งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความฝันเกี่ยวกับ นศ. มหิดล วิจารณ์ พานิช อภิปรายใน หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ ๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยนานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความฝันเกี่ยวกับ นศ. มหิดล วิจารณ์ พานิช อภิปรายใน หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ ๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยนานาชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความฝันเกี่ยวกับ นศ. มหิดล วิจารณ์ พานิช อภิปรายใน หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ ๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยนานาชาติ

3 Competency ของ บัณฑิต ความ เป็น พลเมือ ง 21 st Century Skills Professional Skills

4 สี่ห้องหัวใจ Teach Less Learn More PLC การเรียนรู้ เพื่อสร้าง ความเป็น พลเมือง PBL Project-Based Learning Professional Learning Community

5 3Rs + 7Cs Reading, ‘Riting, ‘Rithmetics Critical thinking & problem solving Creativity & innovation Collaboration, teamwork & leadership Cross-cultural understanding Communication, information & media literacy ( 2 – 3 ภาษา ) Computing & media literacy Career & learning self-reliance Change + 2L Learning Leadership

6 Health Professionals for a New Century

7 LevelObjectivesOutcome Informative Information Skills Experts Formative Socialization Values Professionals Transformative Leadership attributes Change agents Table III-1. Levels of learning

8 Maslow’s Theory of Motivation

9 วิธีจัดการเรียนรู้ 21 st Century Skills ใช้ PBL Team Learning Studio-Type Room นำเสนอต่อเพื่อนร่วมชั้น และ.... ครู / อาจารย์ เป็น โค้ช facilitator พ่อแม่ คนในชุมชน / ในระบบ บริการสุขภาพ

10 หมวดวิชาการ ศึกษาทั่วไป ม. ธรรมศาสตร์ รศ. ดร. ปริญญา เทวา นฤมิตรกุล วิชาพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Education) ๓ หน่วยกิต ๑๖ คาบ x ๓ ชม. กลุ่มคละคณะ ครั้งที่ ๑ ปัญหาของประเทศไทย ครั้งที่ ๒ เราทุกคนเป็นทั้งปัญหาและ สาเหตุ แก้ที่ตัวเอง คิดโครงการ ครั้งต่อๆ ไปเป็น “ ปฏิบัติการพลเมือง ” (Service Learning) ลงพื้นที่ ดำเนินการแก้ไข ประเมินผล นำเสนอต่อเพื่อนในชั้น

11 วิชาพลเมืองกับความ รับผิดชอบต่อสังคม ใช้การเรียนรู้แบบ PBL ได้ 21 st Century Skills ได้รู้จักบ้านเมือง สังคม ชุมชน ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมใน ๑ จังหวัด ๑ มหา ฯ ได้ (Service Learning) เป็นรูปธรรมของ ยุทธศาสตร์ พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความ เป็นพลเมือง พ. ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๑

12 สร้าง 21 st Century Thai Leaders Teach Less Learn More PLC การเรียนรู้ เพื่อสร้าง ความเป็น พลเมือง PBL รับ ใช้ แผ่น ดิน


ดาวน์โหลด ppt ความฝันเกี่ยวกับ นศ. มหิดล วิจารณ์ พานิช อภิปรายใน หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ ๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ วิทยาลัยนานาชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google