดเสมือนจริง แก้ไขความพิการแต่กำเนิดทารกใน ครรภ์ (Fetal surgery) 2012 1. (Fetal surgery 1.Hysterotomy &Repair Myelomeningocoele 2.Percutaneous."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาการผ่าตัดเสมือนจริง แก้ไขความพิการแต่กำเนิดทารกใน ครรภ์ (Fetal surgery) 2012 1. (Fetal surgery 1.Hysterotomy &Repair Myelomeningocoele 2.Percutaneous fetoscope, ventriculo amniotic shunt insertion) โครงการพัฒนาการผ่าตัดเสมือนจริง แก้ไขความพิการแต่กำเนิดทารกใน ครรภ์ (Fetal surgery) 2012 1. กล้องส่องภายในชนิดไร้สาย (Wireless fetoscope) 2. หุ่นฝึกผ่าตัดทารกในครรภ์แก้ไขความ พิการแต่กำเนิด (Fetal surgery 1.Hysterotomy &Repair Myelomeningocoele 2.Percutaneous fetoscope, ventriculo amniotic shunt insertion) พ. อ. ศุภกิจ สงวนดีกุล กองศัลยกรรม รพ. พระมงกุฏเกล้า

2 1 Fetal surgery is initiated in thailand by virtual reality simulation

3

4 Excellence surgery 1.High success rate Patient safety,No surgical mortality Low morbidity,mortality,complication Maximized recovery Short length of stay in hospital Validity,Accuracy, Cost-Effective, Standard of treatment) 2.Human right,Ethic 3.Good Service system 4Good surgical education&training 5.Good research&innovation

5 THE SERIES OF DEVELOPMENT PROJECT 3Aspects of development for Excellence Surgery ๑.Knowledge E-learning,Research series,Genius formation Excellence Neurosurgical quality ๒.Ethic Empowering ethic in medical education(Good surgical practice,patient safety), Ethic E-larning &Research series ๓.Surgical skil,technic The virtual reality for neurosugical operative simulation The Simple virtual reality neuronavigator The wireless endoscope(fetoscope) The neurosurgical practice model The neurosurgical equipment

6 Fetal surgery virtual reality simulation Fetal surgery virtual reality simulation Fetal surgery begin first time in thailand by this pilot study :Virtual reality simulation of neurosurgical procedure for correction of congenital malformation 1.Hysterotomy closure of myelomeningocoele 2.Percutaneous fetoscope ventriculoamniotic shunt insertion for congenital hydrocephalus

7 Hysterotomy closure of myelomeningocoele

8 Percutaneous fetoscope ventriculoamniotic shunt insertion

9 Innovation 1.Wireless endoscope(Fetoscope) for ventriculoamniotic shunt insertion 2. Models Mother and 24 weeks Fetus Pregnant model Myelomeningocoele fetus Hydrocephalic fetus

10

11 Objective 1.) สร้าง Wireless fetoscope เครื่องแรกใน ประเทศไทยพื่อใช้ในการผ่าตัดส่องกล้อง ภายในมดลูกและใส่สายระบายน้ำในโพรง สมองลงถูงน้ำคร่ำ 2.) สร้างหุ่นฝึกผ่าตัดทารกในครรภ์ เพื่อฝึก ผ่าตัดแก้ไขความพิการแต่กำเนิด 2 ชนิด 2.1 Myelomeningocoele 2.2 Hydrocephalus 3.) ฝึกผ่าตัดเสมือนจริง 2 ชนิด 3.1Hysterotomy Closure of myelomeningocoele 3.2 Percutaneous fetoscope ventriculo amniotic shunt insertion

12

13 Material Wireless fetoscope Material Wireless fetoscope 1.Wireless camera 2.Endoscope tube &handgrip 3.Light source,battery supply 4.Monitor :small portable video (Mini DVR)reciever งบประมาณ 8000 บาท ถูกกว่าของ ต่างประเทศ 100 เท่า

14 Advantage of wireless fetoscope(endoscope) Portable,ligth weigth,small size No cord or wire,free hand movment Not need work station hardware Convenient to use Low cost Demo by fetal surgery

15 Method Method สร้างกล้องส่องภายในมดลูกเพื่อผ่าตัด ทารกในครรภ์ ฝึกผ่าตัดใส่สายระบายน้ำในโพรงสมองลง ช่องน้ำคร่ำโดยใช้กล้องส่องภายในครรภ์ กับหุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์ 24 สัปดาห์ ศึกษานำร่องผลสำเร็จ, เทคนิกการผ่าตัด และข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

