งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวดที่ 4 การวัด การ วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) ประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวดที่ 4 การวัด การ วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) ประจำปีงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวดที่ 4 การวัด การ วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553

2 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้า ทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ Knowledge Management e-government MIS การปรับกระบวนทัศน์ (I am Ready) แผนแม่บททรัพยากร บุคคล 3-5 ปี การลดขั้นตอนและ ระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน Blueprint for Change Capacity Building Redesign Process ระบบควบคุม ภายใน Vision Mission Strategic เป้าประสงค์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนบริหาร ราชการแผ่นดิน) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ คำรับรองการปฏิบัติราชการ พัฒนาองค์กร ความเชื่อมโยงของระบบจัดการกับเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ การวิเคราะห์ (Competency) Individual Scorecard การบริหารความเสี่ยง 29-Jul-14

3 IT7 ส่วนราชการต้องจัดทำ แผนการจัดการความรู้และนำ แผนไปปฏิบัติ 29-Jul-14  แผนการจัดการความรู้ หมายถึง แผนที่สนับสนุนการดำเนินงาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วน ราชการ ประกอบด้วย กิจกรรม การจัดการความรู้ต่างๆ เช่น การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดองค์ ความรู้ให้เป็นระบบและเข้าถึง ง่าย การยกย่องชมเชยและให้ รางวัล เป็นต้น

4 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 5.การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 5.การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) 7.การเรียนรู้ (Learning) 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) 6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง ความรู้นั้นทำให้เกิดประโยชน์กับองค์การ หรือไม่ ทำให้องค์การดีขึ้นหรือไม่ ความรู้นั้นทำให้เกิดประโยชน์กับองค์การ หรือไม่ ทำให้องค์การดีขึ้นหรือไม่ มีการแบ่งปันความรู้ให้กันหรือไม่ ความรู้อยู่ที่ใครอยู่ในรูปแบบอะไร จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร ความรู้อยู่ที่ใครอยู่ในรูปแบบอะไร จะเอามาเก็บรวมกันได้อย่างไร จะทำให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์อย่างไร กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เรานำความรู้มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่ จะแบ่งประเภทหัวข้ออย่างไร 29-Jul-14

5 3. กระบวนการ และ เครื่องมือ (Process & Tools (Process & Tools) 4. การ เรียนรู้ (Learni ng (Learni ng) 2. การ สื่อสาร (Commun ication (Commun ication) 5. การ วัดผล (Measure ments (Measure ments) 6. การยกย่อง ชมเชย และการให้รางวัล (Recognition and Reward) เป้าหมาย (Desired State) 1. การเตรียมการและ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transition and Behavior Management) Management) Robert Osterhoff กระบวนการบริหารจัดการการ เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 29-Jul-14

6 การบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ (KMP) และ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CMP) 29-Jul-14

7 1.1 มีการทบทวนองค์ความรู้ที่สอดรับกับประเด็น ยุทธศาสตร์ 0.025 1.2 มีรายการองค์ความรู้ที่มาจากการรวบรวมถ่ายทอดจาก บุคลากรภายใน / ภายนอกองค์กร 0.025 1.3 มีรายการองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุน/สามารถตอบรับ ประเด็นยุทธศาสตร์ ครบ ทุกประเด็นยุทธศาสตร์ ▪ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน โดยดำเนิน กิจกรรมตามแผนการ จัดการความรู้ ได้สำเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมและสามารถดำเนินการที่ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุกกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ (ค่าน้ำหนัก 0.6)

8 1.1 สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ครบถ้วน ทุก กิจกรรมที่กำหนดในแผน KM ครบทั้ง 3 แผน 0.2 1.2 ทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีผลการดำเนินการ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ครบทั้ง 3 แผน 0.1 2.1 มีรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าทุกครั้ง ตามที่ระบุในกรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผล การดำเนินงานของกิจกรรมตามแผนการจัดการ ความรู้และต้องไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี โดยมีช่วงห่าง ของระยะเวลาในการติดตามแต่ละครั้งที่เหมาะสม 0.1 ▪ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน โดยดำเนิน กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ได้สำเร็จครบถ้วนทุก กิจกรรมและสามารถดำเนินการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุกกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ (ค่าน้ำหนัก 0.4)

9 2.1 มีการจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็น ยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 0.03 2.2 เลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นอย่างน้อย 3 องค์ความรู้จาก 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน พร้อมระบุเหตุผลหรือความ เหมาะสมในการเลือกองค์ความรู้ 0.09 2.3 กำหนดเกณฑ์การวัดผลสำเร็จโดยเลือกตัวชี้วัด (KPI) ตาม คำรับรองฯ หรือตัวชี้วัด (KPI) อื่นๆ ที่สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของ แผนการจัดการความรู้ 0.12 ▪ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน โดยดำเนิน กิจกรรมตามแผนการ จัดการความรู้ ได้สำเร็จครบถ้วนทุกกิจกรรมและสามารถดำเนินการที่ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุกกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ (ค่าน้ำหนัก 0.4)

