งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้หลัก ศาสนา ฝ่าวิกฤติชีวิต พญ. ผกา วราชิต นายกสมาคมแม่บ้าน สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้หลัก ศาสนา ฝ่าวิกฤติชีวิต พญ. ผกา วราชิต นายกสมาคมแม่บ้าน สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้หลัก ศาสนา ฝ่าวิกฤติชีวิต พญ. ผกา วราชิต นายกสมาคมแม่บ้าน สาธารณสุข

2 งา น เงิ น ปัจจัย ๔ วิก ฤติ สุขภา พ สัง คม ครอบ ครัว ญาติ มิตร

3 งาน อิทธิบาท ๔ :- ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา สัมมาอาชีพ :- กาย สุจริต วจีสุจริต

4 เงิน  รู้จักหา ( ขยันหาทรัพย์โดย สุจริต )  รู้จักใช้ ( ใช้ ๑ ส่วน, งาน ๒ ส่วน, ออม ๑ ส่วน )  รู้จักออม ( ภูมิคุ้มกัน )  รู้จักพอ ( จ่ายน้อยกว่ารับ, ไม่ เป็นหนี้ )  เว้นอบายมุข ๖ ( ทางเสื่อมแห่ง โภคทรัพย์ :- ดื่มน้ำเมา, เที่ยวกลางคืน, ดู การละเล่น, เล่นการ พนัน, คบมิตรชั่ว, เกียจคร้าน )

5 ปัจจัย ๔  อาหาร เพื่อบำบัด ทุกขเวทนาเก่า และไม่สร้าง ทุกขเวทนาใหม่  เครื่องนุ่งห่ม เพื่อป้องกันหนาว ร้อน และปกปิดความ ละอาย  ที่อยู่อาศัย เพื่อกันอันตรายจาก แดดลม อากาศ สัตว์เลื้อยคลานฯ  ยารักษาโรค เพื่อรักษาธาตุขันธ์ ให้พออยู่ได้

6 สุขของ คฤหัสถ์  สุขเกิดแต่ความมี ทรัพย์  สุขเกิดแต่การจ่าย ทรัพย์บริโภค  สุขเกิดแต่ความไม่ต้อง เป็นหนี้  สุขเกิดแต่ประกอบการ งานที่ปราศจาก โทษ

7 สังคม  เว้นกายทุจริต ( ฆ่าสัตว์, ลัก ทรัพย์, ผิดกาม )  เว้นวจีทุจริต ( พูดปด, หยาบคาย, ส่อเสียด, เพ้อเจ้อ )  เว้นอคติ๔ ( ลำเอียงเพราะรัก, ชัง, เขลา, กลัว ) ** วาจาสุภาษิต :- พูดถูกกาล, สัจจะ, อ่อนหวาน, เป็นประโยชน์, ด้วย เมตตา )................................................. ญาติ มิตร

8 สังคหวัตถุ ๔  ทาน  ปิยวาจา  อัตถจริยา  สมานัตต ตา

9 ธรรมเพื่อความสุข ในปัจจุบัน  ถึงพร้อมด้วยความหมั่น  ถึงพร้อมด้วยการรักษา  กัลยณมิตตตา ( คบหาผู้มี ศรัทธา, ศีล, จาคะ, ปัญญา )  สมชีวิต ( เลี้ยงชีวิตตาม สมควรแก่ทรัพย์ )

10 โลกธรรม ๘ ลาภ ยศ สรรเสริ ญ สุข ( กาม สุข ) เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ ( ไม่สบาย กาย, ไม่สบายใจ

11 โลกธรรม ๘ ( ต่อ ) อยาก ได้ ทุกข์ไม่ อยาก เจอ  ไม่ได้  สูญเสีย ทุกข์ วิกฤติ ประสบ ไม่เที่ยง ไม่ควรยินดี ยิน ร้าย

12 ไม่รู้ = อวิชชา สัจจธรรม ธรรมชาติของชีวิต ไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ( ฝืนความเป็นจริง ) ทุกข์ใจ / วิกฤติ

