งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการปฐมนิเทศโครงการเท่ห์กินผัก น่ารักกิน ผลไม้ 08.30 - 08.50 น. ลงทะเบียน 08.50 - 09.15 น. พิธีเปิด ( ชี้แจงวัตถุประสงค์การปฐมนิเทศ ) 09.15 – 10.30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการปฐมนิเทศโครงการเท่ห์กินผัก น่ารักกิน ผลไม้ 08.30 - 08.50 น. ลงทะเบียน 08.50 - 09.15 น. พิธีเปิด ( ชี้แจงวัตถุประสงค์การปฐมนิเทศ ) 09.15 – 10.30."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กำหนดการปฐมนิเทศโครงการเท่ห์กินผัก น่ารักกิน ผลไม้ 08.30 - 08.50 น. ลงทะเบียน 08.50 - 09.15 น. พิธีเปิด ( ชี้แจงวัตถุประสงค์การปฐมนิเทศ ) 09.15 – 10.30 น. ความรู้เรื่อง การบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ สรุปการชั่งผัก ผลไม้ 10.30 – 12.00 น. ความรู้เรื่องโภชนาการและการจัดเตรียมอาหารอย่างไรให้ปลอดภัย (Five Keys for Safer Food – WHO Guide) 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 13.15 น. กิจกรรมสัมพันธ์ เกม 5 ผัก 10 ผลไม้ 13.15 – 14.00 น. ชี้แจงการบริหารจัดการโครงการตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนของ สสส. - การจัดทำรายงานการเงิน - การจัดทำรายงาน - การเก็บข้อมูลสถานการณ์กินผักผลไม้และวิเคราะห์ข้อมูล 14.00 – 15.30 น. 7 คนต่อโรงเรียน ลงมือปฏิบัติเป็นรายโรงเรียน - การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ ( Timeline ) คลี่โครงการย่อยของแต่ละโรงเรียน - นำเสนอ 15.30 – 16.00 น. สรุปภาพรวมและปิดการประชุม โดย EDF แจกสื่อ ( เกี่ยวกับโภชนาการ ผักผลไม้ )

3 ถ้าเปรียบ ต้นกล้า คือ นักเรียน ปัญหา เร่งด่วนของต้นกล้าคืออะไรคะ ?

4 ปัญหาของ ต้นกล้า ได้รับอาหารไม่ เพียงพอ / ขาดคุณภาพ พร่องสารอาหารตัวเตี้ยสมองเล็ก IQ ต่ำ เจ็บป่วย อ่อนแอ เรียนรู้ช้า

5 ปัญหาของ ต้นกล้า II ได้รับอาหารล้นเกินอ้วนโรควิถีชีวิต

6 เด็กไทยใน โรงเรียน คือต้นกล้าที่ผู้ใหญ่ ต้องใส่ใจ รดน้ำ พรวนดิน

7 รดน้ำ พรวนดิน คือ การดูแล เอาใจใส่ ด้านโภชนาการ และ พัฒนาการ เพื่อ ให้มีศักยภาพของการ เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ

8 การพัฒนา สติปัญญา ต้องมาก่อนการเรียนรู้

9 เด็กเขียน ก. ไก่ได้ สายใยสมอง ต้อง สมบูรณ์

10 สมองดี มี IQ สูง ต้องมุ่งที่ ให้อาหาร เพียงพอและ พัฒนาการ พอเหมาะ

11 โภชนาการใน โรงเรียน อาหารกลางวันที่มี คุณภาพ อาหารกลางวันที่มี คุณภาพ อาหารว่างที่มีประโยชน์ อาหารว่างที่มีประโยชน์ การพัฒนาการด้าน ร่างกาย จิตใจและสมอง การพัฒนาการด้าน ร่างกาย จิตใจและสมอง อนามัยสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการปฐมนิเทศโครงการเท่ห์กินผัก น่ารักกิน ผลไม้ 08.30 - 08.50 น. ลงทะเบียน 08.50 - 09.15 น. พิธีเปิด ( ชี้แจงวัตถุประสงค์การปฐมนิเทศ ) 09.15 – 10.30.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google