งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัววัดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆทางระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัววัดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆทางระบาดวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัววัดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆทางระบาดวิทยา

2 ตัววัดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆทางระบาดวิทยา
อัตราส่วนความเสี่ยง (risk ratio/relative risk :RR) อัตราส่วนของการเกิดโรคในสัตว์กลุ่มที่ได้รับปัจจัยเสี่ยงเทียบกับความเสี่ยงของการเกิดโรคในสัตว์กลุ่มที่ไม่ได้รับปัจจัยเสี่ยง แปลว่าความเสี่ยงของการเกิดโรคเมื่อสัมผัสเชื้อ เป็นกี่เท่าของความเสี่ยงของการเกิดโรคหากไม่ได้สัมผัสเชื้อ การวัดเชิงคุณภาพ หากมากกว่า 1 แปลว่า อัตราการเกิดโรคในสัตว์กลุ่มที่กินอาหารปนเปื้อนเชื้อโรค สูงกว่าอัตราการเกิดโรคในสัตว์กลุ่มที่ไม่ได้กินอาหารดังกล่าว การวัดเชิงปริมาณ การเดินลุยน้ำมีอัตราส่วนความเสี่ยงเท่ากับ 2 และการจับปลาในหนองน้ำธรรมชาติมีอัตราส่วนความเสี่ยงเท่ากับ 3 แปลว่าผู้ที่เดินลุยน้ำมีโอกาสเป็นโรคฉี่หนูมากกว่าผู้ที่ไม่เดินลุยน้ำ 2 เท่า

3 การวัดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับโรค
เป็นโรค ไม่เป็นโรค รวม ได้รับปัจจัยเสี่ยง a b A+B ไม่ได้รับปัจจัยเสี่ยง c d C+d ความเสี่ยงของการป่วยของสัตว์ที่สัมผัสเชื้อ(RE)=A/(A+B) ความเสี่ยงของการป่วยของสัตว์ที่ไม่สัมผัสเชื้อ(RNE)=C/(C+D) อัตราส่วนความเสี่ยงของการป่วยเนื่องจากการสัมผัสเชื้อ (RR) = [A/(A+B)]/[ C/(C+D)]

4 ตัววัดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆทางระบาดวิทยา
อัตราส่วนแต้มต่อ (odds ratio :OR) ตัวอย่าง การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการเดินลุยน้ำโดยไม่สวมรองเท้า การจับปลาในน้ำนิ่ง กับการติดเชื้อ Leptospia spp. พบว่าการเดินลุยน้ำมีแต้มต่อเท่ากบ 3 และการจับปลาในน้ำนิ่งมีแต้มต่อเท่ากับ 2 ความหมาย ผู้ติดเชื้อที่เดินลุยน้ำแต้มต่อมากกว่าผู้ไม่ติดเชื้อ 3 เท่า

5 การวัดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ศึกษากับโรค
case control ได้รับปัจจัยเสี่ยง a B ไม่ได้รับปัจจัยเสี่ยง c D a+c b+d แต้มต่อของการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงในสัตว์ป่วย (Odds)=a/c แต้มต่อของการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงในสัตว์ปกติ(Odds)=b/d อัตราส่วนแต้มต่อของการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงในสัตว์ป่วย(OR)=(a/c)/(b/d)=(a*d)/(b*c)


ดาวน์โหลด ppt ตัววัดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆทางระบาดวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google