งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ปรับปรุงคณะทำงานให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 2. ปรับการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักและกรม ฯ 3. สรุปบทเรียนการทำงาน ปี 52 4. จัดทำแผนการปฏิบัติงานปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ปรับปรุงคณะทำงานให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 2. ปรับการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักและกรม ฯ 3. สรุปบทเรียนการทำงาน ปี 52 4. จัดทำแผนการปฏิบัติงานปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ปรับปรุงคณะทำงานให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 2. ปรับการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักและกรม ฯ 3. สรุปบทเรียนการทำงาน ปี 52 4. จัดทำแผนการปฏิบัติงานปี 2553 ให้สอดคล้อง 5. กำหนดขอบเขต เนื้อหา รูปแบบ วิธีการเสนอ ความรู้ รายละเอียดเนื้อหา 6. ปรับปรุงเวบไซด์ นำเสนอให้ทันสมัย 7 นำเข้าวาระการประชุมประจำเดือนของ สชป.3 8 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ - รูปแบบความรู้ การส่งความรู้ 9 สรุปบทเรียน

2 1. ผู้บริหารหน่วยงานควรมีส่วนร่วม มากกว่าเดิม 2. จนท. จัดการความรู้ยังไม่มีความรู้ด้านจัดการ ความรู้ที่แท้จริง 3. ขาดแรงจูงใจ 4. การให้ความสำคัญกับงาน KM ของ จนท. โครงการ มีน้อย 5. ผลตอบแทนจากการทำงาน ไม่แตกต่าง ระหว่างทำกับไม่ทำ 6. ไม่มีลูกค้าที่สนใจในสิ่งที่เสนอ 7. การมอบหมายงานและติดตาม อย่างจริงจัง 8. งานที่รับผิดชอบมีมากอยู่แล้ว 9. การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร มีน้อย 10. สร้างความเข้าใจเรื่อง การจัดการความรู้ มาก ขึ้น

3 11. ระบุเงื่อนไขเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติที่ ชัดเจนกว่าเดิม 12. ขาดการติดตามงานที่กำหนดอย่างจริงจัง 13. ไม่จัดเก็บข้อมูล 14. ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน 15. ประชุมติดตาม เข้าวาระประชุมประจำเดือน 16. ขั้นตอนการเชิญประชุม มีหลายขั้นตอน

4 1. ผู้บริหารหน่วยงานควรมีส่วนร่วม มากกว่า เดิม - ออกคำสั่ง สชป. 3 ให้หัวหน้าของหน่วยงาน เป็นประธานย่อย - สร้างต้นแบบการเรียนรู้ ย่อยลงมาจนถึงระดับ ล่าง 2. จนท. จัดการความรู้ยังไม่มีความรู้ด้าน จัดการความรู้ที่แท้จริง - จัดประชุมสัมมนา ให้ความรู้กับ จนท. สชป. 3 3. ขาดแรงจูงใจ - ระบุผลตอบแทน ( เงิน, รางวัล, การยกย่อง ฯลฯ ) - ศึกษาดูงาน 4. การให้ความสำคัญกับงาน KM ของ จนท โครงการ มีน้อย - ให้ไปดูข้อ 1 - การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ( ข้อ 2 )

5 5. ผลตอบแทนจากการทำงาน ไม่แตกต่างระหว่าง ทำกับไม่ทำ - ให้ผู้บังคับบัญชาลงมาร่วมรับผิดชอบ - เพิ่มในวาระการประชุมประจำเดือน สชป.3 และ หน่วยงานในระดับต้นๆ - เปลี่ยนผู้บังคับบัญชา 6. ไม่มีลูกค้าที่สนใจในสิ่งที่เสนอ - สภากาแฟ - KM DAY 7. การมอบหมายงานและติดตาม อย่างจริงจัง - ตั้งคณะทำงานหน่วยงาน - เข้าวาระการประชุมทุกเดือน - ส่ง SMS เตือน 8. งานที่รับผิดชอบมีมากอยู่แล้ว - ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ - สร้างทีมงาน มอบหมายงาน แบ่งภาระ กระจาย งาน

6 9. การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร มีน้อย - ลิ้งกับหน่วยงานอื่น - ส่งแบน ให้หน่วยงานอื่น - แจกแผ่นพับ จัดงานประชาสัมพันธ์ - จัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้ 10. สร้างความเข้าใจเรื่อง การจัดการความรู้ มากขึ้น - สร้างโปสเตอร์ และแจกทุกหน่วย - หน่วยงานย่อยจัด เสริมสร้างการเรียนรู้ย่อย 11. ระบุเงื่อนไขเวลา ขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน กว่าเดิม - จัดทำเป็นตารางปฏิทินดำเนินงาน และติดตาม งาน 12. ขาดการติดตามงานที่กำหนดอย่างจริงจัง - มอบหมายความรับผิดชอบผู้ติดตามงาน

7 13. ไม่จัดเก็บข้อมูล - สร้างระบบจัดเก็บข้อมูลและมีผู้รับผิดชอบ 14. ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน - กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนกว่าเดิม 15. ประชุมติดตาม เข้าวาระประชุมประจำเดือน - สรุปผลการจัดการความรู้เสนอเข้าวาระการ ประชุมเป็นประจำ 16. ขั้นตอนการเชิญประชุม มีหลายขั้นตอน - ให้ส่งสำเนาให้ผู้เข้าร่วมประชุม ( คณะทำงาน ) อีกฉบับ


ดาวน์โหลด ppt 1. ปรับปรุงคณะทำงานให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน 2. ปรับการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ สำนักและกรม ฯ 3. สรุปบทเรียนการทำงาน ปี 52 4. จัดทำแผนการปฏิบัติงานปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google