งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารการพยาบาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมความ ปลอดภัยในการบริการพยาบาล โด ย รองศาสตราจารย์อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารการพยาบาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมความ ปลอดภัยในการบริการพยาบาล โด ย รองศาสตราจารย์อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารการพยาบาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมความ ปลอดภัยในการบริการพยาบาล โด ย รองศาสตราจารย์อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม

2 ทัศนคติพฤติกรรม ความปลอดภัย เห็นคุณค่า Values จิตใต้สำนึก Unconscious เป็นรูปธรรม Artifacts วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมความ ปลอดภัย

3 วัฒนธรรม การสื่อข้อมูล วัฒนธรรม การรายงาน วัฒนธรรม ความเที่ยงธรรม วัฒนธรรม ความยืดหยุ่น วัฒนธรรม การเรียนรู้ วัฒนธรรม ความปลอดภัย องค์ประกอบของวัฒนธรรม ความปลอดภัย Informed culture Flexible culture Reporting culture Just culture Learning culture

4 Individual Organization Thinking AttitudeCompetency Behavior Modification Law, Rule & Regulation Working Climate Resources & Equipments Work Process Behavior Based SafetySafety Culture พฤติกรรมการ ทำงานที่ปลอดภัย Behavior Based Safety

5 QC QA TQM SMS Quality Control Quality Assurance Total Quality Management Safety Management System Time Performance วิวัฒนาการของวัฒนธรรมความปลอดภัย (Evolution of Safety Culture)

6 วัฒนธรรมความปลอดภัยกับ คุณภาพการบริการพยาบาล สมาคมพยาบาลสภาการพยาบาล จรรยาบรรณพยาบาลมาตรฐานการพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาล ด้วยความปลอดภัย Law Ethics Behavior Based Safety +

7 การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในงานบริการพยาบาล คุณภาพ การพยาบาล ประกันคุณภาพ เวชระเบียน การบริหารยา สมรรถนะ คำร้องเรียน ทรัพยากร อุบัติการณ์ การให้เลือด

8 ตัวอย่างวัฒนธรรม ความปลอดภัย การระบุตัวผู้ป่วยด้วย การเรียกชื่อแทนเรียกพี่ป้าน้าอา การบริหาร จัดการยาที่ปลอดภัย การล้างมืออย่างถูกวิธี ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค ความปลอดภัยของ การทำงานในห้องผ่าตัด

9 การมีส่วนร่วม ของทุกคน มาตรฐาน สร้างทัศนคติ คุณค่าร่วม สร้างแรงจูงใจ แบบอย่างที่ดี พันธะรับผิดชอบ ระดับสูง นโยบาย การบริหารการพยาบาลเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

10 ภาวะผู้นำของ ผู้บริหาร การพยาบาล กำหนดนโยบาย จัดระบบงาน วางแผนเปลี่ยนแปลง จัดทรัพยากร งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สื่อสารและผลักดัน นโยบาย ยึดมั่นผูกพัน จัดระบบ ความรับผิดชอบ ตรวจสอบ รายงานผล จัดอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกิจกรรม

11 ทฤษฎีความร่วมมือ Deutsch’ s Cooperative Theory, 1973 Cooperative Relationship Competitive Relationship Positively to Success Negatively to Success Commitment Intention Information Trust Doubt Fear Frustration Anger Hostility High Productivity Low Productivity

12 ระดับของความร่วมมือในการทำงาน

13 ระดับของความ ร่วมมือ ระดับ 1 Cooperation การร่วมมือ ช่วยเหลือโดยทั่วไป ระดับ 2 Co-ordination การ ประสานงานและให้ความร่วม มือในงาน ผู้อื่น ระดับ 3 Collaboration การร่วมมือ ซึ่งกันและกัน ระดับ 4 Participation การมีส่วน ร่วม ร่วมกันคิด และ ร่วมกันรับผิดชอบ

14 Concepts of Partnership Mutual Trust Mutual Accept Mutual Help Mutual Understanding Mutual Respect

15 ความสำเร็จของการสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัย Understand Expectations Learn/Practice New Behaviors Perform/Perfect New Behaviors Form Habits of New Behaviors Desired Safety Culture Communication of Clear behavioral Expectations Training, Modeling, Support Reinforcement, Consistency, Alignment

16 สรุปภาพความสำเร็จของการสร้าง วัฒนธรรมความปลอดภัย Accomplishment not Successful A Forest not the Trees It take Time


ดาวน์โหลด ppt การบริหารการพยาบาล เพื่อสร้างวัฒนธรรมความ ปลอดภัยในการบริการพยาบาล โด ย รองศาสตราจารย์อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google