งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการองค์ความรู้ และประสบการณ์คณะแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการองค์ความรู้ และประสบการณ์คณะแพทยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการองค์ความรู้ และประสบการณ์คณะแพทยศาสตร์
รศ.นพ.สุรพล วีระศิริ สำนักงานบริหารจัดการองค์ความรู้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ประเภทของความรู้ 1. ความรู้โดยนัย / เฉพาะตัว (Tacit Knowledge)
เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในกิจการใดๆ เป็นความรู้ที่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้(ถ้าจะทำ) เช่น ทักษะในการทำงาน และการแก้ปัญหาต่างๆ เป็นต้น

3 ประเภทของความรู้ 2. ความรู้ที่ปรากฏชัดเจน (Explicit Knowledge)
เป็นความรู้ที่ได้รวบรวมและถ่ายทอดออกมาแล้วโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ถ่ายทอดผ่านเทคโนโลยีต่างๆ หรือจัดทำเป็นคู่มือต่าง ๆ เป็นต้น

4 ความเป็นจริงขององค์ความรู้ในองค์กร
กระจัดกระจาย เข้าถึงยาก ไม่เป็นระบบ ไม่รู้ว่ามีอะไร และจะไปหาจากไหน คิด ทำ แก้ในเรื่องเดียวกัน พร้อมกันแต่ต่างคนต่างทำ คิด ทำ แก้ในเรื่องที่มีคนทำอยู่แล้ว มี Best Practice ใช้ในวงจำกัด และบางครั้งองค์กรก็ไม่รู้ว่า ตนมี Best Practice อะไรบ้าง หลายเรื่องถูกลืมและหายไปพร้อมกับคน

5 สิ่งที่มีอยู่ Incomplete/ partial KM (KM ครึ่งๆกลางๆ)
loss knowledge asset Actual KM (KM จริงๆ) กลุ่มกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง/CQI Guideline KM ในเนื้องาน KM อย่างไม่เป็นทางการ

6 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)
หมายถึง กระบวนการจัดการทั้งหมดที่ได้มาซึ่งองค์ความรู้ ทำให้องค์ความรู้นั้นคงอยู่ สามารถเข้าถึง พัฒนาต่อยอด และนำไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดองค์ความรู้ การแสวงหา สร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดและส่งต่อองค์ความรู้ การจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ(เพื่อการเข้าถึง) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับก็ได้ ใครทำกับใครก็ได้)

7 1. การกำหนดองค์ความรู้ องค์ความรู้ที่ควรจะมี หรือจำเป็นต้องมี
ซึ่งอาจจะเป็น - องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วในองค์กร หรือ - องค์ความรู้ที่ยังไม่มี หรือยังไม่ชัดเจน

8 2.การแสวงหา สร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ค้นหาเพิ่มเติม ช่วยกันคิด ระดมสมอง นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

9 3. การถ่ายทอดและส่งต่อองค์ความรู้
การให้ การรับ นำไปปรุงแต่ง ใช้ประโยชน์

10 4. การจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
ทำให้ความรู้คงอยู่ ทำให้รู้ที่อยู่(ของความรู้) จะได้ไปเอามาใช้ได้เมื่อต้องการ

11 5. การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ไม่ใช่แค่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการเปิดใจรับสิ่งดีๆ จากผู้อื่น เป็นการเพิ่มคุณค่าใหห้กับองค์กร เป็นเป้าหมายสูงสุดของ KM

12 ปณิธาน ใช้เป็นเครื่องมือพัฒนางานตามพันธกิจ
ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริการ ด้านการบริหารจัดการ พัฒนาคน/พัฒนางาน/สร้างนวัตกรรม องค์กรแห่งการเรียนรู้

13 ประเด็นหลัก/หลักการสำคัญ เรื่องเล่า/ตัวอย่างประสบการณ์
แหล่งข้อมูล/บุคคล ปัจจัยที่ช่วยให้การเปิดเส้นใน เด็กเล็กได้สำเร็จ - ตำแหน่ง -คนช่วยจับขณะเปิดเส้น -อารมณ์ สมาธิคนแทงเส้น - เปิดที่ศีรษะ เนื่องจากมองเห็นได้ชัดเจน คงอยู่ได้นาน -ขออนุญาตผู้ปกครองก่อน ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล -คนช่วยจับจะต้องนิ่งจริงๆ เด็กจะร้องและดิ้น การแทงเส้นที่แขน ขา ต้องระวังเรื่องกระดูกหักด้วย -จะต้องสงบ มีสติ ไม่หงุดหงิด -คุณชุติวรรณ RN NICU -คุณศิริพร RN NICU

14 ประเด็นหลัก/หลักการสำคัญ เรื่องเล่า/ตัวอย่างประสบการณ์
แหล่งข้อมูล/บุคคล - ระบบพี่เลี้ยง - อุปกรณ์เปิดเส้น เบี่ยงเบนความสนใจและให้เด็กมีส่วนร่วม - ควรมี RN Senior สำหรับเป็นพี่เลี้ยง - ควรมีการเตรียมอุปกรณ์ในการเปิดเส้นให้พร้อม เช่น rubber band, Radiant warmmer สำหรับให้ความอบอุ่น - ขณะเปิดเส้นควรพูดคุยเบี่ยงเบนความสนใจของเด็ก เด็กจะลดการต่อต้านลง อาจบอกให้หายใจลึกๆ - ให้เลือกว่าต้องการให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยหรือไม่ แทงเส้นแล้วอาจมีการเป่าให้หายเจ็บ -คุณชุติวรรณ RN NICU -คุณศิริพร RN NICU

15 CoPธุรการภาควิชา และคลังเลือดกลาง
ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฯ เกี่ยวกับงานธุรการภาควิชาไว้อย่างครอบคลุม โดยใช้โปรแกรม Mind Map เป็นเครื่องจัดเก็บและสามารถค้นหาได้อย่างง่าย หากผู้ปฏิบัติงานไม่อยู่ สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ เนื่องจากมีข้อมูลและหลักปฏิบัติอยู่ในโปรแกรม Mind Map แล้ว สามารถติดตามผลการปฏิบัติงาน และทราบขั้นตอนดำเนินการ สะดวก ลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารจำนวนมาก

16 CoP สนง.คณบดี/ผอ.รพ.และธุรการ
การลดรอบระยะเวลาการทำงาน การทำบันทึกเพื่อขออนุมัติไปฝึกอบรม ดูงานและไปราชการทุกประเภทแบบครบวงจร ทำให้ลดความซ้ำซ้อนในการทำบันทึกคำขอ ลดการใช้กระดาษจากเดิม 5 แผ่น เหลือ 2 แผ่น/1 เรื่อง และลดเวลาการทำงานจากเดิม 15 นาที เป็น 5 นาที/1 เรื่อง ได้นำเสนอหลักการต่อผู้บริหารและกองการเจ้าหน้าที่ มข. แล้วขยายผลให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

17 สิ่งที่ต้องการ ผู้สรุปความ บันทึก ความครอบคลุมหน่วยงาน พันธกิจ
รูปแบบใหม่ของKM

18 Key words “การนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและ ต่อเนื่อง เพื่อองค์กรโดยรวม”


ดาวน์โหลด ppt การจัดการองค์ความรู้ และประสบการณ์คณะแพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google