งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Explaining ASEAN REGIONALISM IN SOUTHEAST ASIA by Shaun Narine บรรยายโดย อาจารย์กุสุมา ถาวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Explaining ASEAN REGIONALISM IN SOUTHEAST ASIA by Shaun Narine บรรยายโดย อาจารย์กุสุมา ถาวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Explaining ASEAN REGIONALISM IN SOUTHEAST ASIA by Shaun Narine บรรยายโดย อาจารย์กุสุมา ถาวร

3 Shaun Narine is assistant professor of political science at St. Thomas University (Canada).

4 Title Explaining Asean Author(s) Shaun Narine Date 1 Jan 2002 Pages 239 ISBN 1588261298 Bibliographic information

5 Is ASEAN the foundation of a strong regional community in Southeast Asia? About This Book

6 Or is it an instrument used by its members to advance their individual interests?

7 หัวข้อนำเสนอ 1. Explaining ASEAN REGIONALISM IN SOUTHEAST ASIA 2. การนำไปประยุกต์ใช้ประกอบวิชาที่สอน 3. ประโยชน์และข้อเสนอแนะ

8 Association of Southeast Asian Nations

9 Welcome to the ASEAN Secretariat Asean Secretariat building inaugurated on 9 May 1981

10 The Establishment of ASEAN Bangkok, 8 August 1967

11

12 ASEAN Member Countries Brunei Darussalam Philippines Indonesia Singapore MalaysiaCambodia Viet Nam Thailand Lao PDR Myanmar

13 Goals of ASEAN the economic growth social progress cultural development 1. To accelerate

14  regional peace and stability 2. To promote

15 ASEAN VISION 2020 partnership in dynamic development

16 ECONOMIC INTEGRATION ASEAN GOAL: single market and single production base free flows of goods, services, investment, and skilled labors

17 ASEAN Free Trade Area To eliminatetariffamong thebarriers SoutheastAsianwith a viewcountriesto integrating the ASEANeconomiesinto a singleproduction base and creatinga regional500 million people.market of Launched in January 1992

18 ASEAN Tourism To promote Southeast Asia as a single tourism destination.

19 EXTERNAL RELATIONS: Outward-looking ASEAN

20 EXTERNAL RELATIONS Dialogue Partners Australia, Canada, China, India, Japan, European Union, New Zealand, Republic of Korea, Russian Federation, United States of America

21 EXTERNAL RELATIONS Inter-regional cooperation

22 a more vital and meaningful economic institution, and economics may be the foundation of its future activities. ASEAN is becoming

23 However, its roles as a major political and security player in Southeast Asia are now at stake. In these areas,

24 The proposed Cebu International Convention Center (Megadome), upcoming venue of the 12th ASEAN Summit the 12th ASEAN Summit

25 2. การนำไปประยุกต์ใช้ประกอบวิชาที่สอน จาการอ่านตำราวิชาการเล่มนี้ทำให้ทราบมุมมองของ นักวิชาการชาวต่างประเทศ เกี่ยวกับ ความร่วมมือทาง เศรษฐกิจในเอเชีย ASEAN ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในการ บรรยายวิชามิติทางสังคมและเศรษฐกิจ SOC 301 ใน ประเด็น ASEAN ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่ง ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ของสมาชิก ASEAN และ ได้ทราบถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายนอก ASEAN เช่นกัน และคำถามที่ผู้แต่งได้ถาม ก็สามารถ นำมาถามนักศึกษาในห้องเรียนได้เช่นกัน 1. อาเซียนเป็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ เข้มแข็งหรือมั่นคงหรือไม่อย่างไรจงอธิบาย 2. ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากกา รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ASEAN 3. ASEAN ในอนาคต

26 3. ประโยชน์และข้อเสนอแนะ ได้ความรู้เกี่ยวกับ ASEAN มาก ขึ้นและเป็นแนวทางในการ นำมาประกอบการเขียนเอกสาร ประกอบการสอน ต่อไปใน อนาคต ข้อเสนอแนะ ปัจจุบัน ASEAN มีการรวมกลุ่มที่ เรียกว่า ASEAN + 3 ดังนั้น นอกจาก ภาษาอังกฤษจะมีความจำเป็นต่อนักศึกษาใน ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญต่อ การศึกษาภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น และภาษา เกาหลี มากขึ้น

27 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt Explaining ASEAN REGIONALISM IN SOUTHEAST ASIA by Shaun Narine บรรยายโดย อาจารย์กุสุมา ถาวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google