งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

We will chake the answer. SetA-BB-AAUB N(E) 341959607541 A B 346 19 41 5. In diagram given that n(u)=100 n(A)=40,n(B)=25 and fill in the boxes.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "We will chake the answer. SetA-BB-AAUB N(E) 341959607541 A B 346 19 41 5. In diagram given that n(u)=100 n(A)=40,n(B)=25 and fill in the boxes."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 We will chake the answer

2 SetA-BB-AAUB N(E) 341959607541 A B 346 19 41 5. In diagram given that n(u)=100 n(A)=40,n(B)=25 and fill in the boxes

3 A B 5) The diagram shows the set U, A and B It is given that n(U)=100, n(A)=40, n(B) =25, 6 6 40-6 34 25-6 19 100-59 41 n(A – B) = n(B – A ) = OK Practice 1.4

4 solution OK n(A – B) = 40 – 6 = 34 A B 6 6 34 19 41

5 OK n(B – A) = 25 – 6 = 19 A B 6 6 34 19 41 solution

6 A B 5) The diagram shows the set U, A and B It is given that n(U)=100, n(A)=40, n(B) =25, 6 6 34 19 41 OK Practice 1.4 + + = 59

7 A B OK 6 6 34 19 41 solution

8 A B 5) The diagram shows the set U, A and B It is given that n(U)=100, n(A)=40, n(B) =25 6 6 34 19 41 OK Practice 1.4 60 +=

9 OK solution A B 6 6 34 19 41

10 AB 5) The diagram shows the set U, A and B It is given that n(U)=100, n(A)=40, n(B) =25, 6 6 34 19 41 OK Practice 1.4 75 +=

11 OK solution A B 6 6 34 19 41

12 A B 5) The diagram shows the set U, A and B It is given that n(U)=100, n(A)=40, n(B) =25, 6 6 34 19 41 OK Practice 1.4

13 OK A B solution 6 6 34 19 41

14 6) The diagram shows the set U, A, B and C It is given that n(U)=50, n(A)=25, n(B) =20, n(C) = 30 5 5 A B C 10-5 5 5 15-5 10 12-5 7 7 30-10-5-5 10 20-7-5-5 3 3 25-10-5-7 3 3 50-43 7 7 OK

15 5 5 A B C 5 5 10 7 7 3 3 3 3 7 7 OK 1 1

16 5 5 A B C 5 5 10 7 7 3 3 3 3 7 7 OK 2 2

17 5 5 A B C 5 5 10 7 7 3 3 3 3 7 7 OK 3 3

18 A B C 4 4 5 5 A B C A B C

19 5 5 AB C 5 5 A B C A B C

20 Exemple ในการสุ่มตัวอย่างจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1,000 คน เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ปรากฏว่ามีผู้ต้องการศึกษาต่อ จำนวน 370 คน ต้องการทำงานจำนวน 550 คน และต้องการศึกษาต่อหรือ ต้องการทำงานจำนวน 850 คน อยากทราบว่า ผู้ที่ต้องกาศึกษาต่อและต้อง การศึกษาต่อ และต้องการทำงานด้วยทั้งหมดกี่คน ในการสุ่มตัวอย่างจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1,000 คน เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ปรากฏว่ามีผู้ต้องการศึกษาต่อ จำนวน 370 คน ต้องการทำงานจำนวน 550 คน และต้องการศึกษาต่อหรือ ต้องการทำงานจำนวน 850 คน อยากทราบว่า ผู้ที่ต้องกาศึกษาต่อและต้อง การศึกษาต่อ และต้องการทำงานด้วยทั้งหมดกี่คน Solution U แทนเซตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย A แทนเซตของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อ B แทนเซตของนักเรียนที่ต้องการทำงาน OK

