งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ สาม CKO 29. กลุ่มที่สาม อาจารย์วราพร คุ้มอรุณรัตนกุล รพ.บ้านตาก 084-0495-191 สถาบันบำราศนราดูรสถาบันราชประชาสมาสัย สำนักโรคเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ สาม CKO 29. กลุ่มที่สาม อาจารย์วราพร คุ้มอรุณรัตนกุล รพ.บ้านตาก 084-0495-191 สถาบันบำราศนราดูรสถาบันราชประชาสมาสัย สำนักโรคเอดส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ สาม CKO 29

2 กลุ่มที่สาม อาจารย์วราพร คุ้มอรุณรัตนกุล รพ.บ้านตาก vkom99@hotmail.com 084-0495-191 สถาบันบำราศนราดูรสถาบันราชประชาสมาสัย สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี โรงพยาบาลบางกรวย นนทบุรี จำนวน 29 คน ประธาน ไม่มี(ทุกคน) คุณลิขิต คุณวิ,คุณวุฒิ ผู้นำเสนอ คุณอั้ม(นามแฝง)

3 แนวทางการประชุม เสนอเลือกประธาน เสนอไม่เลือกประธาน มติรับ เสนอกำหนดประเด็น KV มติรับให้ทุกคนเขียนใส่ กระดาษแล้วส่ง เสนอ วิทยากรให้บอก concept การประชุมกลุ่ม ใช้การ Vote เมื่อตกลงกันไม่ลงตัว และต้องการ ความรวดเร็ว สอบถามระหว่างการพูดคุยได้ตลอดเวลา สรุปทุกขั้นตอนที่มีการพูดในแต่ละประเด็น

4 ขั้นตอนแรก หา KV 1.ทำอย่างไรให้คนแชร์ความรู้ จูงใจอย่างไร ให้คนแชร์ความรู้ วิธีการอย่างไรทำให้คน sharing 2. ทำอย่างไรจะสร้างเครือข่าย KM ได้ ประสบผลสำเร็จ 3. ทำอย่างไรให้ผู้ปฏิบัติเกิดความ รับผิดชอบ 4. ทำอย่างไรเราจะเป็นคุณอำนวยได้อย่างมี คุณภาพ 5. ทำอย่างไรให้ผู้ปฏิบัติมีความกระตือรือร้น ในการทำงาน 6. การพัฒนาขีดความสามารถในการ ปฏิบัติงาน 7. การสร้างคลังความรู้ (คะแนน 14 คะแนน) (คะแนน 2 คะแนน) (คะแนน 3 คะแนน) (คะแนน 7 คะแนน) (คะแนน 8 คะแนน) (คะแนน 5 คะแนน) (คะแนน 7 คะแนน)

5 ขั้นการเลือก KV เสนอ กระบวนสร้างการมีส่วนร่วมในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้(15) เสนอ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(1) เสนอ การสร้าง KS ในองค์กร(15) สรุป การสร้าง KS ในองค์กร KV ของกลุ่ม

6 ขั้นตอนที่สอง Story telling พี่เล็ก จากสถาบันบำราศนราดูร –HA –พัฒนาคน OD –พัฒนาคน หน่วยงานเล็ก OR morning talk กลายเป็นวัฒนธรรม –แลกเปลี่ยนพยาบาลห้องอื่น –สร้าง innovation ไม่จำกัดเฉพาะพยาบาล พนักงานทำด้วย นำเสนอที่เวที KM

7 ขั้นตอนที่สอง Story telling(ต่อ) คุณณิชาภา สคร.ที่ 2 –Share การสอบสวนให้ความรู้เท่าเทียมระหว่าง หัวหน้าและลูกน้อง –ตอบคำถามจังหวัดได้เหมือนกัน นพ.ศรายุธ สคร.ที่ 2 –สภากาแฟตอนเช้าวันจันทร์ คุณเดชา สคร.ที่ 2 –ร่วมกันตัดสินใจเมื่อมีประเด็นเข้ามา –นำประเด็นไปวิเคราะห์แล้วสรุปอีกที

8 ขั้นตอนที่สอง Story telling(ต่อ) พี่ศิลป์ชัย สถาบันราชประชาสมาศัย –ได้ทำ โดยเติมเข้างานประจำ CQI –หาโอกาสพัฒนาต่อ คุณจุฑาพัฒน์ สำนักโรคเอดส์ฯ –ทีม work –ทำเพื่อรับประเมินในเบื้องต้น พี่สมจิตต์ สำนักโรคเอดส์ฯ –KM ทำอยู่บนเนื้องานปกติ

9 ขั้นตอนที่สอง Story telling(ต่อ) คุณสุจิตรา สคร.ที่ 2 –หาเวทีกลางให้ นพ.กฤษฎา –CoP ต้องมี Domain –คนทำต้องสนใจเหมือนกัน คุณเดชา –ปัจจัยเรื่องเวลา นพ.กฤษฎา –เวลา เป็น ปัญหาเรื่องเชิงระบบ

10 ขั้นตอนที่สอง Story telling(ต่อ) พี่ศิลป์ชัย –มองเห็นภาพที่ปลายทาง –สำคัญตรงสื่อความหมาย แพทย์หญิงประพาฬรัตน์ –เสริมการพัฒนางาน –ทำความเข้าใจตั้งแต่แรก

