งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 2/2554 (ครั้งที่ 2) วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 2/2554 (ครั้งที่ 2) วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 2/2554 (ครั้งที่ 2) วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

2 http://www.eppo.go.th - 2 - ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 http://www.eppo.go.th - 3 - ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงาน PMQA หมวด 4 ครั้งที่ 1/2554 (ครั้งที่ 1)

4 http://www.eppo.go.th - 4 - ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 3.1 ความก้าวหน้าแผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

5 http://www.eppo.go.th - 5 - ITรายละเอียด IT1ส่วนราชการต้องมีระบบฐานข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ ราชการ นอกจากนี้ต้องมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย IT2ส่วนราชการทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า กระบวนการ ละ 1 ฐานข้อมูล IT3ส่วนราชการต้องมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน กระบวนการละ 1 ฐานข้อมูล IT4ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และรับบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม IT5ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การกำหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น IT6ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ IT7ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ PMQA หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

6 http://www.eppo.go.th - 6 - 1. กระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และ กฎระเบียบด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล 2. กระบวนการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่าย ด้านพลังงาน 3. กระบวนการศึกษา วิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม 3.1 ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านพลังงาน 3.2 จัดทำนวัตกรรมหรือต้นแบบด้านพลังงาน 4. กระบวนการจัดหาพลังงาน (ทุกประเภท รวมแหล่ง ปริมาณสำรอง) 5. กระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน (การผลิต การ จำหน่าย การใช้และอนุรักษ์พลังงาน) 5.1 ส่งเสริม สนับสนุน การใช้พลังงานทดแทน 5.2 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงาน 5.3 กำกับ ดูแล และควบคุม 6. กระบวนการผลิตพลังงานทดแทน 7. กระบวนการจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากรด้าน พลังงาน 7.1 จัดการข้อมูล องค์ความรู้ด้านพลังงาน 7.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงาน 7.3 พัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน 1. กระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 2. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. กระบวนการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 5. กระบวนการบริหารงบประมาณ กระบวนการที่สร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุน

7 http://www.eppo.go.th - 7 - แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รหัส เจ้าภาพ หลัก ลำดับแผนพัฒนาองค์การผู้รับผิดชอบ IT1 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ IT1(1) แผนการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 3) พัฒนาฐานข้อมูล LNG ศึกษาเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรกิจพลังงาน พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC สป.พน. สนพ. สป.พน. สนพ./พพ. สนพ. IT1(2) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน ทุกกรม IT2 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า IT2(3) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบ ด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล พัฒนาฐานข้อมูล LNG สนพ. IT2(4) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้าน พลังงาน ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC สนพ./สป.พน. IT2(5) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน ปรับปรุงฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย พพ. IT2(6)แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน พัฒนาระบบรายงานบัญชีพลังงาน (Energy Balance) พพ. IT2(7) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการผลิตพลังงานทดแทน พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ สนพ./พพ.

8 http://www.eppo.go.th - 8 - แผนพัฒนาองค์การ PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รหัสเจ้าภาพหลักลำดับแผนพัฒนาองค์การผู้รับผิดชอบ IT3 สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน IT3(8) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พพ. IT3(9) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลถามตอบกระทู้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชธ. IT4พพ./สป.พน. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม IT4(10) แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วนทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและ สืบค้นได้ ทุกกรม IT5ธพ. ระบบติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย IT5(11) แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงธพ. IT6สนพ. ระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ IT6(12) แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทุกกรม IT7สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) แผนการจัดการความรู้ IT7(13) แผนการจัดการความรู้ (KM) KM1: การเตรียมความพร้อมในการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม ครั้งที่ 21ชธ. KM2: นโยบายการปรับโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)สนพ. KM3: โครงการจัดการความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นธพ. KM4: ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10, E20, E85) อย่างมีประสิทธิภาพ พพ. KM5: ทฤษฎีและองค์ประกอบการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนสป.พน.

