งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดทางระบาด วิทยา น. ส. วิภาวี ธรรม จำรัส. การวัดทางระบาดวิทยา การวัดขนาดของโรค การวัดความสัมพันธ์ระหว่าง “ ปัจจัยที่ศึกษา ” และ “ โรค ” การวัดผลกระทบของปัจจัยที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดทางระบาด วิทยา น. ส. วิภาวี ธรรม จำรัส. การวัดทางระบาดวิทยา การวัดขนาดของโรค การวัดความสัมพันธ์ระหว่าง “ ปัจจัยที่ศึกษา ” และ “ โรค ” การวัดผลกระทบของปัจจัยที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดทางระบาด วิทยา น. ส. วิภาวี ธรรม จำรัส

2 การวัดทางระบาดวิทยา การวัดขนาดของโรค การวัดความสัมพันธ์ระหว่าง “ ปัจจัยที่ศึกษา ” และ “ โรค ” การวัดผลกระทบของปัจจัยที่ ศึกษาต่อการเกิดโรค

3 การวัดขนาดของโรค การวัดความชุกของโรค (Prevalence) = ผู้ป่วยเก่า + ผู้ป่วยใหม่ / จำนวน ประชากรทั้งหมด การวัดอุบัติการณ์ของโรค (Incidence) การวัดขนาดการเกิดขึ้นใหม่ของ โรค มี 2 ลักษณะ 1. การวัดความเสี่ยง 2. การวัดอัตรา

4 การวัดความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่ง จะบอกให้ทราบว่าผู้ที่ ไม่มีโรค จะมีโอกาสในการเกิดโรคมากน้อย เท่าใด จำนวนคนที่เป็นโรค ÷ จำนวนคน ทั้งหมด ในเวลา....... ปี เช่น มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 4 ราย จากจำนวนประชากร 6 คน ในระยะเวลา 8 ปี จะมีโอกาสในการเกิดโรค เท่าไหร่ = 4 ÷ 6 x 100 ในเวลา 8 ปี = 66.67 ราย ในเวลา 8 ปี ถ้าในระยะเวลา 1 ปี = 66.67 ÷ 8 = 8.33 ราย

5 การวัดอัตรา (Rate) หมายถึง เป็นการวัดว่าการเกิดโรค ในกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ เป็นโรคเกิดขึ้นช้าเร็วเพียงใด โดยใช้ ระยะเวลาเสี่ยงต่อการเกิดโรค ของทุกๆคนที่ศึกษามาเป็นมาตรฐานของการ คำนวณ RT = D ÷PT D = ( การเกิดโรคขึ้นใหม่ ) PT =( ระยะเวลา ของแต่ละคนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ) เช่น ผู้ที่เป็นโรคไข้เลือดออกรายใหม่ 4 ราย จากประชากร 6 คน ( ระยะเวลาที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค = 32) = 4 ÷32 = 12.5 ราย ÷100 หรือ 12.5% ต่อปี

6 การวัดความสัมพันธ์ระหว่าง “ ปัจจัย ที่ศึกษา ” และ โรค ” 1. วัดในลักษณะของ Ratio Scale - Cumulative incidence ratio หรือ Risk ratio - Incidence density ratio หรือ Rate ratio - Odds ratio - Prevalence ratio - Standardised mortality ratio - Proportional mortality ratio

7 การวัดความสัมพันธ์ระหว่าง “ ปัจจัยที่ศึกษา ” และ โรค ” ( ต่อ ) 2. วัดในลักษณะ Difference Scale - Cumulative incidence difference หรือ Risk difference - Incidence density difference หรือ Rate difference 3. วัดในลักษณะอื่นๆ - Correlation coefficient - Regression coefficient

8 การวัดผลกระทบของปัจจัยที่ ศึกษาต่อการเกิดโรค การวัดผลเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีปัจจัยนั้น เช่น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสูบ บุหรี่และการเกิดโรค ทางเดินหายใจ เป็นโรค ไม่เป็นโรค สูบบุหรี่ 100 ไม่สูบบุหรี่ 100 50 350 40160 10190

9 การคำนวณ Attributable fraction among the exposed (AFe) AFe = = = 0.75 หรือ 75 % ถ้า Ie = Incidence ในผู้ที่มีปัจจัย = 40÷100 =40% Iu = Incidence ในผู้ที่ไม่มีปัจจัย = 10÷100 = 10% หรือ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูล Incidence สามารถใช้ Relative risk มาใช้ในการ คำนวณได้ AFe = = = 0.75 หรือ 75%

10 การวัดผลกระทบของปัจจัยที่ ศึกษาต่อการเกิดโรค การวัดผลในประชากรทั้งหมด เช่น การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสูบ บุหรี่และการเกิดโรค ทางเดินหายใจ เป็นโรค ไม่เป็นโรค สูบบุหรี่ 100 ไม่สูบบุหรี่ 100 50 350 40160 10190

11 การคำนวณ Attributable fraction in the whole population (AFp) AFe = = = 0.60 หรือ 60 % ถ้า Ip = Incidence ใน Population = 50÷200 =0.25 =25% หรือ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูล Incidence สามารถใช้ Relative risk และความชุกของการมีปัจจัยในชุมชนมาใช้ในการ คำนวณ คือ AFp = Pe x (RR-1) = 0.50 x (4.00-1) = 60% Pe x (RR-1)+1 0.50 x (4.00-1)+1


ดาวน์โหลด ppt การวัดทางระบาด วิทยา น. ส. วิภาวี ธรรม จำรัส. การวัดทางระบาดวิทยา การวัดขนาดของโรค การวัดความสัมพันธ์ระหว่าง “ ปัจจัยที่ศึกษา ” และ “ โรค ” การวัดผลกระทบของปัจจัยที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google