11 ขั้นตอนที่สาม ปัจจัยที่มีผลต่อการ สร้าง Knowledge sharing 1.นโยบายที่ให้ดำเนินการ KM ในองค์กร 2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายชัดเจน 3.ทีมงาน passion และต้องทำด้วยใจ 4.คุณอำนวย มีความอดทน กระตือรือร้น กระตุ้น ทีมตลอดเวลา 5.ทำ KM ให้เหมือนกับงานประจำ สอดแทรก 6.ระบบการจัดการได้แก่ จัดเวที จัดระบบ จัด เครือข่าย ในองค์กรที่เอื้อ 7.ความรู้และประสบการณ์ ของคนในองค์กรใน เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8.การสื่อสารทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ

12 การประเมินตนเอง โดยใช้ตารางแบ่งระดับ

13 Knowledge vision การสร้าง KS-knowledge sharing ในองค์กร ปัจจัย/ องค์ประกอบ เริ่มต้น (ระดับ1) พอใช้ (ระดับ2) ดี (ระดับ3) ดีมาก (ระดับ4) ดีเยี่ยม (ระดับ5) 3. Passion มี หนังสือ เชิญ ประชุม ( มาบ้าง ไม่มา บ้าง ) ข้อ 1.+ ประชุม สม่ำเส มอ และมา ประชุม ครบ ข้อ 1.+ ข้อ 2 + ออก ความ คิดเห็ นทุก คน ข้อ 1.+ ข้อ 2+ ข้อ 3 + สามาร ถ กระตุ้น ให้คน อื่นเข้า มาร่วม ได้อีก ข้อ 1.+ ข้อ 2+ ข้อ 3 + ข้อ 4 นำ รูปแบบ การ ประชุมไป เป็น วิทยากร ได้ 6. ระบบการ จัดการ knowledg e sharing

14 ( สายธารแห่งปัญญา ( เฉพาะ ปัจจัย Passion) เป็นอยู่คาดหวัง สคร 245 บางกรวย35 บำราศฯ13 ราชประชา ฯ15 สอวพ14

15 ปัจจัย Passion สคร บางกรวย, บำราศฯ, สอวพราชประชาฯ, 01234 พร้อมให้ ใฝ่รู้ กลาง ๆ Level GAP (=Target minus Current)

16 แผนการพัฒนาคุณกิจ เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ Knowledge workers กลุ่มกิจกรรมกิจกรรมการจัดการความรู้การวัดผล Committeeตั้งคณะกรรมการมีคำสั่งแต่งตั้ง รายงานการประชุม? UtilizationBAR Before Action Review จำนวนบันทึกการทบทวนก่อนการดำเนินงาน เล่าเรื่องจำนวนเรื่อง/ครั้ง ต่อปี AI appreciative inquiring ค้นหาสิ่งดี ๆ รอบ ๆ ตัว บัญชีความสุข,จำนวนนวัตกรรม,จำนวน CQI Contineous Quality Improvement ดูงานจำนวนครั้งของการถ่ายทอดประสบการณ์จาก การศึกษาดูงาน,จำนวนนวัตกรรม Morning talk เรื่องเล่าเช้านี้ จำนวนเรื่อง จำนวนครั้ง จำนวนนวัตกรรม ตั้งประเด็นให้ขบคิดจำนวนเรื่อง จำนวนครั้ง จำนวนนวัตกรรม Mentoring พี่เลี้ยงความรู้ที่เพิ่มขึ้น จำนวนพี่เลี้ยงที่เพิ่มขึ้น

17 แผนการพัฒนาคุณกิจ เพื่อสร้างการจัดการความรู้ และ Knowledge workers กลุ่ม กิจกรรม กิจกรรมการจัดการความรู้การวัดผล Utilization มอบหมายงานจำนวน/ร้อยละของชิ้นงานที่สำเร็จ ทันเวลา เพื่อนช่วยเพื่อนจำนวนเรื่อง จำนวนครั้ง จำนวนนวัตกรรม Coaching การสอนแนะ งาน ความรู้ที่เพิ่มขึ้น จำนวนผู้สอนแนะที่เพิ่มขึ้น Web blog,Web boardจำนวน blog/board จำนวน ครั้งที่ visit comment บันทึก CoP community of practice จำนวน CoP, สมาชิก, จำนวนนวัตกรรม หลักสูตรอบรม/On the job training/ On Spot Training จำนวนหลักสูตร, ความพึงพอใจ, ความรู้ที่เพิ่มขึ้น, การ นำไปใช้ประโยชน์ Pre-test, Post-test จำนวนนวัตกรรม ReviewAAR After Action Review จำนวนครั้งของการบันทึกทบทวน,จำนวนนวัตกรรม,จำนวนเรื่อง บทความ, จำนวนครั้งของการบันทึกความเสี่ยง, จำนวนครั้ง/ นวัตกรรมของการจัด Journal club, WI work instruction, QP Quality Procedure,CPG Clinical practice guiedline, HA Hospital accreditation (เอกสารคุณภาพต่างๆ )

18


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ สาม CKO 29. กลุ่มที่สาม อาจารย์วราพร คุ้มอรุณรัตนกุล รพ.บ้านตาก 084-0495-191 สถาบันบำราศนราดูรสถาบันราชประชาสมาสัย สำนักโรคเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google