9 http://www.eppo.go.th - 9 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. วิเคราะห์ และทบทวนข้อมูลที่จำเป็น ในการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ xxxxxx 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการ ดำเนินงาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลใหม่ หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเดิมให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ x 3. พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล ตามแนวทางที่กำหนด xxxxxx - สป.พน. /สนพ. - IT1(1) แผนการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน

10 http://www.eppo.go.th - 10 - การคัดเลือกฐานข้อมูลใหม่เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงด้าน พลังงานของประเทศ ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 3) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ พลังงานและกิจการที่เกี่ยวข้อง พัฒนาฐานข้อมูล LNG (เชื่อมโยงกับ IT2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของภาคธุรกิจพลังงาน ศึกษาเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจพลังงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาพลังงานอย่างมี ดุลยภาพต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ (เชื่อมโยงกับ IT2) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC (เชื่อมโยงกับ IT2)

11 http://www.eppo.go.th - 11 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ออกแบบฐานข้อมูล GIS ให้มีมาตรฐาน รองรับฐานข้อมูลแบบ Geo Database xx 2.ปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการ แสดงผลและเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบ เครือข่าย xxx 3.ปรับปรุงระบบสืบค้นและแสดงผล รายงานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้าน พลังงาน xx 4. มีระบบรับส่งข้อมูลสารสนเทศพลังงาน ผ่านระบบเครือข่าย xxx 5. มีเว็บไซต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นเว็บท่า(Web Portal) สำหรับ หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน xx - สป.พน. - ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงพลังงาน (ระยะที่ 3) ** คาดว่าจะแล้วเสร็จจริงเดือนพฤศจิกายน 2554

12 http://www.eppo.go.th - 12 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. กรณีศึกษาหน่วยงานภายนอกของ ภาครัฐที่มีความคล้ายคลึง x 2. ทบทวนพันธกิจและความเชื่อมโยงของ หน่วยงานภายใต้สังกัดเพื่อไม่ให้เกิด ความซ้ำซ้อนของภารกิจของหน่วยงาน ที่จะตั้งขึ้นใหม่ x xxx 3. นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์การกำหนด ภารกิจ มาจัดทำแผนการสร้างฐานข้อมูล เพื่อรองรับภารกิจ xx 4. สัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนผู้ประกอบ ธุรกิจ xx - สป.พน. - ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ศึกษาเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจพลังงาน

13 http://www.eppo.go.th - 13 - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงาน ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ.2550-2553) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2554) xx 2. รวบรวมตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับ กรม ย้อนหลัง 4 ปี (พ.ศ.2550- 2553) และปีปัจจุบัน (พ.ศ.2554) xx 3. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ปรับปรุงข้อมูลผลการดำเนินงานและ ค่าคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด xxxxxx - ทุกกรม - IT1(2) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของกระทรวงพลังงานย้อนหลัง 4 ปี และปีปัจจุบัน

14 http://www.eppo.go.th - 14 - - สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) - IT2 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่า กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการสร้าง คุณค่าและทบทวนข้อมูลที่จัดทำไว้ ในปี 2552-2553 xxxxxx 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้าง คุณค่า โดย CIO หรือ CEO เป็น ผู้อนุมัติ x

15 http://www.eppo.go.th - 15 - - สนพ. - IT2(3) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการกำหนดนโยบาย มาตรการ และกฎระเบียบด้านพลังงาน และติดตามประเมินผล (พัฒนาฐานข้อมูล LNG) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล LNG จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง x 2. ออกแบบระบบฐานข้อมูล LNG ให้ เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลพลังงาน ของประเทศ xx 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล LNG xxx 4. ออกแบบและจัดทำรายงานผลข้อมูล LNG xxx 5. เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ x

16 http://www.eppo.go.th - 16 - - สนพ. - IT2(4) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายด้านพลังงาน (ปรับปรุงฐานข้อมูลพลังงานร่วมกับ IEA และ APEC) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ทบทวนข้อมูลที่จัดส่งให้องค์กร ต่างประเทศ × 2. ปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้ทบทวนหรือ หารือกับองค์กรต่างประเทศ ×× 3. ปรับปรุงฐานข้อมูลและจัดทำรายงาน เพื่อส่งให้องค์กรต่างประเทศ ××× ×

