งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

International Health Policy Program -Thailand ภญ. อรทัย วลีวงศ์, B.Pharm, MSc. นพ.ทักษพล ธรรมรังสี, MD, MPH, PhD สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "International Health Policy Program -Thailand ภญ. อรทัย วลีวงศ์, B.Pharm, MSc. นพ.ทักษพล ธรรมรังสี, MD, MPH, PhD สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 International Health Policy Program -Thailand ภญ. อรทัย วลีวงศ์, B.Pharm, MSc. นพ.ทักษพล ธรรมรังสี, MD, MPH, PhD สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.) เครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD net) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) 13 March 2014 โรคไม่ติดต่อที่ต้องจับตามองของภูมิภาค : ปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อในยุคการค้าเสรี

2 International Health Policy Program -Thailand Outline NCDs as global agenda & socioeconomic development Social determinants of NCDs Global trade & market and risks to NCDs ASEAN and NCDs risks 2

3 International Health Policy Program -Thailand Global Risks Landscape 2013 (World Economic Forum) 3 Impact if the risk were to occur Likelihood to occur in the next The Dangers of Hubris on Human Health อันตรายของความอหังการ์ ต่อสุขภาพของมนุษยชาติ

4 International Health Policy Program -Thailand 4 UN High-level Meeting on NCDs (19-20 September 2011, New York) It was only the 2 nd time in history that the UN General Assembly discussed a health issue Political Declaration on NCDs (A66/RES/2)  113 Member States  34 Presidents & Prime-Ministers  3 Vice-Presidents & Deputy Prime-Ministers  51 Ministers of Foreign Affairs and Health  11 Heads of UN Agencies 100s of NGOs

5 Political Declaration on NCDs UNGA High-level Meeting on the prevention and control of NCDs A/RES/66/2 Doha Declaration on NCD & Injuries ECOSOC 2009 Global action against NCDs 2000 2007 WHO Global Status Report on NCDs Global Strategy for the Prevention and Control of NCDs WHA53.17 WHA61.14 Action Plan on the Global Strategy for the Prevention and Control of NCDs 2008-2013 Moscow Declaration WHA64.11 WHA60.23 Implementation Global Strategy 2003 WHA56.1 Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health WHA57.17 Global Strategy to Reduce the Harmful Use of Alcohol WHA63.13 WHA63.14 Marketing of food & non-alcoholic beverages to children 2004 201120102008 A Comprehensive global monitoring framework Global Action Plan 2013-2020 Options & timeline for strengthening and facilitating multisectoral action 2013 WHA66.10

6 International Health Policy Program -Thailand Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development [June 2012] 6 “ We understand the goals of sustainable development can only be achieved in the absence of a high prevalence of debilitating communicable and NCDs, and where populations can reach a state of physical, mental and social well-being. ” (paragraph 138) NCDs constitutes one of the major challenges for sustainable development “ We acknowledge that the global burden and threat of NCDs constitutes one of the major challenges for sustainable development in the 21 st century. ” (paragraph 141)

7 International Health Policy Program -Thailand Social Determinants of Health What is driving the NCD epidemic? Aging population

8 International Health Policy Program -Thailand 8 Poverty contributes to NCDs and NCDs contribute to poverty Ref: WHO Global NCDs report 2010

9 International Health Policy Program -Thailand 9 NCD deaths as proportion of total deaths (%) NCD deaths rate per 100 000 population Gross national income, international dollarsX10 3 Ref: The rise of chronic non-communicable diseases in southeast Asia: time for action, Lancet 2011; 337: 680–89 ประเทศรวยป่วยตายด้วย NCD มากกว่าประเทศยากจน 2.6 million deaths in ten ASEAN countries (61.5% of total death)

10 International Health Policy Program -Thailand 10 ยิ่งรวย ยิ่งไม่ออกกำลังกาย ยิ่งจน ยิ่งสูบ ยิ่งจน ยิ่งกินผัก ผลไม้น้อย Ref: The rise of chronic non-communicable diseases in southeast Asia: time for action, Lancet 2011; 337: 680– 89

