งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 นัวตกรรมกับความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ (Creavity) และ ความรู้ (Knowledge)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 นัวตกรรมกับความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ (Creavity) และ ความรู้ (Knowledge)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 นัวตกรรมกับความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ (Creavity) และ ความรู้ (Knowledge)

2 Activity #1

3 ซีกขวา - ช่วยเรื่องภาษา ท่าทาง จินตนาการ ไหวพริบและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ สมอง 2 ส่วน ซีกซ้าย - ช่วยในการใช้ภาษาพูด การ วิเคราะห์ การจัดลำดับก่อนหลัง การเรียนรู้ ภาษา และคณิตศาสตร์

4 สมองซีกขวา  ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะก่อนอายุ 3 ขวบ ความรู้ (Knowledge) สมอง 2 ส่วน 

5 1. ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) ความรู้ (Knowledge) 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 3. ความรู้ที่ฝังอยู่ในองค์กร (Embedded Knowledge)

6 บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ - พยายามถามคำถามและหาคำตอบใหม่ ๆ ที่กระตุ้นความคิด ตลอดเวลา - พยายามคิดโดยการอุปมาเปรียบเทียบ (Analogy) - พยายามคิดในรูปแบบของความเป็นไปได้ - เรียนรู้จากการอ่านอย่างสร้างสรรค์ - ศึกษาอย่างเป็นระบบในกระบวนการของนวัตกรรม - เต็มใจรับ โดยไม่คาดหวัง - ไม่คิดว่ามีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวเท่านั้น

7 ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ บุคคลที่สร้างสรรค์ ใช้เวลาหลายปีในการสร้าง ความเชี่ยวชาญในสาขาของตน การศึกษา การศึกษาไม่จำเป็นต่อความคิดสร้างสรรค์ การศึกษาก่อให้เกิดการใช้ตรรกะมีความโน้มเอียงที่ ขัดขวางต่อความคิดสร้างสรรค์

8 สติปัญญา บุคคลที่สร้างสรรค์ไม่จำเป็นต้องมีไอคิวสูง เป็นผู้ที่มีความสามารถ ในการใช้สติปัญญาฉับไวต่อปัญหา มีความยืดหยุ่น มีการคิดเชิงมโนภาพและการสังเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร บุคลิกภาพ เป็นผู้ที่ยอมรับความเสี่ยง มีความเป็นอิสระ ยืนหยัด มีแรงจูงใจสูง ชอบสงสัยยอมรับความคิดใหม่ สามารถ อดทนต่อภาวะกำกวม เชื่อมั่นตนเอง สามารถอดทนต่อความโดด เดี่ยว

9 วัยเด็ก มีประสบการณ์ในวัยเด็กทีพบกับเหตุการณ์แตกต่างกัน หลาย ๆ เหตุการณ์ เช่น ครอบครัวแตกแยก ฐานะครอบครัวขึ้นลง นิสัยทางสังคม ไม่ใช่ชอบคิดเรื่องตนเองหรือต่อต้านผู้อื่น และชอบที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลอื่น

10 องค์ประกอบความคิด สร้างสรรค์ 1. ความเชี่ยวชาญ (Expertise) 2. ทักษะความชำนาญสร้างสรรค์ (Creativity Skills) Wire PhONE  Wireless Phone SMS MMS Camera PDA MP3 3. งานที่จูงใจ (Task Motivation) $$$$ Ex. Liquid Paper อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์  AT&T

11 การจัดการเพื่อให้บุคคลมีความคิดสร้างสรรค์ 1. การสร้างการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 2. การสนับสนุนความคิดใหม่ 3. การเปิดโอกาสให้มีการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น 4. การอดทนต่อความล้มเหลว 5. การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและการให้อิสระ ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุความสำเร็จ 6. การแสดงคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์

12 เทคนิคการฝึกอบรมที่สำคัญที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 1. เทคนิคการกระตุ้น (Fluency Techniques) 2. เทคนิคการเบี่ยงเบน (Excursion Techniques) 3. เทคนิคผู้บุกเบิกรูปแบบ (Pattern Breakers) 4. เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) 5. เทคนิคความสัมพันธ์ที่ถูกบังคับ (Forced Relationship)

13


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 นัวตกรรมกับความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ (Creavity) และ ความรู้ (Knowledge)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google