งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตร “ การใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และทบทวนฝึก ปฏิบัติงานในระบบ ” ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ยินดีต้อนรับ เข้าสู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตร “ การใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และทบทวนฝึก ปฏิบัติงานในระบบ ” ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ยินดีต้อนรับ เข้าสู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตร “ การใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และทบทวนฝึก ปฏิบัติงานในระบบ ” ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ โดย ส่วนวิชาการ สำนักงานคลังเขต 1 กรมบัญชีกลาง

2 กลุ่มสิทธิฐานข้อมูล บุคลากร 1. นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ รหัส 10xxxxx (7 หลัก ) 2. นายทะเบียนผู้รับบำเหน็จบำนาญ รหัส 20xxxxx (7 หลัก ) กลุ่มสิทธิระบบ บำเหน็จบำนาญ 1. ส่วนราชการผู้ขอ 1.1 ระดับผู้ปฏิบัติ รหัส 80xxxxx (7 หลัก ) 1.2 ระดับหัวหน้า รหัส 89xxxxx (7 หลัก ) 2. ส่วนราชการผู้เบิก 2.1 ระดับผู้ปฏิบัติ รหัส 80xxxxx (7 หลัก ) 2.2 ระดับหัวหน้า รหัส 89xxxxx (7 หลัก )

3 เมื่อมีบุคลากรในสังกัดออก จากราชการ ด้วยเหตุ : เกษียณอายุ ราชการ ลาออก ปลดออก นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ รหัส 10xxxxxxx 1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของประวัติ ( คำนำหน้าชื่อ สถานะสมาชิก กบข.) 2. เพิ่มข้อมูล วันที่ออกจากราชการ และเหตุที่ออก 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของที่อยู่ และให้เป็นปัจจุบัน

4 เจ้าหน้าที่บำนาญ ในฐานะส่วนราชการ ผู้ขอ เข้าสู่ website ระบบบำเหน็จบำนาญ http://pws.cgd.go.th และ Login เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนรับ บันทึกรายละเอียด ของข้อมูล บันทึกส่งข้อมูล หากมีการตีกลับ ให้ ดำเนินการแก้ไขและ บันทึกส่งข้อมูล อีก ครั้ง

5 เมื่อเรื่องได้รับการอนุมัติแล้ว ( ตรวจสอบสถานะจากระบบ โดยระบุเลขที่รับ ) เจ้าหน้าที่บำนาญ ในฐานะส่วน ราชการผู้เบิก เข้าสู่ website ระบบบำเหน็จบำนาญ http://pws.cgd.go.th และ Login เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียนขอเบิก ( ตามปฏิทินการจ่าย ประจำเดือน ) ส่งข้อมูลการขอเบิก ( ปิดรอบส่ง กรมบัญชีกลาง )

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41


ดาวน์โหลด ppt โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ หลักสูตร “ การใช้ระบบบำเหน็จบำนาญ (e-pension) และทบทวนฝึก ปฏิบัติงานในระบบ ” ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2554 ยินดีต้อนรับ เข้าสู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google