21 Exemple แทนเซตของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อหรือ ต้องการทำงาน หรือ ทั้งเรียนและทำงานไปด้วย แทนเซตของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อหรือ ต้องการทำงาน หรือ ทั้งเรียนและทำงานไปด้วย แทนเซตของนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อและ ต้องการทำงานไปด้วย จะได้ n (A ) = 370 คน n (B ) = 550 คน n (A U B ) = 850 คน 370-x U x 550-x OK

22 Exemple 370-x U x 550-x n (A ) = 370 คน n (B ) = 550 คน n (A U B ) = 850 คน ดังนั้น นักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อและต้องการทำงานไปด้วย มีทั้งหมด 70 คน OK

23 Page… 25 Home work Practice 1.4 7. จากการสอบถามพ่อบ้านพบว่า มีผู้ที่ดื่มน้ำชาหรือกาแฟ เป็นประจำจำนวน 120 คน มีผู้ชอบดื่มชา 60 คน ชอบดื่มกาแฟ 70 คน จงหา จำนวนพ่อบ้านที่ชอบดื่มทั้งชา และกาแฟ 7. จากการสอบถามพ่อบ้านพบว่า มีผู้ที่ดื่มน้ำชาหรือกาแฟ เป็นประจำจำนวน 120 คน มีผู้ชอบดื่มชา 60 คน ชอบดื่มกาแฟ 70 คน จงหา จำนวนพ่อบ้านที่ชอบดื่มทั้งชา และกาแฟ 8. ร้านค้าแห่งหนึ่งได้ทำการสำรวจความนิยมของลูกค้า เกี่ยวกับการใช้พัดลม พบว่า 60 % ใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ 45 % ใช้ชนิดแขวนเพดาน และ 15 % ใช้ทั้งสองชนิด อยากทราบว่า 1 ) ลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้ง สองชนิดนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ 2 ) ลูกค้าที่ใช้พัดลมเพียงชนิดเดียวมีกี่เปอร์เซ็นต์ 8. ร้านค้าแห่งหนึ่งได้ทำการสำรวจความนิยมของลูกค้า เกี่ยวกับการใช้พัดลม พบว่า 60 % ใช้พัดลมชนิดตั้งโต๊ะ 45 % ใช้ชนิดแขวนเพดาน และ 15 % ใช้ทั้งสองชนิด อยากทราบว่า 1 ) ลูกค้าที่ไม่ใช้พัดลมทั้ง สองชนิดนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์ 2 ) ลูกค้าที่ใช้พัดลมเพียงชนิดเดียวมีกี่เปอร์เซ็นต์ OK

24 Page… 25 Home work Practice 1.4 9. โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทำการสำรวจข้อมูลจากผู้ป่วยที่มี อายุเกิน 40 ปี จำนวน 1,000 ปี ปรากฏว่า มีคนสูบบุหรี่ 312 คน มีคนเป็นมะเร็งปอด 180 คน และมี 660 คน ไม่สูบ บุหรี่และไม่เป็นมะเร็งที่ปอด อยากทราบว่า มีผู้สูบ บุหรี่และเป็นมะเร็งที่ปอดจำนวน เท่าใด และคิดเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนผู้สูบบุหรี่ ทั้งหมด 9. โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทำการสำรวจข้อมูลจากผู้ป่วยที่มี อายุเกิน 40 ปี จำนวน 1,000 ปี ปรากฏว่า มีคนสูบบุหรี่ 312 คน มีคนเป็นมะเร็งปอด 180 คน และมี 660 คน ไม่สูบ บุหรี่และไม่เป็นมะเร็งที่ปอด อยากทราบว่า มีผู้สูบ บุหรี่และเป็นมะเร็งที่ปอดจำนวน เท่าใด และคิดเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนผู้สูบบุหรี่ ทั้งหมด OK

25 Kru. Mr.Chaweng Stand SW 100

26 See you again next class


ดาวน์โหลด ppt We will chake the answer. SetA-BB-AAUB N(E) 341959607541 A B 346 19 41 5. In diagram given that n(u)=100 n(A)=40,n(B)=25 and fill in the boxes.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google