งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำหนดการปฐมนิเทศโครงการเท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำหนดการปฐมนิเทศโครงการเท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กำหนดการปฐมนิเทศโครงการเท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้
น. ลงทะเบียน น. พิธีเปิด (ชี้แจงวัตถุประสงค์การปฐมนิเทศ) 09.15 – น. ความรู้เรื่อง การบริโภคผักผลไม้ที่ปลอดภัยและถูกหลักโภชนาการ สรุปการชั่งผักผลไม้ 10.30 – น. ความรู้เรื่องโภชนาการและการจัดเตรียมอาหารอย่างไรให้ปลอดภัย (Five Keys for Safer Food – WHO Guide) 12.00 – น. พักรับประทานอาหารกลางวัน น. กิจกรรมสัมพันธ์ เกม 5 ผัก 10 ผลไม้ 13.15 – น. ชี้แจงการบริหารจัดการโครงการตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนของ สสส. - การจัดทำรายงานการเงิน - การจัดทำรายงาน - การเก็บข้อมูลสถานการณ์กินผักผลไม้และวิเคราะห์ข้อมูล 14.00 – น. 7 คนต่อโรงเรียน ลงมือปฏิบัติเป็นรายโรงเรียน การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ (Timeline) คลี่โครงการย่อยของแต่ละโรงเรียน นำเสนอ 15.30 – น. สรุปภาพรวมและปิดการประชุม โดย EDF แจกสื่อ(เกี่ยวกับโภชนาการ ผักผลไม้)

3 ถ้าเปรียบ ต้นกล้า คือ นักเรียน ปัญหาเร่งด่วนของต้นกล้าคืออะไรคะ
?

4 ปัญหาของต้นกล้า เจ็บป่วย อ่อนแอ เรียนรู้ช้า
ได้รับอาหารไม่ เพียงพอ/ขาดคุณภาพ พร่องสารอาหาร ตัวเตี้ย สมองเล็ก IQ ต่ำ เจ็บป่วย อ่อนแอ เรียนรู้ช้า 4

5 ได้รับอาหารล้นเกิน อ้วน โรควิถีชีวิต
ปัญหาของต้นกล้า II ได้รับอาหารล้นเกิน อ้วน โรควิถีชีวิต 5

6 เด็กไทยในโรงเรียน คือ ต้นกล้าที่ผู้ใหญ่ ต้องใส่ใจ รดน้ำ พรวนดิน
เด็กไทยในโรงเรียน คือ ต้นกล้าที่ผู้ใหญ่ ต้องใส่ใจ รดน้ำ พรวนดิน 6

7 รดน้ำ พรวนดิน คือ การดูแล เอาใจใส่ ด้านโภชนาการ และพัฒนาการ เพื่อ ให้มีศักยภาพของการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ 7

8 การพัฒนาสติปัญญา ต้องมาก่อน การเรียนรู้
การพัฒนาสติปัญญา ต้องมาก่อน การเรียนรู้ 8

9 เด็กเขียน ก. ไก่ได้ สายใยสมองต้อง สมบูรณ์
เด็กเขียน ก. ไก่ได้ สายใยสมองต้อง สมบูรณ์ 9

10 สมองดี มี IQ สูง ต้องมุ่งที่ ให้อาหารเพียงพอและ พัฒนาการพอเหมาะ
10

11 โภชนาการในโรงเรียน อาหารกลางวันที่มีคุณภาพ อาหารว่างที่มีประโยชน์
การพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจและสมอง อนามัยสิ่งแวดล้อม 11


ดาวน์โหลด ppt กำหนดการปฐมนิเทศโครงการเท่ห์กินผัก น่ารักกินผลไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google