งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบของ DRG ต่อศัลยแพทย์ไทย วิกฤต หรือ โอกาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบของ DRG ต่อศัลยแพทย์ไทย วิกฤต หรือ โอกาส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบของ DRG ต่อศัลยแพทย์ไทย วิกฤต หรือ โอกาส
ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 คำจำกัดความ กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Group, DRG) คือ ระบบแบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาแบบเฉียบพลันในโรงพยาบาล เพื่อวัดผลผลิตของโรงพยาบาล ผู้ป่วยที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันจะมีวันนอนในโรงพยาบาล (iso-length of stay) และใช้ทรัพยากรโรงพยาบาลเพื่อการรักษาใกล้เคียงกัน (iso-resource) (Fetter et al 1980).

3 การทำนายผลลัพธ์ Y คือ Length of stay, ค่ารักษา X คือ
Y = b X + C Y คือ Length of stay, ค่ารักษา X คือ Principal diagnosis Operating room procedure Comorbidity and complication Age Discharge type Body weight for neonate

4 กลุ่มโรคร่วมและความเสี่ยงทางการเงิน
3MHIS 2001

5 Allocation of DRG DRG for Craniotomy No No DRG 0101X Yes DRG 0102X
Major Diagnostic Category 1 Diseases & Disorder of the Nervous System Craniotomy Principal Dx Trauma OR Procedure No DRG 0102X Spinal DRG 0103X No

6 ค่ามาตรฐานของ DRG DRG Craniotomy for trauma, no CC, RW = , LOS=7.35 DRG Craniotomy except for trauma, no CC, RW = , LOS=11.42 DRG Craniotomy except for trauma, with catastrophic CC, RW = , LOS=23.53

7 คุณสมบัติสำคัญของ DRG
ใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในระบบ ICD10 (ICD10TM)/ICD-9-CM มีความคล้ายคลึงด้านต้นทุนในการรักษา มีความคล้ายคลึงกันทางคลินิก ปรับเป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ ใช้กันอย่างแพร่หลาย

8 ผลกระทบของ DRG ด้านดี สามารถคุมค่าใช้จ่ายได้ (Cost containment)
กระตุ้นประสิทธิภาพของ ร.พ. ปรับระบบข้อมูลดีขึ้น ด้านลบ เกิดการเบี่ยงเบนต้นทุน (Cost shifting) การกลับเข้านอน ร.พ.สูงขึ้น (Readmission) ข้อมูลเบี่ยงเบน (DRG creep)

9 การปรับ DRG ให้เป็นปัจจุบัน
Federal Register (ทุกปี) จัดกลุ่ม DRG ใหม่ (Reclassification) คำนวณน้ำหนักใหม่ (Recalibration) ปรับราคาใหม่ (Rebasing) การปรับอย่างอื่น (Other adjustments) นโยบายระยะผ่าน (Transition Policy)

10 ลูกค้าของ DRG ผู้วางแผนนโยบายสาธารณสุข - คาดการณ์งบประมาณ
ผู้วางแผนนโยบายสาธารณสุข - คาดการณ์งบประมาณ ผู้บริหารโรงพยาบาล - ชี้ช่องทางธุรกิจ แพทย์ - เพื่อเปรียบเทียบผลงาน พยาบาล - ชี้ความต้องการชั่วโมงของการพยาบาล ผู้ตรวจรับรอง ร.พ. - มาตรฐานคุณภาพบริการ

11 หนทางสู่ความสำเร็จทางธุรกิจกับ DRG
วันนอนใน ร.พ. สั้นลง การใช้บริการ - ลดลง การตรวจก่อนเข้านอน ร.พ. - เพิ่มขึ้น

12 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของไทย
DRG version 1 (พ.ศ.๒๕๔๑) รับแนวคิด US-HCFA DRG DRG version 2 (พ.ศ.๒๕๔๓) รับแนวคิด US-HCFA DRG, แปลง ICD10 เทียบเคียง ICD9CM เพื่อครอบคลุมทุกโรค DRG version 3 (พ.ศ.๒๕๔๖) รับแนวคิด Australian AR-DRG, นำบัญชีคะแนนความรุนแรงของโรคร่วมและโรคแทรก แยก DRG แต่ละกลุ่มตามผลคำนวณความรุนแรง 0-4, 0 ไม่มีโรคร่วม-โรคแทรก, 4 โรคร่วม-โรคแทรกรุนแรงมาก

13 กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมของไทย
DRG version 4 (เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐) แก้ปัญหาการรักษาหรือหัตถการที่ทำพร้อมกันสองข้าง (bilaterality) และการรักษาหรือหัตถการที่ทำซ้ำหลายครั้ง (multiple repeated procedures ) โดยใช้ ICD9CM2005Ext ตั้งแต่ เมษายน ๒๕๔๘

14 Proportion of surgical cases 2006
From 7.18 million cases, 18% were surgical cases

15 Proportion of surgical cases 2006

16 Case fatality and surgical treatment
Case fatality rate of medical and surgical cases by MDC MDC 00 Pre MDC, 01 nervous system, 04 respiratory system, 15 newborn, 24 multiple significant trauma, 25 HIV, CS civil servant medical benefit, UC universal coverage

17 Case fatality and benefit type
Case fatality rate of surgical cases, MDC and medical benefit MDC 00 Pre MDC, 01 nervous system, 04 respiratory system, 15 newborn, 24 multiple significant trauma, 25 HIV, CS civil servant medical benefit, UC universal coverage

18 Access to surgical treatment by benefit type
MDC 00 Pre MDC, 01 nervous system, 04 respiratory system, 15 newborn, 24 multiple significant trauma, 25 HIV, CS civil servant medical benefit, UC universal coverage

19 Supasit Pannarunothai, MD, PhD
Other casemix systems Supasit Pannarunothai, MD, PhD Faculty of Medicine, Naresuan University

20 Source: Innovative care for chronic conditions:WHO, 2003


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบของ DRG ต่อศัลยแพทย์ไทย วิกฤต หรือ โอกาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google