งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบของการสร้าง วิสัยทัศน์ร่วมกัน 1. กระตุ้นให้แต่ละคนมีวิสัยทัศน์โดย การสร้างบรรยากาศ และกระตุ้นให้เกิดการ สร้างสรรค์ และกระตุ้นให้เกิดการ สร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบของการสร้าง วิสัยทัศน์ร่วมกัน 1. กระตุ้นให้แต่ละคนมีวิสัยทัศน์โดย การสร้างบรรยากาศ และกระตุ้นให้เกิดการ สร้างสรรค์ และกระตุ้นให้เกิดการ สร้างสรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 องค์ประกอบของการสร้าง วิสัยทัศน์ร่วมกัน 1. กระตุ้นให้แต่ละคนมีวิสัยทัศน์โดย การสร้างบรรยากาศ และกระตุ้นให้เกิดการ สร้างสรรค์ และกระตุ้นให้เกิดการ สร้างสรรค์ 2. พัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลให้ เป็นวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์การ 3. สร้างทัศนคติต่อวิสัยทัศน์ใน ระดับความผูกพันให้ มาก ที่สุด เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ สนับสนุนโดยอิสระ 4. สนับสนุนวิสัยทัศน์เชิงบวก

3 ฝึกสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตัว  ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีวิสัยทัศน์ แต่ไม่ สามารถบอกใครได้อย่างชัดเจนว่าคือ อะไร ลองหานิตยสารหลายๆ อย่าง แล้วตัดข้อความที่คุณ สะดุดตาและชอบ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะเกี่ยวกับอะไรของ คุณ  นำภาพเหล่านั้นมาปะติดปะต่อเป็นรูปภาพ และเขียนข้อความบรรยายภาพนั้นอย่าง ละเอียด  มองดูภาพนั้นส่วนไหนที่มีความสำคัญ สำหรับตัวคุณเอง  เขียนข้อความสั้นๆ หรืออาจเป็นคำเดียวที่ กลั่นกรองวิสัยทัศน์ส่วนหนึ่งของคุณ ออกมา  เขียนความต้องการที่ตัวคุณเองใฝ่ฝันใน อนาคตจากภาพที่ไร้ขอบเขต

4 ฝึกการสร้างพันธกิจ  วิสัยทัศน์คือสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด และอยู่ ตลอดไปตราบเท่าที่คุณต้องการเปลี่ยนธุรกิจ และเป็นสิ่งผลักดันให้เกิดภารกิจ และพลัง  ภารกิจคือกิจกรรมที่มีที่สิ้นสุด และบรรลุได้ที่ ผู้บริหารต้องการสื่อให้คนอื่นรู้  ภารกิจคือข้อความที่บอกถึงขั้นที่จะก้าวไปสู่ การบรรลุวิสัยทัศน์ เป็นกิจกรรมหลักๆ ของ คุณที่ต้องทำให้เกิดขึ้นจริง

5 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม โดยอาศัยความรู้ ความคิดของสมาชิก มา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาความรู้ และ ความสามารถของทีมให้เกิดขึ้น

6 ปัจจัยที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ ร่วมกันในทีม - การรวมพลังสมาชิกใน ทีม - การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ประสบการณ์ ต่อเนื่อง กระตุ้นให้เกิด การสนทน ( า Dialogue).- มีการอภิปรายร่วมกัน อย่างเปิดเผย - การนำวิสัยทัศน์ของแต่ ละคนมาแลกเปลี่ยนกัน - หาข้อสรุปเพื่อเกิด กิจกรรมร่วมกัน ใช้การสนทนา เป้าหมายองค์การ ใช้การอภิปราย กระตุ้น

7 กระบวนการส่งเสริมให้เกิดการ เรียนรู้ร่วมกัน 5 รูปแบบ 1. การฝึกปฏิบัติระหว่างการทำงาน (On-the- job Training) 2. การเข้าร่วมงานในโครงการต่างๆ (Cross- Functional Team ) เน้นการพัฒนากิจกรรมคุณค่า (Value Activities) เน้นการพัฒนากิจกรรมคุณค่า (Value Activities) 3. การมีระบบพี่เลี้ยง (Supervision,Coaching) 4. การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self-study) 5. การเรียนรู้ในห้องฝึกอบรม (Class,Workshop) ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

8 วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning)  ทุกคนในองค์กร มีการ เรียนรู้ร่วมกันในการ สร้างจิตสำนึกด้านการ รักษาคุณภาพของการ ทำงานและมีการพัฒนา แก้ไขตลอดเวลา  มีการนำเอาสิ่งที่เรียนรู้ มา ทั้งปัจจุบัน / อดีต มา ประยุกต์ใช้กับงานโดย ใช้เทคนิคการเสวนา และประชุมกลุ่ม  มีการกระตุ้นเตือนให้ ทุกคนเข้าใจในวิธีการ เรียนรู้ทั้ง 5  มีการหลีกเลี่ยงที่จะ ตำหนิกัน ทุกคนเปิดใจ และซื่อสัตย์ต่อกันใน การอภิปรายถึงสาเหตุ ในแต่ละจุดของงาน จนได้ข้อสรุป

9 วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน (Team Learning) ต่อ  บุคลากรได้รับการ มอบหมายให้ทำ กิจกรรม หรือแก้ปัญหา อย่างใดอย่างหนึ่งด้วย ทีมงาน และเอื้ออำนาจ มีโครงสร้างทีมงานที่ ชัดเจน นำไปสู่การ ปรับเปลี่ยน (Transforming)  มีระดับการเรียนรู้ ร่วมกันทั่วทั้งองค์การ  มีระดับความท้าทายที่ แตกต่างกันในแต่ละดับ ตำแหน่งเพื่อสร้างการ จูงใจให้เอื้อต่อการ เรียนรู้ร่วมกัน

10 การสร้างระดับการเรียนรู้ที่ท้าทาย 4 ขั้น 1. ข้อมูลใหม่หรืออุปกรณ์ ใหม่ ๆ 2. ภาระหน้าที่ใหม่ เช่น การแต่งตั้ง การเลื่อน กล่าวโดยสรุป การ พัฒนาองค์กรเพื่อ กล่าวโดยสรุป การ พัฒนาองค์กรเพื่อ ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ต้องปรับกล ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ต้องปรับกล ยุทธ์การบริหารให้มีพ ลานุภาพ ยุทธ์การบริหารให้มีพ ลานุภาพ 3. ระบบบริหารใหม่ เช่น นำระบบ TQM หรือรี เอ็นจิเนียริ่งมาใช้ปฏิบัติ ซึ่งมีผลกระทบต่อคน ในองค์กร ตั้งแต่รัดับ หัวหน้าขึ้นไป 4. New Paradigm การ จัดโครงสร้างและระบบ บริหารใหม่ที่เป็น สิ่งท้าทายเพื่อ สนองตอบต่อกลยุทธ์


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบของการสร้าง วิสัยทัศน์ร่วมกัน 1. กระตุ้นให้แต่ละคนมีวิสัยทัศน์โดย การสร้างบรรยากาศ และกระตุ้นให้เกิดการ สร้างสรรค์ และกระตุ้นให้เกิดการ สร้างสรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google