งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกอบรมสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ เอ็ม.พี.รีสอร์ท ณธรรม จริยธรรม นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกอบรมสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ เอ็ม.พี.รีสอร์ท ณธรรม จริยธรรม นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกอบรมสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ เอ็ม.พี.รีสอร์ท ณธรรม จริยธรรม นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

2 www.trang.go.th ไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง คำขวัญจังหวัดตรัง “ ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี ” โอบอ้อมอารี มีน้ำใจไมตรี และมีวินัย

3 ธรรมชาติของท้องถิ่น หัวใจของการบริหารงาน ท้องถิ่น ธรรมาภิบาลในท้องถิ่น การสร้างธรรมาภิบาลใน ท้องถิ่น ธรรมะสำหรับผู้บริหาร ท้องถิ่น ประเด็นการนำเสนอ

4

5 ท้องถิ่ น ผู้บริห าร สภา เลือก ตั้ง นา ยก 1. อบจ. 2. เทศบาล 3. อบต. 4. กทม. 5. เมือง พัทยา

6 ความขัดแย้ง ไม่โปร่งใสทุจริต ร้องเรียน ร้องขอ สภาพปัญหา

7 รรมชาติของ หลายความคิด หลายเสียง หลายอารมณ์ หลายหัวใจ หลายปาก หลายความรู้สึก พฤติกรรมในพื้นที่ หามาตรฐานที่ เป็นบรรทัด ฐานได้ยาก ความเป็นอิสระ การกำกับควบคุม กรอบ กฎ กฎหมาย กติกา ระเบียบ

8

9 องค์ ความรู้ ( Body of Knowledge ) การมีส่วนร่วม ของประชาชน ( People Participation) ธรรมาภิ บาล / การ บริหาร จัดการที่ ดี (Good Govermance) หัวใจของการบริหารงาน ท้องถิ่น

10 กฎหมาย ตัวชี้วัด ระเบียบการให้รางวัล จูงใจ วใจของการบริหารงานท้องถิ่น งาน ท้องถิ่น หลังการปฏิรูประบบราชการ ปี ๒๕๔๕ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

11 งานของท้องถิ่น ประเมิน ประกวด ประโยชน์สุขของประชาชน... คนท้องถิ่น ต้องละ...ผลประโยชน์ แต่ต้อง

12

13 รรมาภิบาลใน ท้องถิ่น การบริหารการ ปกครองที่ดี นทุกระ ดับ

14 ผู้เล่น ผู้แสดง ผู้มีบทบาท หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีส่วน ร่วม หลักความโปร่งใส หลักความคุ้มค่า หลักความพร้อม ตรวจสอบ การ เลือกตั้ ง การมีส่วนร่วม ทางการเมือง ประชาธิปไตยในเชิง รูปแบบ ธรรมาภิบาล

15 เดินทางตรง เดินตรงทาง เดินตรงกลาง เดินตัวตรง ครรลอง ของ ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล  วิชาเทพ วิชาธรรม

16 อภิสิทธิ์ อิทธิพลอำเภอใจอุปถัมภ์เอาพวก อำนาจ มืด อารมณ์

17 บรรยากาศในท้องถิ่น.... อย่าเป็นเช่นนั้น เลย  มักต้องมีอะไร ตอบแทน และแลกเปลี่ยน ( ผล ) ประโยชน์  ต้องการมีตำแหน่ง ( อำนาจ ) ได้ตำแหน่ง ( อำนาจ ) รักษา ตำแหน่ง ( อำนาจ ) ให้นาน ที่สุด

18  กล้าเสี่ยง ต่อการ กระทำที่ อาจจะ ( ผิดพลาด ) คลาดเคลื่อ น กล้าได้ แต่ กลัวเสีย

19  ต้องมีเหล่า เข้าก๊ก และมี พวกพ้อง  รองรับด้วย ความอุปถัมภ์ และคุ้มครอง โยงไปสู่ การเมือง ใน ระดับสูง ทั้งที่ เป็นสะพาน และ ผู้สนับสนุน

20  ยังยึดติดกับ ความเป็นท้องถิ่น ที่ถ่ายทอดต่อๆ กันมา โยงใยใน หมู่ คณาญาติ พรรคพวก  มีการเอาชนะ คะคาน และการ แก้เผ็ด แพ้ไม่ เป็น