13 ธรรมชาติของ ชีวิต อริยสัจ ๔ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท ( ความเป็นเหตุปัจจัย )

14 ปฏิจจ. วัฏฏ สงสาร อนาคต ผล อดีต เหตุ ปัจจุบัน เหตุ * อวิชช า ชาติ ชรา สังขา ร วิญญา ณ ตัณหา อุปทาน ภพ ปัจจุบัน ผล กรรม วิบาก กิเลส กรรม วิบาก กิเลส นาม รูป สฬาย นตะ ผัส สะ เวทน า มรณะ โส กะฯ

15 เชื่อ / รู้สัจจธรรม / ธรรมชาติของชีวิต * ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น ( วิบาก ) ในปัจจุบัน ไม่ทุกข์ใจ เพิ่มขึ้น มีปัญญาแก้ไข ปัญหา

16 ปัญญาแก้ปัญหา วิกฤติ หาสาเหตุของปัญหา ( เหตุปัจจัย ) ปัจจัยภายใน ตัวเราเอง  แก้ไขได้ ทำปัจจุบันให้ดี ที่สุด ปัจจัย ภายนอก  ถ้าแก้ไข ไม่ได้ ยอมรับ ปล่อยวาง

17 ไตรลักษณ์ สามัญญลักษณะ  อนิจจัง ความไม่ เที่ยง  ทุกขัง ทุกข์, ทนได้ยาก  อนัตตา ไม่ใช่ ตัวตน บังคับบัญชา ไม่ได้

18 อริยสัจ ๔ ทุกข์กาย ใจรู้ สมุทั ย กิเลส, ตัณหา, อุปทาน, อวิชชา, มานะ, ทิฐิ ละ นิโรธความดับทุกข์ ( ตัณหา ) แจ้ ง มรรค ทางดับทุกข์เจริ ญ

19 ทุกข์ = อุปาทานขันธ์ ๕ ทุกข์ - ประจำกาย - เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกข์ใจ - ไม่สบาย ใจ, คับแค้นใจ - พลัดพราก จากสิ่งที่รัก - ประสบสิ่งที่ ไม่ชอบ - คร่ำครวญ พิไรรำพัน

20 อภิณปัจจ เวกขณ์ ๕ ควรพิจารณาเนืองๆ ทุกวัน ว่า เรามีความแก่เป็นธรรม ไม่ล่วงพ้น ความแก่ไปได้ เรามีความเจ็บเป็นธรรม ไม่ล่วงพ้น ความแก่ไปได้ เรามีความตายเป็นธรรม ไม่ล่วงพ้น ความแก่ไปได้ เราต้องพลัดพรากจากของรักของ ชอบใจทั้งสิ้น เรามีกรรมเป็นของตน ทำกรรมใด ไว้ย่อมได้รับผลของ กรรมนั้น

21 ทุกข์มีเพราะยึด ทุกข์ยืดเพราะอยาก ทุกข์มากเพราะ พลอย ทุกข์น้อยเพราะ หยุด ทุกข์หลุด เพราะปล่อย

22 มรรค ๘ ปัญ ญา ศีล สมา ธิ ดำ ริ กระ ทำ ความเ ห็น วาจ า อาชี พ เพีย ร สติ สมาธิ

23  มีความเห็นถูก ?  เห็นทุกข์ รู้ทุกข์ + สาเหตุ ?  ตั้งใจจะละกิเลส ตัณหาฯ ?  ตั้งใจจะละเจริญ มรรค ( ศีล สมาธิ ปัญญา ) ?

24 ศึกษาเห็นถูก, ดำริ ถูก รู้แนวทาง การปฏิบัติ - รักษาศีล - เจริญภาวนา วิปัสสนา กรรมฐาน สติปัฎฐาน๔


ดาวน์โหลด ppt การใช้หลัก ศาสนา ฝ่าวิกฤติชีวิต พญ. ผกา วราชิต นายกสมาคมแม่บ้าน สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google