11 US 14 FTAs – 20 countries ; SG, NAFTA, AUS, Central – South America, ROK, Columbia, Panama Nego - 4 countries ; TPP (BR, ML, VN, NZ) 11 NAFTA ANDEAN EU FTAs – 28 countries ; ROK, EFTA, MX, Middle East, Nego – 23 countries ; SG, ML, India, China China 10 FTAs – 22 countries ; SG, NZ, Chile, Peru, HK Nego – 18 countries ; AUS, GCC, SACU Japan 13 FTAs – 16 countries ; India, ASEAN (except CLM) Nego – 8 countries ; ROK, AUS, GCC South Korea 8 FTAs – 44 countries ; SG, India, EU, US, EFTA Nego – 39 countries ; AUS, NZ, GCC New Zealand 8 FTAs – 12 countries ; SG, TH, ML, China, AUS Nego – 9 countries ; ROK, India, US, GCC Australia 6 FTAs – 13 countries ; SG, TH, NZ, US, Chile Nego – 13 countries ; ROK, China, Japan, India, GCC India 6 FTAs - 16 countries ; SG, TH, ML, Sri Lanka, ROK Nego – 55 countries ; China, Japan, EU, EFTA, GCC BIMSTEC APEC GCC EFTA TPP Trans-Pacific Strategic Economic Partnership (US, AUS, NZ, Chile, Peru, SG, ML, BRU, VN) BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) โลกการค้าปัจจุบัน -- การรวมกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆ

12 Source: Bryan Cave (Thailand) Adapted from Department of Trade Negotiation, MOC ASEAN-China FTA ASEAN-Japan CEP ASEAN-South Korea FTA ASEAN-India FTA ASEAN-Australia- New Zealand FTA RCEP 12 AEC ความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม In force Expansion of scope ASEAN New initiatives ASEAN-GCC ASEAN-EU FTA In pipeline RCEP: Regional Comprehensive Economic Partnership ในกรอบอาเซียน 6: AEC, china, AUS+NZ, India, S Korea, Japan มีความสนใจ 5 : TPP, Turkey, Pakistan, Russia, Israel

13 ความตกลงการค้าเสรีระดับทวิภาคีของไทย BIMSTEC Thailand-Japan EPA Thailand-New Zealand CEP Thailand-Peru CEP Thailand-India FTA In force Expansion of scope Thailand 13 Thailand-Chile FTA Thailand-EU FTA Source: Bryan Cave (Thailand) Adapted from Department of Trade Negotiation, MOC Thailand-Australia FTA Thailand-EFTA On-going negotiations In pipeline ทวิภาคี มีผล : Aus, NZ, Jap, Chile อยู่ในกระบวนการ ในนามประเทศ ใกล้เสร็จ 2: India Peru อยู่ระหว่างเจรจา 3” RCEP, BIMTEC, EU เตรียมการ 3 : HK, Canada, EFTA

14 International Health Policy Program -Thailand Global trade & market and NCDs risks Tobacco Alcohol Food Health service Global epidemics of NCDs Information and technology (i.e. aggressive marketing, misleading information) … 14

15 International Health Policy Program -Thailand 15 Big Four Businesses Big foods /Big Soda /Big Alcohol /Big Tobacco

16 International Health Policy Program -Thailand ASEAN: Association of South East Asia Nations Founding Members (1967) Thailand Malaysia Indonesia Philippines Singapore Additional Members Brunei 1984 Viet Nam 1995 Lao PDR 1997 Myanmar 1997 Cambodia 1999 Population 575 million Area 4.5 million square km. Main religions Islam Buddhism Hinduism Christian Combined GDP USD $ 737 Billion Trade USD $ 720 Billion

17 International Health Policy Program -Thailand สุขภาพ/ สาธารณสุข ประชาคม การเมือง& ความมั่นคง ประชาคม สังคม & วัฒนธรรม ประชาคม เศรษฐกิจ 3 เสาหลัก ประชาคมอาเซียน (ASEAN community: AC) และความเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ 17 (ASEAN Political-Security Community) (ASEAN Economic Community) (ASEAN Socio-Cultural Community) Non-Traditional Security Issues Disaster Management & Emergency Response Urgent issues or crisis situations affecting ASEAN Free flow of goods, services, investment, skilled labour Food, Agriculture and Forestry Consumer Protection Intellectual property rights (IPR) E-Commerce Social safety net & protection from the negative impacts of integration and globalization Enhancing food security and safety Access to healthcare and promotion of healthy lifestyles Improving capability to control communicable diseases Ensuring a drug-free ASEAN Building disaster-resilient nations and safer communities APSC AEC ASCC

