งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัววัดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ทางระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัววัดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ทางระบาดวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัววัดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ทางระบาดวิทยา

2 อัตราส่วนความเสี่ยง (risk ratio/relative risk :RR) – อัตราส่วนของการเกิดโรคในสัตว์กลุ่มที่ได้รับปัจจัยเสี่ยง เทียบกับความเสี่ยงของการเกิดโรคในสัตว์กลุ่มที่ไม่ได้ รับปัจจัยเสี่ยง – แปลว่าความเสี่ยงของการเกิดโรคเมื่อสัมผัสเชื้อ เป็นกี่ เท่าของความเสี่ยงของการเกิดโรคหากไม่ได้สัมผัสเชื้อ – การวัดเชิงคุณภาพ หากมากกว่า 1 แปลว่า อัตราการเกิดโรคในสัตว์กลุ่มที่กิน อาหารปนเปื้อนเชื้อโรค สูงกว่าอัตราการเกิดโรคในสัตว์กลุ่มที่ ไม่ได้กินอาหารดังกล่าว – การวัดเชิงปริมาณ การเดินลุยน้ำมีอัตราส่วนความเสี่ยงเท่ากับ 2 และการจับปลา ในหนองน้ำธรรมชาติมีอัตราส่วนความเสี่ยงเท่ากับ 3 แปลว่าผู้ที่เดินลุยน้ำมีโอกาสเป็นโรคฉี่หนูมากกว่าผู้ที่ไม่เดิน ลุยน้ำ 2 เท่า

3 การวัดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ ศึกษากับโรค เป็นโรคไม่เป็นโรครวม ได้รับปัจจัยเสี่ยง abA+B ไม่ได้รับปัจจัยเสี่ยง cdC+d ความเสี่ยงของการป่วยของสัตว์ที่สัมผัสเชื้อ (RE)=A/(A+B) ความเสี่ยงของการป่วยของสัตว์ที่ไม่สัมผัสเชื้อ (RNE)=C/(C+D) อัตราส่วนความเสี่ยงของการป่วยเนื่องจากการสัมผัส เชื้อ (RR) = [A/(A+B)]/[ C/(C+D)]

4 ตัววัดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ทางระบาดวิทยา อัตราส่วนแต้มต่อ (odds ratio :OR) – ตัวอย่าง การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการเดิน ลุยน้ำโดยไม่สวมรองเท้า การจับปลาในน้ำนิ่ง กับ การติดเชื้อ Leptospia spp. พบว่าการเดินลุยน้ำมี แต้มต่อเท่ากบ 3 และการจับปลาในน้ำนิ่งมีแต้มต่อ เท่ากับ 2 – ความหมาย ผู้ติดเชื้อที่เดินลุยน้ำแต้มต่อมากกว่าผู้ ไม่ติดเชื้อ 3 เท่า

5 การวัดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ ศึกษากับโรค casecontrol ได้รับปัจจัยเสี่ยง aB ไม่ได้รับปัจจัยเสี่ยง cD a+cb+d แต้มต่อของการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงในสัตว์ป่วย (Odds)=a/c แต้มต่อของการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงในสัตว์ปกติ (Odds)=b/d อัตราส่วนแต้มต่อของการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงในสัตว์ป่วย (OR)=(a/c)/(b/d)=(a*d)/(b*c)


ดาวน์โหลด ppt ตัววัดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ทางระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google