งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนที่ได้รับจากการ ประเมินคุณค่าของระบบ นิเวศที่มีต่อความอยู่ดีมี สุขในประเทศไทย Dr. Louis Lebel มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนที่ได้รับจากการ ประเมินคุณค่าของระบบ นิเวศที่มีต่อความอยู่ดีมี สุขในประเทศไทย Dr. Louis Lebel มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนที่ได้รับจากการ ประเมินคุณค่าของระบบ นิเวศที่มีต่อความอยู่ดีมี สุขในประเทศไทย Dr. Louis Lebel มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ llebel@loxinfo.co.thllebel@loxinfo.co.th, louis@sea-user.orglouis@sea-user.org การเสวนาแลกเปลียนประสบการณ์และบทเรียนเกียวกับ เครืองมือสนับสนุนการพัฒนาเชิงพืน ทีเพือการเติบโตสี เขียว วันที ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

2 การประเมิน เพิ่มความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ระบบนิเวศใน พื้นที่เป้าหมายและวิเคราะห์ผลกระทบจากการ พัฒนา เป็นกระบวนการสังคมที่รวบรวมความรู้จากหลาย ด้านเช่น การวิจัย และประสบการณ์ปฏิบัติงานใน ถ้องถิ่นเพื่อช่วยวิเคราะห์แผนและนโยบาย การประเมินคุณประโยชน์ของระบบนิเวศที่มีต่อ การสร้างความอยู่ดีมีสุขมีแนวความคิดดังนี้

3 คุณประโยชน์ของระบบ นิเวศ ระบบนิเวศให้ ผลผลิตเช่น น้ำตาล พลังงาน ข้างโพด ปลา ผลไม้ ฟืน ฯลฯ คุณประโยชน์อื่นๆ เช่น ป้องกันอุทกภัย กรองน้ำให้สะอาด ปรับสภาพที่ดิน ผสม เกสรดอกไม้ ฯลฯ

4 ขั้นตอน ขอนแก่น - การสนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรและ ผลกระทบที่เกิดกับดิน น้ำ และ ความอยู่ดีมีสุขของ ชุมชน สมุทรสงคราม – ผลกระทบของการปรับให้เป็นเมือง อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวแบบขนาดใหญ่ต่อ ระบบนิเวศทางน้ำและวัฒนธรรมของท้องถิ่น น่าน - การทำฟาร์มข้าวโพดบนพื้นที่สูง และ ผลอัน เกิดจากความสูญเสียพื้นที่ป่าปกคลุม ซึ่งก่อให้เกิด คุณภาพน้ำที่ต่ำลงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 4

5 แนวโน้มและสภาพ ชนิดของบริการ ระบบนิเวศ จังหวัดขอนแก่นจังหวัดน่านจังหวัดสมุทรสงคราม แนวโน้มและสภาพบริการระบบนิเวศ ด้านการผลิตอาหาร หรือเป็นแหล่งอาหาร (Provisioning) เพิ่มขึ้นโดยรวม แต่ศักยภาพของดิน ในการสนับสนุนบริการให้กว้างขวาง ขึ้นไม่เพียงพอ จำนวนปลาในแหล่งน้ำลดลง มีการลดลงของป่าไม้ ไม้ฟืนสำหรับ เชื้อเพลิง สมุนไพร อาหารสัตว์ และ น้ำสะอาด ประโยชน์จากบริการระบบนิเวศ เพิ่มขึ้นบางพื้นที่แต่ไม่ใช้ทั้งหมด สายพันธุ์สัตว์น้ำจืดในระบบนิเวศมี จำนวนลดลง ด้านวัฒนธรรม (Cultural) ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการระบบ นิเวศเพิ่มมากขึ้น คุณประโยชน์ความงดงามของ ศิลปวัฒนธรรม และในการเป็นที่ เคารพ สักการะลดลง ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการระบบ นิเวศเพิ่มขึ้น ด้านการกำกับควบคุม และเกื้อกูล สภาวะ แวดล้อม (Regulating and Supporting) การเสื่อมของโครงสร้างดิน ความ อุดมสมบูรณ์และการกักเก็บคาร์บอน มลพิษที่เพิ่มขึ้นจากการทำ การเกษตรและการตั้งถิ่นฐานของ มนุษย์กำลังเพิ่มการคุกคาม คุณประโยชน์ต่อระบบนิเวศจากการ ทำอุตสาหกรรม บริการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ต้นน้ำ ลดลง เช่น การควบคุมน้ำท่วม การ ทำให้น้ำสะอาด และการขัดขวาง การกัดเซาะของดิน ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการระบบ นิเวศเพิ่มขึ้น คุณภาพน้ำลดลง บ่งชี้ว่ากระแสน้ำที่ ไหลเข้ามามีปริมาณมากเกินขีด ความสามารถในการรักษาสัดส่วนที่ เหมาะสม