18 International Health Policy Program -Thailand สี่เป้าหมายภายใต้ AEC Blueprint (2015) 1.การเป็นตลาดและฐาน การผลิตเดียวกัน เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี 2.การเป็นภูมิภาคที่มีขีด ความสามารถในการ แข่งขันสูง E-ASEAN นโยบายภาษี นโยบายการแข่งขัน สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองบริโภค การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 3.การเป็นภูมิภาคที่มีการ พัฒนาทางเศรษฐกิจที่ เท่าเทียมกัน ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่าง สมาชิกเก่า-ใหม่ สนับสนุนการพัฒนา SMEs 4.การเป็นภูมิภาคที่มี การบูรณาการเข้ากับ เศรษฐกิจโลก ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ สร้างเครือข่ายการผลิต/จำหน่าย จัดทำ FTA กับประเทศนอก ภูมิภาค 18

19 International Health Policy Program -Thailand จะเกิดอะไรขึ้นใน AEC 2015  อาเซียนจะกลายเป็นตลาดร่วม  อาเซียนสามารถถือหุ้นได้ถึง 70% ในธุรกิจบริการในอาเซียน  อาเซียนดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก  อำนวยความสะดวกในการดำเนิน ธุรกิจระหว่างประเทศ  การรวมตัวของตลาดเงินและตลาด ทุนอย่างเป็นระบบ  พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ต่อเนื่อง  เศรษฐกิจอาเซียนบูรณาการเข้ากับ เศรษฐกิจโลก  ขีดความสามารถในการแข่งขันของ อาเซียนเพิ่มสูงขึ้น  มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่า เทียมกัน “การเปลี่ยนแปลงเกิดจาก ผลการดำเนินการอย่างค่อย เป็นค่อยไป AEC ไม่ได้ทำ ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ในทันที แต่เป็น work in progress และเป็น milestone” การค้าไทย - อาเซียน ขยายตัวสูงต่อเนื่อง อาเซียนเป็นคู่ค้า No.1 มีสัดส่วน 20%

20 International Health Policy Program -Thailand ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) blueprint 20  อาหาร/ผลิตภัณฑ์เสี่ยง (น้ำตาล น้ำมันปาล์ม บุหรี่ สุรา อาหารแปรรูป)  สารเคมีอันตราย/ผลิตภัณฑ์ต้องห้าม (แอสเบสตอส)  สินค้าไม่ได้มาตรฐาน (เครื่องใช้ไฟฟ้า อะไหล่ รถจักรยานยนต์)  โรคติดต่ออุบัติใหม่/อุบัติซ้ำ (คอตีบ กาฬโรค โปลิโอ เชื้อดื้อยา)  โรคที่มากับบริการ/การท่องเที่ยว (เอดส์ ยาเสพติด)  การระบาดโรคติดเชื้อ (มาลาเรีย เท้าช้าง หวัดใหญ่ SARs หวัดนก) AEC เป็นตลาด และฐานการ ผลิตเดียว 1.เคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรี (ภาษีเป็นศูนย์) 2.เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี 3.มีการลงทุนอย่างเสรี 4.เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี 5. เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี

21 International Health Policy Program -Thailand ASEAN cooperation on Health (2010-2015) Emerging infectious diseases (Zoonotic disease & other communicable disease) HIV/AIDS Pandemic Preparedness and Response Maternal and Child Health (MCH) Pharmaceutical development Food Safety Tobacco control Noncommunicable disease Mental Health Traditional Medicine 21

22 International Health Policy Program -Thailand ทิศทางสมาคมประชาชาติอาเซียน ASEAN “นโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” เน้นแนวคิดเรื่อง การตลาดเสรี ที่รัฐควรลดอุปสรรคของการค้าระหว่างประเทศ เป็นไปมากกว่าการตกลงซื้อขาย “สินค้า” แต่ยังรวมถึง การ “บริการ” “ การลงทุน “ และ “ประชากร” อีกด้วย ประชาคมอาเซียนเป็นกลไกในการเข้าสู่กลไกการค้าเสรีที่ไป ไกลกว่าภายในประเทศสมาชิกอาเซียน >> ASEAN+3, ASEAN+6, ASEAN-TPP (Trans Pacific Partnership Agreement) สินค้าอันตรายต่อสุขภาพ (เช่น แอลกอฮอล์, บุหรี่) และ ธุรกิจสินค้าบริการเกี่ยวเนื่อง (เช่น การโฆษณา) ล้วนถูกมอง เป็น “สินค้าธรรมดา” ที่เข้าข่ายถูกส่งเสริมให้มีการแข่งขัน และการบริโภคเพิ่มขึ้นผ่านกลไกดังกล่าว 22

