งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างและพัฒนา เครือข่ายองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดัน นโยบายการป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่ รับผิดชอบของ สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างและพัฒนา เครือข่ายองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดัน นโยบายการป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่ รับผิดชอบของ สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างและพัฒนา เครือข่ายองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดัน นโยบายการป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่ รับผิดชอบของ สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

2 จำนวนผู้ป่วยที่เข้าระบบคัดกรองโรค ไข้หวัดนก รายจังหวัด ประเทศไทย ปี พ. ศ.2547 จำนวน 2,920 ราย ใน 74 จังหวัด ไม่ พบผู้ป่วยเข้าข่าย 2 จังหวัด คือ ระนอง และ ตราด

3 จำนวนผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดนก (suspected) รายจังหวัด ประเทศไทย ปี พ. ศ.2547

4 จำนวนผู้ป่วยที่เข้าระบบคัดกรอง โรค ไข้หวัดนก ประเทศไทย รายจังหวัด ปี พ. ศ.2548 จำนวน 3,244 รายใน 76 จังหวัด

5 จำนวนผู้ป่วยที่เข้าระบบคัดกรอง โรค ไข้หวัดนก รายจังหวัด ประเทศไทยปี พ. ศ.2549 จำนวน 5,641 รายใน 72 จังหวัด ไม่พบ ผู้ป่วยเข้าข่าย 4 จังหวัด คือ นราธิวาส สตูล พัทลุง และ ตราด

6 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก (Confirmed) รายจังหวัด ประเทศไทย ปี พ. ศ.2549

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 เป้าหมาย จังหวัดละ 2 CUP จังหวัดละ 2 CUP CUP ละ 1 เทศบาล 2 อปท. CUP ละ 1 เทศบาล 2 อปท. รวมในเขต 3 ปี 2550 เท่ากับ 8 เทศบาล 16 อปท. รวมในเขต 3 ปี 2550 เท่ากับ 8 เทศบาล 16 อปท. จุดเน้น จุดเน้น โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก โรคไข้เลือดออก โรคพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โรคพิษสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

17 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครือข่าย อปท. ในการฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เพื่อพัฒนาเครือข่าย อปท. ในการฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค เพื่อสร้างเครือข่าย อปท. ในการเฝ้าระวังฯ เพื่อสร้างเครือข่าย อปท. ในการเฝ้าระวังฯ ( โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ ) ( โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ )

18 กรอบแนวคิด แนวคิดที่ 1 อปท. ที่มีความเข้มแข็งเรื่องการแก้ไขปัญหาสุขภาพ อปท. เข้มแข็ง อปท. ต้อง พัฒนา กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

19 แนวคิดที่ 2 อปท. ที่ยังไม่ดำเนินการ เรื่องสุขภาพแต่มีความเข้มแข็งของ เครือข่าย Empowerment KM ขยายเครือข่าย

20 วิธีดำเนินการ จัดตั้งทีมงานในการผลักดันกระบวนการทำงานใน ระดับเขต จัดตั้งทีมงานในการผลักดันกระบวนการทำงานใน ระดับเขต เพื่อถ่ายทอดนโยบาย ควบคุมกำกับ ประสานงานเชิง นโยบาย ติดตามประเมินผล เพื่อถ่ายทอดนโยบาย ควบคุมกำกับ ประสานงานเชิง นโยบาย ติดตามประเมินผล ผู้ตรวจ สสจ. ภาคี เครือข่าย ศูนย์ วิชาการ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

21 การพัฒนาทีมงาน เขต จังหวัด CUP อปท. Core วิทยากรแกนนำ KM

22 ส่งเสริมสนับสนุน จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ ติดตามเยี่ยมเยือน เวทีสรุปบทเรียน / ตลาดนัด KM อปท.

23 Phase 1 Phase 3 Phase 2 - จัดตั้งองค์กรและ ทีมงาน - Mapping - พัฒนาศักยภาพ ทีมงาน Project/ActivitiesOutput - พัฒนาแกนนำ จัด เวทีพัฒนาแนวคิด - ติดตามเยี่ยม สนับสนุน - ประชาสัมพันธ์ - Show & Share - ยกย่องชมเชย - ตลาดนัด KM - สถานภาพ / ความ ต้องการของเครือข่าย - Best Practice (CUP) - Facilitator - แกนนำในแต่ละพื้นที่ - โครงการการทำงาน ของเครือข่าย - ร่างแผนยุทธศาสตร์ (50-51) - Knowledge asset ( บทเรียน ) - ทำเนียบเครือข่าย - ทีมติดตาม - สรุปบทเรียน / Knowledge asset - Best Practice - เครือข่ายใหม่

24


ดาวน์โหลด ppt การสร้างและพัฒนา เครือข่ายองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อผลักดัน นโยบายการป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่ รับผิดชอบของ สำนักงาน ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google