งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสนับสนุนมาตรการส่งเสริมสุขภาพ “คนไทยไร้พุง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสนับสนุนมาตรการส่งเสริมสุขภาพ “คนไทยไร้พุง”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสนับสนุนมาตรการส่งเสริมสุขภาพ “คนไทยไร้พุง”

2 นิยาม Policy: ทิศทางของการกระทำที่ชัดเจนที่ได้ชี้นำและ กำหนดการตัดสินใจ Public Policy: การตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อสังคมที่ ได้แสดงออกมาในการออกกฎหมาย หรือไม่ว่าจะมา จากการตัดสินใจของบริษัทเอกชน หรือองค์กรที่ไม่ แสวงหากำไร Health Policy: การตัดสินใจหรือการกระทำที่ตั้งใจ เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพโดยตรง Healthy Public Policy: การตัดสินใจหรือการ กระทำใดๆที่ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ ของคนในสังคม หรือคำนึงถึงสุขภาพประกอบด้วย

3 กระบวนการสร้างนโยบาย สาธารณะที่ดี Top down การกำหนดนโยบายจากฝ่าย การเมืองหรือส่วนราชการผู้เกี่ยวข้อง Bottom up กระบวนการสร้างนโยบายที่ เกิดจากการผลักดันของระดับล่าง โดยที่ ชุมชนจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย

4 ขั้นตอนการทำนโยบาย สร้างประเด็น (Policy formulation) –เป็นไปได้ –ตรงกับปัญหา มีเหตุผล –มีส่วนร่วม ดำเนินการ (Policy implementation) –มีส่วนร่วม –เข้าใจและเห็นพ้องต้องกัน ประเมินผล (Policy evaluation) –เกิดนโยบาย เกิดผล อย่างที่ตั้งใจตั้งแต่แรก หรือไม่

5 กระบวนการหลัก (Core Process) ดำเนินการ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1.ริเริ่มประเด็น และหามติเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบาย โดย 1.1 ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายของเครือข่ายพื้นที่ 1.2 ประสานงานกับภาคีเครือข่าย 2.ระดมการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ ทั้งนักวิชาการ วิชาชีพ ผู้บริโภค ผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย เพื่อ ร่วมคิดร่วมผลักดัน โดยจะต้องมีข้อมูลเชิงประจักษ์ สนับสนุน ประเด็นนโยบายตามข้อ 1 ที่ชัดเจนในทุก แง่มุม รวมทั้งมีการวิเคราะห์ถึงสภาพจริง และความ เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

6 กระบวนการหลัก (ต่อ) 3.พัฒนาแผนปฏิบัติการตามนโยบายและ ยุทธศาสตร์ที่กำหนด และดำเนินการตามแผน 4.ประชุมรับฟังความคิดเห็น และส่งเสริมให้มี ส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ใช้กระบวนการ KM 5.เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อสร้างการมีส่วน ร่วมของประชาชนและภาคการเมือง 6.ประเมินความสำเร็จ และเสนอแผนปฏิบัติการ ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ (Policy to Practice)

7 กรอบการทำงาน คณะทำงานคนไทยไร้พุง -KM -M&E KPI OUTPUT HPP องค์กร KPI OUTCOME HPP ประเทศ ขับเคลื่อน HPP

8 ภาคีที่ร่วมดำเนินการ 1.นักวิชาการ และวิชาชีพ อาทิเช่น -ภาคีที่ทำงานด้านโรควิถีชีวิต อาทิเช่น เครือข่ายคนไทยไร้ พุง กรมควบคุมโรค -เครือข่ายด้านโภชนาการ อาทิเช่น เครือข่ายโภชนาการเชิง รุก เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ชมรมโภชนาการสำหรับ เด็ก สถาบันโภชนาการ มหิดล -เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค -ภาคีที่ทำงานด้านส่งเสริมการออกกำลังกาย -ภาคีที่ทำงานด้านนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ อาทิเช่น สวรส. มสช. สปรส. 2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน หรือผู้บริโภค 3.เครือข่ายพื้นที่ (จังหวัดที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ)

9 ตัวอย่างนโยบายสาธารณะ ออสเตรเลีย สร้างนิสัยการบริโภคอาหาร/เครื่องดื่มที่ดีต่อ สุขภาพ –อาหารว่างที่จัดให้ เป็นผักและผลไม้เท่านั้น –มีน้ำดื่มสะอาด ในห้องเรียน จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ –ไม่มีน้ำอัดลมจำหน่ายใน รร. เครื่องหยอด เหรียญใส่ได้เฉพาะอาหารมีประโยชน์ ครูเป็นตัวแบบที่ดี ไม่ให้ของหวานเป็นรางวัล สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง

10 สิงคโปร์ ห้ามขายเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล > 8% หรือที่เติม สารให้ความหวาน น้ำผัก ผลไม้ต้องไม่เติมน้ำตาล มีน้ำเปล่า สะอาด อย่างทั่วถึง ขายอาหารทอดได้สัปดาห์ละ 1 วัน เนื้อสัตว์ที่มาทำอาหารต้องลอกหนังออก และ ไม่ติดมัน มีการขายผลไม้สดอย่างน้อย 2 ชนิด/วัน ห้ามเสริฟน้ำเกรวี่ ซอส ถ้าไม่ขอ

11 ประเทศไทย โรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ร้านอาหารแสดงพลังงาน ส่งเสริมการใช้จักรยาน : ลู่ ที่จอดปลอดภัย ทำทะเบียน ร้านจำหน่าย/ ซ่อมสะดวก สนามเด็กเล่น กิจกรรมนักเรียน : วิ่ง 15 นาทีก่อนกลับบ้าน

12 การทำ Model นโยบายสาธารณะ (ภายในองค์กร กรมอนามัย) 1.นโยบายการออกกำลังกาย - ส่งเสริมการขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟท์ - ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการจัดแข่งขัน กีฬา 2.นโยบายด้านอาหาร - Healthy meeting - การระบุพลังงานของอาหารที่จำหน่ายในโรง อาหาร

13 บอกลาความอ้วน คืนสู่ธรรมชาติด้วย 3 อ.


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสนับสนุนมาตรการส่งเสริมสุขภาพ “คนไทยไร้พุง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google