งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต. อบต. เล็ก กลาง 6 ล้าน ใหญ่ 20 ล้าน เกณฑ์รายได้ เกณฑ์ชี้วัด ด้านบุคลากร ด้านเศรษฐกิจ ด้านประสิทธิภาพ ด้านธรรมาภิบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต. อบต. เล็ก กลาง 6 ล้าน ใหญ่ 20 ล้าน เกณฑ์รายได้ เกณฑ์ชี้วัด ด้านบุคลากร ด้านเศรษฐกิจ ด้านประสิทธิภาพ ด้านธรรมาภิบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต. อบต. เล็ก กลาง 6 ล้าน ใหญ่ 20 ล้าน เกณฑ์รายได้ เกณฑ์ชี้วัด ด้านบุคลากร ด้านเศรษฐกิจ ด้านประสิทธิภาพ ด้านธรรมาภิบาล ส่วนราชการ หลัก / สำนักงาน ปลัด อบต. / กองหรือส่วน การคลัง / กองช่างหรือ ส่วนโยธา กองหรือส่วน ราชการที่ กำหนดตาม ความเหมาะสม - กองหรือส่วนส่งเสริม การเกษตร - กองหรือส่วน การศึกษาฯ - กองหรือส่วน สาธารณสุขฯ ส่วนราชการอื่น - กองสวัสดิการสังคม - กองส่งเสริม การเกษตร - กองการศึกษาฯ - กองสาธารณสุขฯ - กองนิติการ - กองส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพ - กองเทศกิจ - กองผังเมือง - กองกิจการพาณิชย์ - กองป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ( รวม 10 กอง )

2 ก. กลาง กำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. ตำแหน่งประเภททั่วไป 2. ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ เฉพาะ ( ระดับ 7 ขึ้นไป ) 3. ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงและระดับกลาง ( ระดับ 6 ขึ้นไป ) กำหนดสายงานข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น ดังนี้ 1. อบจ. กำหนดสายงานข้าราชการ อบจ. 100 สาย งาน 2. เทศบาล กำหนดสายงานพนักงานเทศบาล 123 สาย งาน 3. อบต. กำหนดสายงานพนักงานส่วนตำบล 81 สาย งาน

3 การกำหนดระดับตำแหน่ง ผู้บริหารใน อบต. ขนาด อบต. ระดับตำแหน่ง ใหญ่กลางเล็ก ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตำบล 8 หรือ 77 หรือ 6 6 รองปลัดองค์การ บริหารส่วนตำบล 8 หรือ 7 ( กำหนดระดับ 8 ได้ต่อเมื่อมีการ กำหนดส่วนราชการระดับกองเป็น ระดับ 8) 7 หรือ 6 ไม่มี หัวหน้าส่วนราชการ ระดับกองหรือส่วน หรือเทียบเท่า 8 หรือ 77 หรือ 6 6 ปลัดระดับ 8 : รายได้ 20 ล้านบาทขึ้นไป ผอ. กอง 8 : ต้องมีรายได้ 40 ล้านบาทขึ้นไป มีรองปลัดระดับ 8 ได้ เมื่อมีส่วนราชการระดับ 8


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของ อบต. อบต. เล็ก กลาง 6 ล้าน ใหญ่ 20 ล้าน เกณฑ์รายได้ เกณฑ์ชี้วัด ด้านบุคลากร ด้านเศรษฐกิจ ด้านประสิทธิภาพ ด้านธรรมาภิบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google