17 http://www.eppo.go.th - 17 - - พพ. - IT2(5) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการจัดหาพลังงาน (ปรับปรุงฐานข้อมูลศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลชีวมวล ในประเทศไทยของ พพ. และหน่วยงานต่างๆ ×× 2. ศึกษารวบรวมและสำรวจข้อมูลชีวมวลเชิงพื้นที่ (Area base) จากข้อมูลด้านการเกษตรของพื้นที่ทำการ เพาะปลูก พื้นที่ที่มีศักญภาพอย่างน้อย 3 ภูมิภาค ในประเทศไทย ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี ××× 3. สำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งรวบรวม ชีวมวล พร้อมทั้งประเมินศักยภาพด้านชีวมวลคงเหลือ ของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม ××× 4. สำรวจข้อมูลโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศไทย ××× 5. สำรวจข้อมูลในโรงงานในแต่ละชีวมวลที่คาดว่ามีการใช้ หรือมีศักยภาพในการนำชีวมวลไปใช้ในการผลิตพลังงาน ไฟฟ้า และ / หรือพลังงานความร้อนทั้งผลิตเพื่อใช้เอง และหรือเพื่อจำหน่าย ××× 6. สำรวจข้อมูลด้านการใช้เทคโนโลยี พร้อมทั้งวิเคราะห์หา ดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโรงงาน ที่ได้ทำการศึกษาในข้อ 4 และ 5 ××× 7. วิเคราะห์และออกแบบต้นแบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ โดยสามารถใช้ได้ดี และเหมาะสมกับฐานข้อมูลเดิมของกรม ××× ** คาดว่าจะแล้วเสร็จจริงเดือนพฤศจิกายน 2554

18 http://www.eppo.go.th - 18 - - พพ. - IT2(6) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการส่งเสริมด้านพลังงาน (พัฒนาระบบรายงานบัญชีพลังงาน (Energy Balance)) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ศึกษาความต้องการระบบ xx 2. วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบ ระบบ xx 3. พัฒนาต้นแบบของระบบ(Prototyping) xx 4. ยืนยันต้นแบบระบบ x 5. พัฒนาส่วนต่อเชื่อมกับผู้ใช้งาน (User Interface) xx 6. พัฒนาระบบรายงาน (Report Painting) x 7. ทดสอบระบบในระดับการทำงานย่อย (Unit Test) x 8. ทดสอบระบบงานร่วมกับผู้ใช้งานระบบ (User Acceptance Test) xx 9. นำรายงาน Energy Balance มาจัดทำ รายงานพลังงานของประเทศไทย x

19 http://www.eppo.go.th - 19 - - สนพ./พพ. - IT2(7) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการผลิตพลังงานทดแทน (พัฒนาฐานข้อมูลก๊าซชีวภาพ) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. รวบรวมข้อมูลการผลิตก๊าซชีวภาพ ในประเทศไทย xx 2. ออกแบบฐานข้อมูลและนำเข้าข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน xx 3. ออกแบบรายงานและประมวลผลข้อมูล โดยแบ่งเป็นภาคปศุสัตว์ ภาคอุตสาหกรรม และอื่นๆ xx 4. ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุง รายงาน xx 5. เผยแพร่รายงานผ่านทางเว็บไซต์ xx

20 http://www.eppo.go.th - 20 - - สนพ. (ฝ่ายเลขาฯ) - IT3 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. วิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการ ดำเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการ สนับสนุนและทบทวนข้อมูลที่จัดทำ ไว้ในปี 2552-2553 xxxxxx 2. คัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นในการ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลใหม่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการสนับสนุน โดย CIO หรือ CEO เป็นผู้อนุมัติ x

21 http://www.eppo.go.th - 21 - - พพ. - IT3(8) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ประชุมชี้แจง สำรวจความต้องการ และส่งมอบโปรแกรมมาตรฐาน xxx 2. ปรับปรุง พัฒนา และทดสอบโปรแกรม ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ xxxxx 3. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ และเปิด ใช้งานจริง (Implement) xxxx

