งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพความสัมพันธ์การทำงาน คุ้มครองผู้บริโภค ท่าข้าม เครือข่าย สุขภาพท่าข้าม ชมรม คบ. ท่าข้าม เกษตร ปลอดสาร ศูนย์พิทักษ์สิทธิ ผู้บริโภคท่าข้าม วิทยุชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพความสัมพันธ์การทำงาน คุ้มครองผู้บริโภค ท่าข้าม เครือข่าย สุขภาพท่าข้าม ชมรม คบ. ท่าข้าม เกษตร ปลอดสาร ศูนย์พิทักษ์สิทธิ ผู้บริโภคท่าข้าม วิทยุชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพความสัมพันธ์การทำงาน คุ้มครองผู้บริโภค ท่าข้าม เครือข่าย สุขภาพท่าข้าม ชมรม คบ. ท่าข้าม เกษตร ปลอดสาร ศูนย์พิทักษ์สิทธิ ผู้บริโภคท่าข้าม วิทยุชุมชน ท่าข้าม ศาล สคบ. จังหวัด สื่อมว ลชน อัยการ จังหวัด สำนักงาน สาธารณสุข พานิชย์ จังหวัด ขนส่งจังหวัด ศูนย์ วิทย์ฯ สถานี อนามัยท่า ข้าม มหัศจรรย์ น้อย ผู้สูงอายุ ศูนย์พิทักษ์สิทธิ ผู้บริโภค จ. สงขลา

2 การจัดสมัชชาผู้บริโภคฉลาดซื้อ องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าข้าม 12 กันยายน 2551 ร่วมสาธิตให้ความรู้เรื่อง การทำน้ำหมัก นายก อบต. ร่วมวง เสวนา ประชาชนในท่าข้ามร่วม วงเสวนา ผู้เข้าร่วมเสวนาจาก หลากหลาย

3 แผนที่ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคท่า ข้าม

4 การจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ท่าข้าม ที่ตั้ง ศูนย์พิทักษ์สิทธิ ผู้บริโภคท่าข้าม ป้ายศูนย์พิทักษ์สิทธิ ผู้บริโภคท่าข้าม ประชุมคณะกรรมการ ศนย์พิทักษ์สิทธิ ฯ ประชุมออกแบบศนย์ พิทักษ์สิทธิฯ

5 องค์การอิสระผู้บริโภคในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สคบ. ตั้ง คณะอนุกรรม การ ตั้งศูนย์รับ เรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย อบต. อนุกรรมการ สคบ. อบต. กองทุน หลักประกัน กองทุนออม ทรัพย์ แหล่ง ทุนอื่น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ( องค์การอิสระผู้บริโภค ) คณะทำงาน ประธาน............................. กรรมการ.......................... เลขานุการ.......................... จัดการ ข้อมูล พัฒนา ศักยภาพ เฝ้าระวัง ร้องเรียน ไกล่ เกลี่ย ส่งต่อ สื่อสาร สาธารณะ สสจ. ระบบข้อมูล พัฒนา ศักยภาพ ขยาย เครือข่าย เฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์

6 อบต. ท่าข้าม คณะกรรมการบริหาร การเมือง - นายกเทศมนตรี, ปลัด ประชาชน - ผู้ประสานงานศูนย์, อสมชุมชนละ.(1 คน ) ภาควิชาการ - สคบ. จังหวัด อัยการ จังหวัด, สสจ. ศูนย์พิทักษ์สิทธิ ผู้บริโภค พัฒนาศักยภาพ ครือข่าย เฝ้าระวัง ผลิตภัณฑ์ ประสาน งาน สื่อสาร สาธารณะ โครงสร้างศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ท่าข้าม - รับ ร้องเรียน - ไกล่ เกลี่ย - ชดเย ค่าเสียหา ย - พัฒนาศูนย์ ข้อมูล - จัดการ ความรู้ - การจัดทำ สื่อ - ประสานสื่อ ในพื้นที่ - แผนเฝ้า ระวังสินค้า และบริการ - ระบบเตือน ภัยสินค้าและ บริการ - การส่งเสริม การรวมกลุ่ม เครือข่าย - พัฒนา ความรู้และ ทักษะที่ จำเป็น - สมัชชา ผู้บริโภค กองทุน สุขภาพ ชุมชน ประเด็นคุ้มครอง ผบ. ยุทธศาสตร์งาน คุ้มครองผู้บริโภค

7 ยุติ แจ้งผู้ร้องเรียน ทราบ กระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียน ร้องเรียน รับขอ / ตรวจสอบ หลักฐาน เอกสาร - คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง - ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง - เชิญคู่กรณีมา ไกล่เกลี่ย คู่กรณีมาร่วมไกล่ เกลี่ย ( ปลัด อบต.- คู่กรณี - คณะอนุกรรมการ ไกล่เกลี่ย ) แจ้ง ผู้บังคับบัญช าทราบ ตกลงไม่ได้ ศาล สคบ. จังหวัด สื่อมว ลชน อัยการจังหวัด สำนักงาน สาธารณสุข พานิชย์ จังหวัด ขนส่งจังหวัด ศูนย์ วิทย์ฯ


ดาวน์โหลด ppt ภาพความสัมพันธ์การทำงาน คุ้มครองผู้บริโภค ท่าข้าม เครือข่าย สุขภาพท่าข้าม ชมรม คบ. ท่าข้าม เกษตร ปลอดสาร ศูนย์พิทักษ์สิทธิ ผู้บริโภคท่าข้าม วิทยุชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google