6 แนวโน้มและสภาพ ( ต่อ ) ชนิดของบริการ ระบบนิเวศ จังหวัดขอนแก่นจังหวัดน่านจังหวัดสมุทรสงคราม ความเชื่อมโยงสู่ความอยู่ดีมีสุขของชุมชน ความสัมพันธ์กันใน ชุมชน (Community Relations) เมื่อการบริการด้านวัฒนธรรมของ ระบบนิเวศมากขึ้น ความสัมพันธ์กัน ในชุมชนดีขึ้น การลดลงของบริการด้านควบคุม สภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์ทางสังคมที่แย่ลง ความสัมพันธ์อันดีในชุมชนสัมพันธ์ กับจำนวนการใช้บริการระบบนิเวศ ด้านวัฒนธรรมและการควบคุม สภาวะแวดล้อม ความมั่นคงในการ ดำรงชีพ ครัวเรือนที่มีความยากจนใช้ระบบ บริการนิเวศมากขึ้น ความเสียหายของการบริการระบบ นิเวศบริเวณพื้นที่ต้นน้ำทำให้ความ เสี่ยงจากอันตรายที่เกิดจาก ธรรมชาติเพิ่มขึ้น การลดลงของบริการด้านควบคุม สิ่งแวดล้อมทำให้ความมั่นคงในการ ดำรงชีพลดลง ความมั่นคงในการดำรงชีพที่ดี สัมพันธ์กับจำนวนการใช้บริการระบบ นิเวศด้านวัฒนธรรมและการกำกับ ควบคุมสภาวะแวดล้อม การลดลงของจำนวนปลาและสัตว์ น้ำจืดอื่นๆสร้างปัญหาให้กับ ครัวเรือน

7 บทเรียน ( ตัวอย่าง ) แผนการดำเนินงาน  ทีมประเมินควรมีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมีคนที่ รวบรวมความรู้จากหลากหลายวิชา  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการควรมีความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน  การติดต่อสื่อสารทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจขอบเขต วัตถุประสงค์ และการ สืบค้นจากการประเมิน การนำไปปฏิบัติ  การประเมินนี้ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบในเรื่องหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทาง วิทยาศาสตร์และการเฝ้าสังเกตการณ์ในพื้นที่จริง  การพูดคุยถกเถียงกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุข ของชุมชนมีความสำคัญ เพื่อจำแนกความแตกต่างและจัดลำดับความเข้าใจของ ประเด็นความอยู่ดีมีสุขของชุมชนที่เชื่อมโยงสู่การให้บริการทางระบบนิเวศ  การเตรียมการล่วงหน้า อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพและการเข้ามามีส่วน เกี่ยวข้องมีความสำคัญสำหรับความสำเร็จในการสร้างภาพอนาคตอย่างมีส่วนร่วม การใช้ระยชน์อย่างต่อเนื่อง  ทีมประเมินทางด้านเทคนิคควรมีการตอบสนองอย่างชัดเจนต่อผลสะท้อนกลับ เพื่อให้สามารถตอบข้อซักถามต่างๆได้อย่างชัดเจน  จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการจัดสรรเวลาสำหรับการพูดคุยถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่อง บริการระบบนิเวศกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างกลุ่ม ต่างระดับ และต่างสถานที่

8 สรุป การประเมินทำให้ทราบข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับความ เชื่อมโยงระหว่างความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนผู้ มีรายได้น้อยซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติใน การดำรงชีพ ความเข้าใจถึงปัจจัยขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อการ เปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่นำไปสู่การโต้แย้งถึงผลที่น่าจะ เกิดตามมาในอนาคตสำหรับการให้บริการระบบนิเวศ ภาพอนาคตเปรียบเสมือนเครื่องมือใหม่สำหรับผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียทั้งหลาย ดังนั้น การฉายภาพอนาคตช่วยทำ ให้เกิดขั้นตอนที่เป็นระบบในการระดมความคิดเห็น และ แนวทาง ความน่าจะเป็นในอนาคต อย่างมีหลักการ หลักเกณฑ์มากขึ้น ท่ามกลางปัจจัยผลักดันการ เปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน การประเมิน SGA เน้นที่กระบวนการประเมินที่ผสมผสาน กันระหว่างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ กระบวนการทางสังคม ซึ่งเปิดโอกาสให้พรมแดนความรู้ ทั้งสองส่วนมีการแลกเปลี่ยนและถ่ายเทระหว่างกันมาก ขึ้น 8


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนที่ได้รับจากการ ประเมินคุณค่าของระบบ นิเวศที่มีต่อความอยู่ดีมี สุขในประเทศไทย Dr. Louis Lebel มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google