10 2.4.1 มีการจัดทำ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan ) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ต่าง ๆ ตามขั้นตอนการจัดการความรู้ครอบคลุมทั้ง 7 ขั้นตอน ใน ทั้ง 3 แผน 0.12 2.4.2 มีกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ครบทั้ง 6 องค์ประกอบมาบูรณาการร่วมกัน (พิจารณาจากตาราง Matrix ตามแนวทางการจัดการความรู้ปี 50) 0.05 2.4.3 มีกิจกรรมยกย่องชมเชย ( CMP องค์ประกอบที่6 ) แสดงให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม (เพิ่มเป็นกิจกรรมที่ 8 ใน แบบฟอร์ม 2) 0.01 ▪ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน โดยดำเนิน กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ได้สำเร็จ ครบถ้วนทุกกิจกรรมและสามารถดำเนินการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ (ค่าน้ำหนัก 0.4)

11 2.5.1 มีการลงนามเห็นชอบ การจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็น ต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์จากผู้บริหารสูงสุด ของส่วนราชการ (CEO) / หรือผู้บริหารที่ได้รับการมอบ อำนาจฯ และผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) / หรือผู้บริหารที่ได้รับการมอบอำนาจฯ 0.04 2.5.2 มีการลงนามเห็นชอบ แผนการจัดการความรู้ จาก ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการ (CEO) / หรือผู้บริหารที่ ได้รับการมอบอำนาจฯ และผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการ ความรู้ (CKO) / หรือผู้บริหารที่ได้รับการมอบอำนาจฯ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 0.04 ▪ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน โดยดำเนิน กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ได้สำเร็จ ครบถ้วนทุกกิจกรรมและสามารถดำเนินการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในทุกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้ (ค่าน้ำหนัก 0.4)

12 หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ รหัสแนวทางการดำเนินการ เกณฑ์การให้คะแนน(ร้อยละ) แนวทางการประเมิน 12345 RM 4.3 ร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ำหนัก ความสำเร็จจาก ผลสัมฤทธิ์ของ การดำเนินการ ตามแผนการ จัดการความรู้ อย่างน้อย 3 องค์ ความรู้80859095100 เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการดำเนินการตาม แผนการจัดการความรู้ ซึ่งเป็น ผลจากการดำเนินการตาม IT 7 ▪ ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง งาน บริการหรือกิจกรรมที่เกิดจาก การทำงานได้ผลผลิต (outputs) ตามเป้าหมาย และ เกิดผลลัพธ์ (outcome) ตรง ตามวัตถุประสงค์ของการ จัดการความรู้ ทำให้องค์ความรู้ ที่กำหนดสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงหรือ เป็นที่พึงพอใจ

13 URL ของเว็บไซต์ http://...................................................... การสร้าง database ของเว็บไซต์ใน หน้าจัดการระบบ URL :........................................................ Username:.......................................... Password:........................................... การนำไฟล์ขึ้นไปเก็บบนฐานข้อมูล ของเว็บไซต์ (FTP) URL :......................................................... Username:........................................... Password:............................................

14 ความสำเร็จของการประชุม ครั้งนี้ เพิ่มโมดูลในเว็บ KM ติดตั้งเว็บ KM ใช้งานทุกโมดูลในเว็บได้ รอบรู้เรื่องหลักสูตร รู้จัก / ใช้ Freeware เพื่อ พัฒนา การจัดการเรียนการสอน

15 ทวีรัตน์ เทพนะ taweerath2008@hotmail.com ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย zasswat@msn.com จำรัส สอนกล้า ศน. สพท. สุรินทร์ เขต 1 รัชนี พรมพุฒ ศน. สพท. พิจิตร เขต 1 บัญญัติ พุ่มพวง ศน. สพท. ชลบุรี เขต 2 สินชัย โรจนไพฑูรย์ ศน. สพท. ชลบุรี เขต 2 ทรงเดช ขุนแท้ ศน. สพท. ปทุมธานี เขต 1 ธนกฤต เดชนาเกร็ด ศน. สพท. ศรีสะเกษ เขต 3 นางนรากร ศรีวาปี ศน. สพท. มหาสารคาม เขต 1 อานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี ศน. สพท. อุบลราชธานี เขต 1 ดุจดาว ทิพย์มาตย์นักวิชาการศึกษา สนก. kudoaw@hotmail.com จันทิรา ทวีผลายนต์นักจัดการงานทั่วไป สนก. นางเนตรทราย แสงธูปพนักงานพิมพ์ดีดทีมงาน


ดาวน์โหลด ppt หมวดที่ 4 การวัด การ วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) ประจำปีงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google