งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิควิธีการ การ ทำงานในความ รับผิดชอบให้บรรลุ เป้าหมาย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้บรรยาย นายปรีชา กิ้มเฉี้ยง ผู้ตรวจราชการกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิควิธีการ การ ทำงานในความ รับผิดชอบให้บรรลุ เป้าหมาย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้บรรยาย นายปรีชา กิ้มเฉี้ยง ผู้ตรวจราชการกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิควิธีการ การ ทำงานในความ รับผิดชอบให้บรรลุ เป้าหมาย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้บรรยาย นายปรีชา กิ้มเฉี้ยง ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 6, 8

2 ขอบเขตของเนื้อหา อธิบายวิธีการและ เทคนิคในการบริหาร / จัดการ / ดำเนินการให้งานที่ได้รับมอบหมายในแต่ ละปีบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด ประกอบด้วย 1. งานตามแผน ประจำปี 2. งานตามคำรับรอง กรม 3. งานตามคำ รับรองจังหวัด 4. งานตามหลักเกณฑ์ ประเมิน สนง. 5. งานนโยบาย / โครงการ ตัวชี้ วัด เป้าหม าย

3 P – Plan การ วางแผน D – DO การ ปฏิบัติ C - Check การติดตามผล A – Action การ ปรับปรุงงาน

4 1. มารู้จักงานทั้ง 5 อย่าง 2. เครื่องมือที่ใช้ใน PDCA 3. อธิบายการดำเนินการใน หลักเกณฑ์ประเมิน สนง. 4. ข้อแนะนำสำหรับ สกจ.

5 ที่งาน เป้าหม าย นาย ก. หน. กลุ่ม งาน นา ย ข. นา ย ค. หน.M U1 นา ย ง. นา ย จ. หน. M u 2 นา ย ฉ. เอกสา รอ้างอิ ง ผลงาน 1 1. 1 1. 2 งานแผน แนะนำ ส่งเสริม 200200 ( จัดตั้ง ) -10 0 + 50 5010 0+ 30 70 แบบ 1, แบบ 2 2. 2. 1 2. 2 งานคำ รับรอง เพิ่มปริมาณ ธุรกิจ 1,000 ล้าน บาท 1,000( ธุรกิจ ) -70 0+ 30 0 40 0 30 0+ 10 0 20 0 งบ ทดลอง, แบบ สรุป 3. 3. 1 งานนโยบาย / โครงการ 4 4. 1 งานประเมิน สนง.

6 นาย................................................................................ ที่งาน เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม. ค. - ก. ย. เอกสารอ้างอิง ผลงาน แผ น ผลผล ผลผล ผลผล 1 1. 1 1. 2 2 2. 1 2. 2 งานแผน แนะนำส่งเสริม งานคำรับรอง 100 ครั้ง 10 20 แบบ 1, แบบ 2

7 1. ทุกเดือน - ในที่ประชุมประจำเดือน - ทุกคนในองค์กร ทราบ สถานะ 2. ประชุม หัวหน้า กลุ่ม / ฝ่าย / mu - แก้ปัญหา - ช่วยกันคิด

8 1. ทุกงวด ( 4 เดือน ) 2. เพื่อเหตุอัน ควร

9 - ผลงาน ตามแผน - การเบิกจ่าย - แฟ้มราย สหกรณ์ - Profile - KM - Web Site - SAR ADLI ( อย่างไร ) อะไ ร - ส่งรายงาน / ทะเบียนคุม / เอกสารอ้างอิงผลงาน

10 1. อะไร ปากกา, ดินสอ 2. อย่างไร ADLI A – Approach แนวทาง P D – Deployment การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ D L – Learning การเรียนรู้ / ประเมิน / ปรับปรุง C + A I – Integration ครอบคลุม / ทั่วถึง / สอดคล้อง

11 1. การจัดซื้อ / จัดจ้าง 4. 5 ส. 3. อยากให้ลูกน้องเป็นอย่างไร เรา ต้องทำเป็นตัวอย่างก่อน 2. โมบาย 5. ผลงาน กับ การเบิกจ่าย เงิน งบประมาณ 6. ทุกคนในองค์กรรู้เท่าๆ กัน 7. Action Plan ณ 30 มิ. ย. เว้น...............

12 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt เทคนิควิธีการ การ ทำงานในความ รับผิดชอบให้บรรลุ เป้าหมาย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้บรรยาย นายปรีชา กิ้มเฉี้ยง ผู้ตรวจราชการกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google