16 Benefit & Future development มีกล้องส่องภายในชนิดไร้สายเพื่อการฝึก ผ่าตัดทารกในครรภ์เป็นเครื่องแรกของโลก และประเทศไทย มีการฝึกผ่าตัดทารกในครรภ์เป็นครั้งแรกใน ประเทศไทย พัฒนาไปสู่การผ่าตัดจริง เพิ่มคุณภาพการผ่าตัด ความปลอดภัย ผลสำเร็จ เพิ่มคุณภาพการฝึกอบรมศัลยแพทย์ ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางศัลยกรรม ทัดเทียมอารยประเทศ

17 Fetal surgery model S13 Myelomeningocoele S14 Hydrocephalus โครงการพัฒนาหุ่นจำลองเพื่อการฝึกผ่าตัด ทางระบบประสาท (Neurosurgical operative model) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 2006 ภายใต้แนวคิด สร้างหุ่นจำลองผลิตขึ้นเองภายในประเทศ Reduced Iatrogenic complication,Useful&Real practice,easy&Ready to use,Cheap,Recycle,Innitiation innovation(not copy),Continuous development of quality of innovation,Instead of cadaver,animal ใช้งานร่วมกับ wireless fetoscope เพื่อการผ่าตัด เสมือนจริงทารกในครรภ์

18 Material หุ่นแม่ตั้งครรภ์ 24 สัปดาห์ และ หุ่นทารกที่มี ความผิดปกติทา ’ ระบบประสาท 1. โครงสร้างภายนอก หุ่นแม่ 2. โครงสร้างภายในมดลูก หุ่นลูก 3. พยาธิสภาพ Myelomeningocoele,Hydrocephalus วัสดุที่ใช้ผลิต พลาสติก ดินน้ำมัน สี ผ้า ฟองน้ำ งบประมาณ 2000 บาท

19 Myelomeningocoele Fetus

20 Hysterotomy &closure of myelomeningocoele

21 Hydrocephalic Fetus

22 Percutaneous fetoscope ventriculoamniotic shunt insertion

23 Benefit&development 1.) มีหุ่นจำลองฝึกผ่าตัดระบบประสาทผลิตขึ้น ภายในประเทศเป็นครั้งแรก ใช้งานจริง ราคาถูก 2.) ฝึกสอน, ฝึกผ่าตัด, วางแผนการผ่าตัดอย่างมี ประสิทธิภาพ 3.) พัฒนาคุณภาพด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและการ บริการรักษาโรคทางศัลยกรรมประสาท 4.) พัฒนาสถาบันรพ. พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้นำแห่งแรก ในประเทศไทยที่มีโครงการพัฒนาการฝึกผ่าตัด เสมือนจริง (Virtual reality simulation on model 5.) ขยายผลด้านการค้าเมื่อพัฒนาหุ่นจำลองส่งออก และลดการนำเข้าหุ่นจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพง มาก

24 Module for learning surgical operation For patient safety,Excellent Practice :step of learning&skill training Knownledge:learning: Active learn(Self direct):Textbook,E-learning Practice&feedback Research Passive learn:Lecture,Problem based learning(PBL) Operative Skill: 3D computer assist operative training Operative Model Cadaveric Observe real operation Practice in real human under supervision Practice in real human

25 Series of the surgical practice models Neurosurgical model 5 years evolution 5 diseases congenital,vascular,trauma,tumor,infection,other:hydrocephalus,ne rve entrapment S1Ventriculostomy S2 Neuroanatomy quiz S3 Scalp flap planning S4 Exploratory burr hole S5 Craniotomy remove blood clot:TBI S6 Craniectomy remove bl.clot:CVA

26 Neurosurgical model S7 Release nerve entrapment:CPS,GCS S8 Temporal bone drilling:transmastoid S9 Brain tumor resection S10 Acupuncture :TCM physical examination:Pulse For neurological disease S11 Skull traction S 12 Brain abscess resection S13 Fetal surgery Hysterotomy closure of myelomeningocoele S14 Fetal surgery Percutaneous fetoscope ventriculoamniotic shunt insertiuon Extra S1 Simulator neurosurgical model &Simple navigator Extra S2 wireless endoscope All rigth reserved 2012,Col.supakij sanguandekul

27 Thank you ขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่าน, กรรมการและ ผู้ฟัง

28 Present planning for future Success Problem leading to Development Every movement have it’s target Excellence surgery for Excellence humanity Beginning and the end is the same point :simply the best and continuous evolution for excellence surgery


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาการผ่าตัดเสมือนจริง แก้ไขความพิการแต่กำเนิดทารกใน ครรภ์ (Fetal surgery) 2012 1. (Fetal surgery 1.Hysterotomy &Repair Myelomeningocoele 2.Percutaneous.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google