งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถามสำคัญของกฎหมายสิทธิ มนุษยชน โดย อ. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถามสำคัญของกฎหมายสิทธิ มนุษยชน โดย อ. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำถามสำคัญของกฎหมายสิทธิ มนุษยชน โดย อ. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

2 รัฐใช้ความรุนแรงปราบปรามปัญหา อาชญากรรมได้ ? อาชญากรสมควรถูกปราบ ทำให้คนอื่นเข็ด หลาบ เป้าหมายมาก่อนวิธีการมาทีหลัง กฎหมายสบัญญัติไม่ต้องสนใจมากก็ได้ รัฐสามารถทำบัญชีรายชื่อเพื่อเฝ้าระวัง และกวดขันได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ทำไปโดยสุจริตแล้ว ก็ไม่ควร ถูกฟ้อง การเยียวยาผู้ที่เป็นแพะ รื้อคดี การชดใช้ ค่าเสียหาย

3 สิทธิมนุษยชนมีความสำคัญลำดับ ท้ายในนโยบายรัฐ ? ปัญหาปากท้องมาก่อนปัญหาอื่นๆ ปัญหาสิทธิเป็นเรื่องอุดมคติ ทำได้ยาก มา ทีหลัง การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ต้องแก้โดย นโยบายเศรษฐกิจมหภาค วิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ดี คือ กระตุ้น เศรษฐกิจ เศรษฐกิจรากหญ้า แก้โดยโปรยเงิน หรือ เพิ่มศักยภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กับ ปัญหาเศรษฐกิจ

4 สิทธิมนุษยชนเป็นของตะวันตก นำมาใช้กับไทยไม่ได้ ? สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องตะวันตกโดยแท้ สิทธิมนุษยชนไม่มีความเป็นไทยเสียเลย การใช้สิทธิมนุษยชนเป็นการนำเข้ามาใช้ ทั้งหลักการ และวิธีการ หลักประกันสิทธิของประชาชนใช้กฎหมาย หรือแล้วแต่รัฐ กฎหมายไทยไม่ได้รับเอาเรื่องสิทธิ มนุษยชนมาใช้ สังคมไทยไม่พร้อมที่นำเรื่องสิทธิ มนุษยชนมาใช้

5 การระงับข้อพิพาทโดยบอกให้เลิก ทะเลาะ ให้สามัคคี ? สังคมประชาธิปไตยมีความเห็นแตกต่าง หลากหลายมากๆจนขัดแย้งกัน ความขัดแย้งทางความคิดจะยกระดับความ รุนแรงสู่การใช้กำลัง การใช้คนกลางที่มีบารมีเข้ามาเคลียร์ หรือ ใช้อำนาจเข้าระงับ กฎหมายเป็นเพียงแนวทาง วาทกรรม ไม่ใช่คำตอบ สมานฉันท์แบบไทยคือหยุดทะเลาะกัน โดยไม่แก้ข้อพิพาทตามกฎหมายพอจบ แล้วก็ไม่ต้องตามเช็คบิล

6 รัฐใช้กำลังเข้าระงับสถานการณ์ ฉุกเฉินได้หรือไม่ ? ถ้ามีกลุ่มที่ขัดแย้งกันจะปะทะกันต้องระงับ เหตุอย่างเด็ดขาด รัฐเป็นผู้ผูกขาดกระบวนการระงับข้อพิพาท โดยใช้อำนาจ กฎหมายเป็นกระบวนการที่ช้าไม่ทันการณ์ ใช้อำนาจไวกว่า ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนระงับข้อพิพาทเรื่องก็จบ เหมือนกัน ที่มา หรือความชอบธรรมของอำนาจไม่ สำคัญ ใครใช้อำนาจก็ไม่สำคัญ อยู่ที่ผลว่า ยุติสถานการณ์ได้ รัฐต้องเตรียมการให้พร้อมโดยมีกฎหมาย ให้อำนาจไว้

7 คนต่างด้าวไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ มนุษยชนเท่าคนชาติ ? คนต่างด้าวไม่ใช่พลเมือง คนต่างด้าว คนไร้สัญชาติไม่ได้รับการ คุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง กับ สิทธิทางการเมือง ไม่ ต้องให้แก่คนต่างด้าว จับคนต่างด้าว ลักลอบเข้าเมือง ก็เอาไป อยู่รวมกันได้ การใช้สิทธิทางยุติธรรมของคนต่างด้าว ต้องทำภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่รัฐ ความมั่นคงของชาติมาก่อน สิทธิมนุษยชน มาทีหลัง

8 นโยบายพัฒนาของรัฐมาก่อน ความเห็นคนชายขอบ ? ชาติต้องพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง คนชาย ขอบเป็นตัวถ่วง เมื่อผลประโยชน์ของชาติ ขัดกับ ผลประโยชน์คนส่วนน้อย ให้ยึด ผลประโยชน์ของชาติมาก่อน รัฐสามารถดำเนินนโยบายได้ทันทีถ้าเป็น ผลประโยชน์ของรัฐ คนชายขอบที่ถูกกระทบไม่มีช่องทาง เรียกร้องสิทธิเพิ่มเติม ถ้ารัฐได้ชดเชย บางอย่างให้ไปแล้ว คนชายขอบไม่ควรออกมาชุมนุมประท้วง

9 ส่งเสริมการค้า / ลงทุน กับ การ คุ้มครองธุรกิจภายใน ? ประเทศไทยต้องพึ่งพาเศรษฐกิจโลก นักลงทุน ธุรกิจ เม็ดเงินต่างชาติเป็นสิ่งที่ รัฐต้องให้ความสำคัญ กฎหมาย นโยบาย และการบังคับใช้ต้อง เอื้อต่อการลงทุน กฎหมายเป็นเพียงแนวทาง นโยบายรัฐมา ก่อน ผู้ประกอบการรายย่อยต้องปรับตัวให้ แข่งขันได้ โลกาภิวัฒน์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงมิได้ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ทำไปเป็น รายกรณีไป


ดาวน์โหลด ppt คำถามสำคัญของกฎหมายสิทธิ มนุษยชน โดย อ. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google