23 International Health Policy Program -Thailand 23 ผลกระทบของการค้าเสรีต่อสินค้าและบริการ :กรณีศึกษา เหล้า บุหรี่ อาหาร

24 International Health Policy Program -Thailand 24 หลักการของข้อตกลงการค้าเสรี ความคาดหวังพื้นฐานของการค้าเสรี : สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความมั่งคั่งของสังคม (Social prosperity) เพิ่มความหลากหลายและการเข้าถึงสินค้าสำหรับผู้บริโภค เพิ่มการแข่งขันและลดราคา 1.ผลต่ออุปทาน (supply) : ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์สินค้า ผลิต จำหน่าย 2.ผลต่ออุปสงค์ (demand) : ผ่านการทำการตลาด โฆษณาส่งเสริมการขาย การให้คุณค่าสินค้านำเข้า 3.ผลต่อนโยบายและมาตรการ (policy & intervention) : กฎระเบียบการค้า ลดหย่อนกฎระเบียนภายใน การเมือง กลุ่มอำนาจ policy attack: result in policy roll back, status quo, dimimish policy space, chilling effect สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานฝีมือ

25 International Health Policy Program -Thailand 25 ผลกระทบต่อการบริโภคและปัญหาแอลกอฮอล์

26 International Health Policy Program -Thailand 26 ผลกระทบต่อการบริโภคและปัญหาแอลกอฮอล์

27 International Health Policy Program -Thailand ผลกระทบต่ออาหาร (Food system) Available and affordable of unhealthy diets Food safety Food security: reduce growing area Nutrition security: more expensive local foods 27 Source: Visith Chavasit, Institute of Nutrition, Mahidol University

28 International Health Policy Program -Thailand สิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน Obesogenic environments

29 International Health Policy Program -Thailand ข้อตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า Technical Barriers to Trade (TBT) : ผลิตภัณฑ์อาหาร 29 www.foodindustry.asia

30 International Health Policy Program -Thailand 30 ข้อตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า Technical Barriers to Trade (TBT) : ฉลากโภชนาการ GDA* (Guideline Daily Amounts) *ฉลากหน้าบรรจุภัณฑ์ที่แสดงจำนวนพลังงานอาหาร น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ที่อยู่ใน ผลิตภัณฑ์อาหาร และ % ของสารอาหารนี้ต่อปริมาณที่แนะนำให้บริโภคในแต่ละวัน ‘GDA แบบมีสีเดียว’ ‘GDA แบบสี ไฟสัญญาณจราจร’ ‘GDA แบบไม่มีสี’ Source: www.fhpprogram.org

31 International Health Policy Program -Thailand ข้อตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า Technical Barriers to Trade (TBT) : บุหรี่ (ขยายขนาดฉลากภาพคำเตือน) 31 Source: Prof.Prakit Vathesatogkit, Action on Smoking and Health Foundation Thailand, ITH conference, March 10, 2014

32 International Health Policy Program -Thailand 32 ข้อตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า Technical Barriers to Trade (TBT) : บุหรี่ Source: Prof.Prakit Vathesatogkit, Action on Smoking and Health Foundation Thailand, ITH conference, March 10, 2014

33 International Health Policy Program -Thailand ข้อตกลงว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า Technical Barriers to Trade (TBT) : แอลกอฮอล์ (มาตรการฉลากภาพคำเตือน) 33

34 International Health Policy Program -Thailand Health services as commodity – Across border services: telemedicine – Foreign patients – Foreign investment in health services – International movement of health personnel ข้อตกลงทางการค้าว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทาง ปัญญา (TRIPS: Trade related aspects of intellectual property rights) ตาม WTO – สิทธิบัตรของยาใหม่เป็นอย่างน้อย 20 ปี – การเข้าถึงยา 34 ผลกระทบของการค้าเสรีต่อ: บริการสุขภาพ

35 International Health Policy Program -Thailand 35

36 International Health Policy Program -Thailand 36 Orratai Waleewong, B.Pharm, MSc Health Promotion Policy Research Center (HPR) International Health Policy Program (IHPP) orratai@ihpp.thaigov.net more to come….. Trans Pacific Partnership Agreement (TPP)


ดาวน์โหลด ppt International Health Policy Program -Thailand ภญ. อรทัย วลีวงศ์, B.Pharm, MSc. นพ.ทักษพล ธรรมรังสี, MD, MPH, PhD สำนักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ (สวน.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google