งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบของ DRG ต่อ ศัลยแพทย์ไทย วิกฤต หรือ โอกาส ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบของ DRG ต่อ ศัลยแพทย์ไทย วิกฤต หรือ โอกาส ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผลกระทบของ DRG ต่อ ศัลยแพทย์ไทย วิกฤต หรือ โอกาส ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 • กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ( Diagnosis Related Group, DRG) คือ ระบบแบ่งกลุ่ม ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบ เฉียบพลันในโรงพยาบาล เพื่อวัดผล ผลิตของโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่จัดอยู่ ในกลุ่มเดียวกันจะมีวันนอนใน โรงพยาบาล (iso-length of stay) และใช้ ทรัพยากรโรงพยาบาลเพื่อการรักษา ใกล้เคียงกัน (iso-resource) (Fetter et al 1980). คำจำกัดความ

4 • Y = b X + C • Y คือ Length of stay, ค่ารักษา • X คือ –Principal diagnosis –Operating room procedure –Comorbidity and complication –Age –Discharge type –Body weight for neonate การทำนายผลลัพธ์

5 กลุ่มโรคร่วมและความเสี่ยงทางการเงิน 3MHIS 2001

6 Allocation of DRG DRG for Craniotomy Major Diagnostic Category 1 Diseases & Disorder of the Nervous System OR Procedure Craniotomy DRG 0101X Principal Dx Trauma No Spinal No Yes DRG 0102X DRG 0103X

7 ค่ามาตรฐานของ DRG •DRG 01010 Craniotomy for trauma, no CC, RW = 3.9851, LOS=7.35 •DRG 01020 Craniotomy except for trauma, no CC, RW = 5.8911, LOS=11.42 •DRG 01024 Craniotomy except for trauma, with catastrophic CC, RW = 9.7548, LOS=23.53

8 คุณสมบัติสำคัญของ DRG •ใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในระบบ –ICD10 (ICD10TM)/ICD-9-CM •มีความคล้ายคลึงด้านต้นทุนในการ รักษา •มีความคล้ายคลึงกันทางคลินิก •ปรับเป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ •ใช้กันอย่างแพร่หลาย

9 ผลกระทบของ DRG ด้านดี –สามารถคุมค่าใช้จ่ายได้ (Cost containment) –กระตุ้นประสิทธิภาพของ ร.พ. –ปรับระบบข้อมูลดีขึ้น ด้านลบ u เกิดการเบี่ยงเบนต้นทุน (Cost shifting) u การกลับเข้านอน ร.พ.สูงขึ้น (Readmission) u ข้อมูลเบี่ยงเบน (DRG creep)

10 การปรับ DRG ให้เป็นปัจจุบัน Federal Register (ทุกปี) –จัดกลุ่ม DRG ใหม่ (Reclassification) –คำนวณน้ำหนักใหม่ (Recalibration) –ปรับราคาใหม่ (Rebasing) –การปรับอย่างอื่น (Other adjustments) –นโยบายระยะผ่าน (Transition Policy)

11 ลูกค้าของ DRG •ผู้วางแผนนโยบายสาธารณสุข - คาดการณ์งบประมาณ •ผู้บริหารโรงพยาบาล - ชี้ช่องทางธุรกิจ •แพทย์ - เพื่อเปรียบเทียบผลงาน •พยาบาล - ชี้ความต้องการชั่วโมงของ การพยาบาล •ผู้ตรวจรับรอง ร.พ. - มาตรฐานคุณภาพ บริการ

12 หนทางสู่ความสำเร็จทาง ธุรกิจกับ DRG •วันนอนใน ร.พ. สั้นลง •การใช้บริการ - ลดลง •การตรวจก่อนเข้านอน ร.พ. - เพิ่มขึ้น ๑

13 • DRG version 1 (พ.ศ.๒๕๔๑) รับแนวคิด US-HCFA DRG • DRG version 2 (พ.ศ.๒๕๔๓) รับแนวคิด US-HCFA DRG, แปลง ICD10 เทียบเคียง ICD9CM เพื่อครอบคลุมทุกโรค • DRG version 3 (พ.ศ.๒๕๔๖) รับแนวคิด Australian AR-DRG, นำบัญชีคะแนนความ รุนแรงของโรคร่วมและโรคแทรก แยก DRG แต่ ละกลุ่มตามผลคำนวณความรุนแรง 0-4, 0 ไม่มี โรคร่วม-โรคแทรก, 4 โรคร่วม-โรคแทรกรุนแรง มาก กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของไทย

14 •DRG version 4 (เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐) แก้ปัญหาการรักษาหรือหัตถการที่ทำพร้อม กันสองข้าง (bilaterality) และการรักษาหรือ หัตถการที่ทำซ้ำหลายครั้ง (multiple repeated procedures ) โดยใช้ ICD9CM2005Ext ตั้งแต่ เมษายน ๒๕๔๘ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของไทย

15 Proportion of surgical cases 2006 From 7.18 million cases, 18% were surgical cases

16 Proportion of surgical cases 2006

17 Case fatality and surgical treatment Case fatality rate of medical and surgical cases by MDC MDC 00 Pre MDC, 01 nervous system, 04 respiratory system, 15 newborn, 24 multiple significant trauma, 25 HIV, CS civil servant medical benefit, UC universal coverage

18 Case fatality and benefit type Case fatality rate of surgical cases, MDC and medical benefit MDC 00 Pre MDC, 01 nervous system, 04 respiratory system, 15 newborn, 24 multiple significant trauma, 25 HIV, CS civil servant medical benefit, UC universal coverage

19 Access to surgical treatment by benefit type MDC 00 Pre MDC, 01 nervous system, 04 respiratory system, 15 newborn, 24 multiple significant trauma, 25 HIV, CS civil servant medical benefit, UC universal coverage

20 Other casemix systems Supasit Pannarunothai, MD, PhD Faculty of Medicine, Naresuan University

21 Source: Innovative care for chronic conditions:WHO, 2003


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบของ DRG ต่อ ศัลยแพทย์ไทย วิกฤต หรือ โอกาส ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google