21  พร้อม แตกแยก ขัดแย้ง ความ ขัดแย้งเป็นเรื่อง ปกติ โดยเฉพาะ เกิดจากการ จัดสรรแบ่งปัน หรือหากมีการ แก่งแย่งชิงเด่น หรือใครแตกหมู่ ออกไป

22  ที่สำคัญ ปัจจัยการเงิน ยังเป็น ศูนย์กลางของ ความเป็นไปใน หลายๆเรื่อง หลายกิจกรรม หลายรูปแบบ ทั้งที่จะคิดและ ไม่ต้องคิด

23  ทรัพย์กับ เกียรติ แลกกัน ได้ และมักไปคู่ กัน  หน้าตา ศักดิ์ศรี ตำแหน่ง อำนาจบารมี อยู่ใน ความหมายที่ ไขว่คว้ารักษา ไว้ ให้ปรากฎ

24  ประโยชน์แห่ง ตน กับ ประโยชน์ สาธารณะ บ่อยครั้งก็ปนๆ กัน แยกไม่ออก เช่นเดียวกับ การเบียดเบียน กับการตอบ แทน ก็แยกไม่ ออกเช่นกัน มัก เข้าใจว่าเป็น เรื่องเดียวกัน

25

26 การสร้างธรรมาภิบาลให้ แผ่ขยาย ซึมลึกในองค์กร ท้องถิ่น ระดับล่าง....... ใน ฐานราก ใน ฐานราก ต้องลึกถึงจิตใจ และ สร้างมโนธรรมให้ ปลูกฝังต่อเนื่องให้ได้ ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คารวะ ธรรม เมตตาธรรม สามัคคี ธรรม สุจริตธรรม เที่ยง ธรรม ธรรมชาติ ธรรมดา ชุดของ ธรรม ธรรม ของ ผู้ ประพฤติ ดี ครอบครัว บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) สถาบันทาง สังคม องค์กรที่มีการเรียนรู้ ถ่ายทอดต่อๆ กันมา

27

28 รรมะ หรับผู้บริหาร ท้องถิ่น ธรรมคุ้มครองโลก ให้เกิดสันติสุข ธรรมประจำโลก ๘ ประการ  ละอายต่อการทำชั่ว  เกรงกลัวต่อบาป  อิฎฐารมณ์ : ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข หิริโอตตัปปะ โลกธรรม ๘  อนิฎฐารมณ์ : เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์

29 รรมะ หรับผู้บริหาร ท้องถิ่น ทาน  การให้ ปิยวาจา  วจีไพเราะ อัตถจริยา  สงเคราะห์ ผู้อื่น สมานัตตตา  วางตนพอดี ฉันทะ  รักงาน วิริยะ  สู้งาน จิตตะ  ใส่ใจในงาน มังสา  ทำงานด้วย ปัญญา สัจจะ  รักษาสัตย์ ทมะ  รู้จักข่มใจ ขันติ  อดทน อด กลั้น จาคะ  เสียสละ สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ ฆราวาสธรรม ๔

30 ถามตัวเอง 1. ท่านปฏิบัติ “ ศีล ๕ ” ได้ครบถ้วนหรือยัง ? 2. ท่านเคยหยิบยก คำสอน คำพระ คำไทย ที่เป็นพุทธภาษิต มาเป็นคาถาประจำตัวหรือยัง ? 30

31 1. ปกป้องสถาบันสำคัญ 2. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และฟื้นฟูประชาธิปไตย 3. เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติด และผู้มีอิทธิพล 4. ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม 5. โครงการไทยเข้มแข็ง 6. บ้านสวยเมืองงาม นามเมืองตรัง 7. ๗ ปลอด ข้อฝาก

32 นึกอะไรไม่ออก ยิ้มงาม ไหว้สวย พูดจาไพเราะ

33

34

35

36

37 สำนักงานจังหวัดตรัง

38 สำนักงานจังหวัดตรัง


ดาวน์โหลด ppt การฝึกอบรมสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบล วันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ เอ็ม.พี.รีสอร์ท ณธรรม จริยธรรม นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google