งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lessons Learned: ICT in Education ดร. ทินสิริ ศิริ โพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lessons Learned: ICT in Education ดร. ทินสิริ ศิริ โพธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lessons Learned: ICT in Education ดร. ทินสิริ ศิริ โพธิ์

2 What is ICT?

3

4

5

6

7

8

9 ท่านใช้ ICT ในการ ทำงาน การเรียน การสอน หรือไม่ ?

10 ท่านคิดว่าหากใช้ ICT ใน การทำงาน การเรียน การสอน ให้ประสบผลสำเร็จ ต้องมี ปัจจัยอะไร

11 9 Lessons Learned บทเรี ยน ข้ อ

12 แ หล่งข้อมูล  โครงการ ICT เพื่อการศึกษา โดยองค์การยูเนสโก และ กรณีศึกษาจาก 6 ประเทศ  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ

13 ส ภาพแวดล้อมที่ ผลักดัน  จากเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม  มีแผนแม่บทไอที และโครงสร้างอุปกรณ์ที่พร้อม  มีระบบการศึกษาที่มีการวางแผนอย่างดี 1.1. ให้ใช้เทคโนโลยี

14 น โยบายการใช้เทคโนโลยี  จัดให้มีนโยบาย ICT เพื่อการศึกษาใน แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ  นำนโยบายมาปฏิบัติ  มีนโยบายความร่วมมือระหว่างกระทรวง และภาคเอกชน  มีนโยบายป้องกันความปลอดภัยข้อมูล และผู้ใช้ 2.

15 ก ารบริหารจัดการ & ง บประมาณ  โยงเข้ากับโครงการทางศึกษาอื่นๆ  ไม่เน้นเทคโนโลยีด้านเดียว ต้องเน้นการ เรียนการสอนด้วย  มีงบประมาณสนับสนุนทั้งในระดับ กระทรวงและร.ร.  หาทุนจากภาคเอกชนมาช่วยเหลือ  หากลยุทธ์ที่สร้างความต่อเนื่อง 3.

16 น โยบายและกลยุทธ์เพื่อ การใช้ เทคโนโลยีในร. ร.  มีนโยบายที่เป็นระบบและเอื้อต่อการปฏิบัติ  มีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน  มีการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในร.ร.  ให้ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วม 4.

17 Reflection

18 อุ ปกรณ์เทคโนโลยี และเครือข่าย  การเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสม มี ประสิทธิภาพ และหลากหลาย  เชื่อมโยงกับโครงสร้างที่มีอยู่แล้ว  มีการซ่อมบำรุงที่ต่อเนื่อง  มีการป้องกันความปลอดภัย  ใช้เครื่องคอมฯมือสอง  Open Source software 5.

19 บุ คคลากร  มีผู้บริหารสนับสนุนและมีส่วนร่วม  ครูมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ไอทีและ ยินดีที่จะพัฒนาตนเอง  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร และครู  มีบุคคลากรด้านเทคนิคที่เชี่ยวชาญ และให้การสนับสนุน  มีวัฒนธรรมอง์กรที่เอื้ออำนวย 6.

20 ก ารพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาและ  เทคโนโลยีคือเครื่องมือช่วยในการสอน  ปรับเทคนิคการสอน student-centred approach  โยงการใช้ไอทีให้เข้าสู่หลักสูตร  มีการบริหารจัดการในห้องเรียน  มีการเคารพลิขสิทธ์และทรัพย์สินทาง ปํญญา  จัดทำข้อมูล online & offline 7. เทคนิคการสอน

21 ก ารพัฒนา บุคคลากร  มีนโยบายที่เน้นการพัฒนาครูและบุคคลากร ทางการศึกษาในทุกระดับ  มีมาตรฐานทักษะการใช้ไอที มีมาตรฐานทักษะการใช้ไอที  ใช้รูปแบบในการอบรมที่หลากหลาย (peer teaching, school-based training, online)  เปลี่ยนแนวการคิดและทัศนคติของครูและ ผู้บริหาร  มีแรงจูงใจ  เนื้อหาอบรมเน้นการปฏิบัติ 8.

22 ก ารติดตามและ ประเมินผล  บันทึกผลที่ได้จากการใช้ไอที (กรณีตัวอย่าง,วิจัย)  วิธีการประเมินที่เหมาะสม  มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 9.

23  ICT in Education  It is not about technology.  It is about teaching and learning.  ความสำเร็จเกิดจาก  มีนโยบายและผู้บริหารสนับสนุน  มีการวางแผนที่ดี  ครูให้ความร่วมมือ  มีเทคนิคการสอน  มีการปฏิบัติและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ฝ ากข้อคิด

24

25 ICT in Education Team UNESCO Bangkok 920 Sukhumvit Road Prakanong Bangkok, Thailand 10110 Tel: (662) 391-0577 Fax:(662) 391-0866 Website: www.unescobkk.org E-mail: s.tinsiri@unescobkk.org contact us

26 ISTE: Competency Based Standard

27 Three approaches Technology Literacy Approach Knowledge Deepening Approach: Increase the ability to use knowledge to add value to output by applying it to solve real-world problems. knowledge Creation Approach: Increase the ability to innovate and produce new knowledge


ดาวน์โหลด ppt Lessons Learned: ICT in Education ดร. ทินสิริ ศิริ โพธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google