งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลิกภาพกับการเป็นผู้นำที่ มีจิตสำนึก. บุคลิกภาพ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ. ศ.2505 หมายถึง สภาพนิสัยจำเพาะของบุคคล บุคลิกภาพ มาจากคำภาษาอังกฤษว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลิกภาพกับการเป็นผู้นำที่ มีจิตสำนึก. บุคลิกภาพ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ. ศ.2505 หมายถึง สภาพนิสัยจำเพาะของบุคคล บุคลิกภาพ มาจากคำภาษาอังกฤษว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลิกภาพกับการเป็นผู้นำที่ มีจิตสำนึก

2 บุคลิกภาพ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ. ศ.2505 หมายถึง สภาพนิสัยจำเพาะของบุคคล บุคลิกภาพ มาจากคำภาษาอังกฤษว่า “Personality”

3 บุคลิกภาพของบุคคลสามารถแสดงให้เห็นได้ ใน 2 ลักษณะด้วยกัน คือ ลักษณะบุคลิกภาพที่ไม่สามารถควบคุมได้ ลักษณะที่ตกทอดมา รูปร่างลักษณะ การอบรมเลี้ยงดูตอนเด็ก ลักษณะบุคลิกภาพที่สามารถควบคุมได้ ลักษณะท่าทาง การพูด, การเจรจา พฤติกรรม, การกระทำ การแต่งตัว

4 แนวคิดทางบุคลิกภาพ ซิกมันต์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพประกอบด้วย 3 ระบบ คือ Id – แรงขับ, แรงกระตุ้น, สัญชาติญาณ Ego – สนองความต้องการของ Id Superego – คุณธรรม, จริยธรรม, ค่านิยม

5 บุลคิกภาพในความหมายของ คาร์ล จี จุง (Carl,G,Jung) ประเภทชอบสังคมหรือชอบแสดงตน มักจะคล่องแคล่วว่องไว ไม่ชอบอยู่นิ่ง ชอบ เด่น และเป็นตัวของตัวเอง ประเภทชอบเก็บตัว จะเป็นคนเก็บตัว ไม่ชอบแสดงตน ชอบอยู่คน เดียว ทำงานคนเดียว คิดมาก รับไม่ได้ถ้าหากถูก วิจารณ์

6 บุลคิกภาพในความหมายของ อัลเฟรด อัตเลอร์ (Alfred Adler) เชื่อว่าอิทธิพลทางสังคม จะมีผลต่อบุคลิกภาพ ของบุคคล ประเพณี หรือวัฒนธรรม ภาวะทางเศรษฐกิจและ สังคม ส่งผลให้เกิดการดิ้นรน และขวนขวายเพื่อไปหาสิ่ง ที่ดีที่สุดในชีวิต “ แรงกระตุ้นทำให้มนุษย์ก้าวไปสู่การมีพฤติกรรม ทางด้านบวกในสังคม ”

7 สรุปความหมายของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการ ดำรงชีวิต ต่ออาชีพการงานของแต่ละบุคคล การได้รับความรักความอบอุ่นในครอบครัว จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาในแต่ละขั้นพัฒนา ไปได้ด้วยดี และส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดี

8 ภาวะความเป็นผู้นำ ผู้นำ คือ บุคคลที่ได้รับเลือกจากกลุ่ม เป็นผู้ วางแผนและรับผิดชอบของกลุ่ม เป็นผู้ควบคุมความสัมพันธ์ในกลุ่ม เป็นตัวแทนใน การติดต่อกับผู้อื่น ผู้นำ ต้องมีความโดดเด่นกว่าผู้อื่น จะต้องความเข้มแข็ง อดทน มีมนุษยสัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นได้ดี และที่สำคัญคือควร “ เป็นผู้นำที่ มีจิตสำนึก ”

9 ประเภทของการเป็นผู้นำ พิจารณาตามความรับผิดชอบที่ผู้นำรับผิดชอบอยู่ - ผู้นำซึ่งได้มาโดยอำนาจ พิจารณาจากวิธีการที่ผู้นำใช้ - ผู้นำแบบอัตนิยม - ผู้นำแบบประชานิยม - ผู้นำแบบเสรีนิยม พิจารณาจากบทบาทที่ผู้นำแสดง - ผู้นำแบบแสดงตนเอง - ผู้นำแบบใช้กลอุบาย - ผู้นำในลักษณะผู้เชี่ยวชาญ

10 องค์ประกอบของการเป็นผู้นำ องค์ประกอบทางสรีระ รูปร่าง, น้ำหนัก, ส่วนสูง, ความแข็งแรงของร่างกายจะ ผันแปร ไปตามลักษณะของกลุ่มแต่ละกลุ่ม องค์ประกอบทางสติปัญญา ความสามารถในการที่จะปรับปรุงตนเอง เปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ องค์ประกอบทางอารมณ์ ความสามารถในการรับรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและ ผู้อื่น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ตนเอง บริหารจัดการอารมณ์ ของตนเองและผู้อื่น

11 จิตสำนึกของการเป็นผู้นำที่ดี 1. มีความเชื่อมันในตนเอง หนักแน่น ไม่อ่อนไหว 2. รู้จักตนเอง ยอมรับข้อบกพร่องของตนเองและผู้อื่น 3. รู้สิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิด 4. มีสุขภาพดี ไม่หวั่นไหว มองโลกในแง่ดี 5. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบทั้งตนเองและผู้อื่น 6. สามารถควบคุมตัวเองได้ เป็นตัวของตัวเอง 7. มีจิตใจเข้มแข็ง อดทน อดกลั้น มานะ พยายาม 8. เป็นผู้ที่มีความรู้ รู้จักฟัง รู้จักคิดในทางสร้างสรรค์ 9. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความจริงใจ 10. เป็นผู้ที่ยืดหยุ่นเป็น รู้จักผ่อนปรน 11. มีความสามารถในการจูงใจผุ้อื่น

12 สรุป การพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้นำที่มีจิตสำนึกได้ นั้น ต้องเลือกสรรบุคคลที่จะรับการพัฒนา ในเวลาเดียวกันต้องพิจารณาสติปัญญา ลักษณะบุคลิกภาพ และลักษณะนิสัยโดยรวม มีความตั้งใจที่จะ พัฒนาตนเอง ควบคู่ไปกับการยอมให้ความร่วมมือให้ผู้อื่น พัฒนาให้ด้วย


ดาวน์โหลด ppt บุคลิกภาพกับการเป็นผู้นำที่ มีจิตสำนึก. บุคลิกภาพ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ. ศ.2505 หมายถึง สภาพนิสัยจำเพาะของบุคคล บุคลิกภาพ มาจากคำภาษาอังกฤษว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google