งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการจัดการความรู้ สชป.๑๗. 5. การเข้าถึง ความรู้ (Knowledge Access) 5. การเข้าถึง ความรู้ (Knowledge Access) 6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน ความรู้ (Knowledge.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการจัดการความรู้ สชป.๑๗. 5. การเข้าถึง ความรู้ (Knowledge Access) 5. การเข้าถึง ความรู้ (Knowledge Access) 6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน ความรู้ (Knowledge."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการจัดการความรู้ สชป.๑๗

2 5. การเข้าถึง ความรู้ (Knowledge Access) 5. การเข้าถึง ความรู้ (Knowledge Access) 6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน ความรู้ (Knowledge Sharing) 6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน ความรู้ (Knowledge Sharing) 7. การเรียนรู้ (Learning) 7. การเรียนรู้ (Learning) 3. การจัดความรู้ให้ เป็นระบบ (Knowledge Organization) 3. การจัดความรู้ให้ เป็นระบบ (Knowledge Organization) 4. การประมวล และ กลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 4. การประมวล และ กลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 2. การสร้างและแสวงหา ความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 2. การสร้างและแสวงหา ความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) การ จัดการความรู้ในองค์กร KM กา ร 1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identificatio n) 1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identificatio n) 1

3 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 7. การเรียนรู้ (Learning) เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง ความรู้นั้นทำให้เกิดประโยชน์กับ องค์กรหรือไม่ ทำให้องค์กรดีขึ้นหรือไม่ ความรู้นั้นทำให้เกิดประโยชน์กับ องค์กรหรือไม่ ทำให้องค์กรดีขึ้นหรือไม่ มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ เรานำความรู้มาใช้งานได้ง่าย หรือไม่ ความรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบ อะไร จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร ความรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบ อะไร จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร จะแบ่งประเภท หัวข้ออย่างไร จะทำให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์ อย่างไร 2

4 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) - การบ่งชี้ความรู้ที่องค์กร จำเป็นต้องมี - วิเคราะห์รูปแบบและแหล่ง ความรู้ที่มีอยู่ 1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) - การบ่งชี้ความรู้ที่องค์กร จำเป็นต้องมี - วิเคราะห์รูปแบบและแหล่ง ความรู้ที่มีอยู่ 2. การสร้างและ แสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) - สร้างและแสวงหาความรู้ จากแหล่งต่าง ๆ ที่กระจัด กระจายทั้งภายใน / ภายนอก เพื่อจัดทำเนื้อหาให้ตรงกับ ความต้องการ 2. การสร้างและ แสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) - สร้างและแสวงหาความรู้ จากแหล่งต่าง ๆ ที่กระจัด กระจายทั้งภายใน / ภายนอก เพื่อจัดทำเนื้อหาให้ตรงกับ ความต้องการ เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง ความรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบ อะไร จะเอามาเก็บ รวมกันได้อย่างไร ความรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบ อะไร จะเอามาเก็บ รวมกันได้อย่างไร 3

5 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 3. การจัดความรู้ให้ เป็นระบบ (Knowledge Organization) แบ่งชนิดและประเภทของ ความรู้ เพื่อจัดทำระบบให้ง่าย และสะดวกต่อการค้นหาและใช้ งาน 3. การจัดความรู้ให้ เป็นระบบ (Knowledge Organization) แบ่งชนิดและประเภทของ ความรู้ เพื่อจัดทำระบบให้ง่าย และสะดวกต่อการค้นหาและใช้ งาน 4. การประมวลและ กลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) จัดทำรูปแบบและ “ ภาษา ” ให้ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง องค์กร เรียบเรียงปรับปรุงเนื้อหาให้ ทันสมัยและตรงกับความต้องการ 4. การประมวลและ กลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) จัดทำรูปแบบและ “ ภาษา ” ให้ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้ง องค์กร เรียบเรียงปรับปรุงเนื้อหาให้ ทันสมัยและตรงกับความต้องการ จะแบ่ง ประเภท หัวข้อ อย่างไร จะทำให้ เข้าใจง่าย และสมบูรณ์ อย่างไร 4

6 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 5. การเข้าถึง ความรู้ 5. การเข้าถึง ความรู้ (Knowledge Access) ความสามารถในการ เข้าถึงความรู้ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ในเวลา ที่ต้องการ 5. การเข้าถึง ความรู้ 5. การเข้าถึง ความรู้ (Knowledge Access) ความสามารถในการ เข้าถึงความรู้ได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว ในเวลา ที่ต้องการ เรานำ ความรู้มา ใช้งานได้ ง่ายหรือไม่ 5

7 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) การจัดทำเอกสาร การ จัดทำฐานความรู้ ชุมชนนัก ปฏิบัติ (CoP) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) 6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) การจัดทำเอกสาร การ จัดทำฐานความรู้ ชุมชนนัก ปฏิบัติ (CoP) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation) 7. การเรียนรู้ (Learning) นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาและปรับปรุงองค์กร 7. การเรียนรู้ (Learning) นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาและปรับปรุงองค์กร ความรู้นั้นทำ ให้เกิด ประโยชน์กับ องค์กรหรือไม่ ทำให้องค์กรดี ขึ้นหรือไม่ ความรู้นั้นทำ ให้เกิด ประโยชน์กับ องค์กรหรือไม่ ทำให้องค์กรดี ขึ้นหรือไม่ มีการแบ่งปัน ความรู้ให้กัน หรือไม่ 6

8 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเภทของความรู้ ประเภทของความรู้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 1.การจัดเก็บความรู้และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในรูปของ เอกสาร 2.การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) 3.ฐานความรู้ (Knowledge Bases) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) 1.การจัดตั้งทีมข้ามสายงาน (Cross-functional team) 2.ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP) 3.เวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Forum) 7


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการจัดการความรู้ สชป.๑๗. 5. การเข้าถึง ความรู้ (Knowledge Access) 5. การเข้าถึง ความรู้ (Knowledge Access) 6. การแบ่งปัน แลกเปลี่ยน ความรู้ (Knowledge.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google