22 http://www.eppo.go.th - 22 - - ชธ. - IT3(9) แผนการพัฒนาฐานข้อมูลกระบวนการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ (พัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลถามตอบกระทู้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ) กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ในการ พัฒนาระบบ x 2. ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนด ความต้องการของระบบ x 3. ร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) xx 4. ออกแบบและพัฒนาระบบ xxxx 5. ทดสอบการใช้งานระบบ xxx

23 http://www.eppo.go.th - 23 - - พพ./สป.พน. - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพย ธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. จัดตั้งคณะทำงานพัฒนา Website x 2. ทบทวนงานบริการ และทบทวนข้อมูลหรือความรู้ที่ เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าใช้ได้ในปีที่ผ่านๆ มา (รวมถึงการติดตามความ ครบถ้วนของข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 2540 มาตรา 9) x 3. วิเคราะห์งานบริการ และวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นหรือ ความรู้ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าค้นหาได้ รวมทั้งทำการตรวจสอบ สถานภาพความทันสมัยของข้อมูลตามลักษณะของ ข้อมูล เช่น มีการ Update ข้อมูลเป็นรายวัน ราย เดือน และรายปี เป็นต้น x 4. จัดทำแบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจ ของประชาชนในด้านข้อมูลธุรกิจพลังงานและ ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการนั้น xx 5. คัดเลือกงานบริการ และข้อมูลหรือความรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาหรือจัดทำฐานข้อมูลขึ้นใหม่เพื่อให้ ประชาชนเข้าค้นหาได้เพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ข้อมูล โดย CIO หรือCEO เป็นผู้อนุมัติ x 6. รวมทั้งสรุปผลแบบสอบถามฯ และปรับปรุงข้อมูลใน Website ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความ ต้องการ และพัฒนางานบริการ พัฒนาข้อมูลหรือ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง xx IT4(10) แผนการพัฒนา Website ให้มีข้อมูลครบถ้วน ทันสมัยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและสืบค้นได้

24 http://www.eppo.go.th - 24 - - ธพ. - IT5(11) แผนการปรับปรุงระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ศึกษาความต้องการในการปรับปรุงแก้ไขใน ระบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ และจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลและสารสนเทศ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ x 2. วิเคราะห์รายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ xx 3. ออกแบบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง ใหม่ xx 4. พัฒนารายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ xxxx 5. ทดสอบรายงานการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ x

25 http://www.eppo.go.th - 25 - - ทุกกรม - IT6(12) แผนพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงของระบบ ฐานข้อมูลและสารสนเทศ และนโยบาย ความมั่นคงปลอดภัยในระบบ สารสนเทศ xxxx 2. จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงในระบบ สารสนเทศขององค์กร โดยผ่าน CIO หรือ CEO เห็นชอบ xx 3. ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงของ ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศตาม นโยบายความมั่นคง xx 4. ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ xxx 5. ซักซ้อมการดำเนินการตามแผนแก้ไข ปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอน และภัยพิบัติ (IT Contingency Plan) x

26 http://www.eppo.go.th - 26 - - ทุกกรม - กิจกรรม/ขั้นตอน ปีงบประมาณ 2554 ตคพยธคมคกพมีคเมยพคมิยกคสคกย 1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ ปี 2554 x 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554 x 3. เสนอแผนการจัดการความรู้ ต่อ CEO หรือ CKO เพื่อขอความ เห็นชอบ x 4. ดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ xxxxx 5. ประชุม/ส่งหนังสือติดตามความก้าวหน้า 2 ครั้ง xx 6. การรายงานผลตามแผนการจัดการ ความรู้ x IT7(13) แผนการจัดการความรู้ (KM)

27 http://www.eppo.go.th - 27 - ตัวชี้วัด PMQA หมวด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 RM 4.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าถึงหรือเข้ามาใช้ ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ของส่วนราชการ

28 http://www.eppo.go.th - 28 - ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะทำงานหมวด 4 ครั้งที่ 2/2554 (ครั้งที่ 2) วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google