งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย แนวคิด การจัดการศึกษา ของ ถ่ายทอดประสบการณ์โดย สุนันท์ แดงประไพ วชิราวุธวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย แนวคิด การจัดการศึกษา ของ ถ่ายทอดประสบการณ์โดย สุนันท์ แดงประไพ วชิราวุธวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย แนวคิด การจัดการศึกษา ของ ถ่ายทอดประสบการณ์โดย สุนันท์ แดงประไพ วชิราวุธวิทยาลัย

2 แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย พระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการใน โรงเรียนมหาดเล็กหลวง นั้น มิใช่ว่าเพียงจะสร้าง เด็กตัวอย่างให้มีมาตรฐาน อันเดียวกันหมด คือให้ เป็นเด็กมัธยมอันรุ่งโรจน์มี คะแนนนับเป็นพันๆ เช่นนั้นหามิได้ ข้าพเจ้า ต้องการจะสร้างคนหนุ่ม อันมีความสามารถ คน หนุ่มผู้ซึ่งกำลังใจและกาย ใสสะอาด และเป็นผู้ซึ่ง เต็มใจคอยกระทำการอัน หนัก อันอนาคตจะพึง นำมาให้ไม่ว่าชนิดใด

3 แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย พระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าต้องการให้ การศึกษามี ความหมายว่า แปลง เด็กให้เป็นคนหนุ่มอัน ผึ่งผายและเป็น พลเมืองดีและมิให้ น้ำหนักของหลักสูตร และแบบเรียนบดขยี้ บุคลิกลักษณะของ เขา

4 แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย พระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าต้องการให้ การศึกษาเป็นสิ่ง เพลิดเพลินสำหรับ เด็ก เพื่อว่าในภาย หน้าเขาเหล่านั้นจะได้ หวนไปรำลึกถึงชีวิตที่ ได้ผ่านมาเมื่ออยู่ใน โรงเรียนว่าเป็นสิ่งสนุก

5 แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย พระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ถ้าข้าพเจ้า ต้องการแต่เพียง โรงเรียนประเภท ธรรมดาแล้ว ข้าพเจ้าก็คงจะได้ สร้างโรงเรียนเช้า มาเย็นกลับ หาใช่ โรงเรียนกินนอน ไม่

6 แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย ปรัชญาการศึกษา การศึกษา คือ การเตรียมพลเมืองสำหรับ อนาคต หลักในการศึกษา คือ การพัฒนาอุปนิสัยและ การสร้างความสุขในการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ คือ ให้ความสำคัญแก่ เด็กเป็นรายบุคคลตามความถนัดและ ความสามารถของเด็ก

7 แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย หลักการของหลักสูตร มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีอุปนิสัยดี ทั้งกาย วาจา ใจ เป็นผู้มีศาสนา มีความสามารถพร้อมที่จะเป็นพลเมืองดี และทำภารกิจที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต ทั้งนี้ด้วยการจัดการศึกษาที่ คำนึงถึงลักษณะเฉพาะของเด็ก แต่ละคน โดยมีหลักสูตรและระเบียบต่าง ๆ ที่ไม่ขึงตึงจนไปจำกัด การพัฒนาอุปนิสัยและบุคลิกภาพของเด็ก หลักสูตร

8 แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย 7.00-7.50 เรียนตามตารางสอน 7.50-8.30 อาหารเช้า 8.30-9.00 สวดมนต์ 9.00-13.00 เรียนตามตารางสอน / โปรแกรมพิเศษ / อาหารว่าง 13.00-14.00 อาหารกลางวัน 14.00-15.00 ดนตรี / ศิลปะ / การ ออกแบบ 16.00-17.30 กีฬา 18.00 อาหารเย็น 19.00 ทำการบ้าน / โปรแกรม พิเศษ 20.30,21.00,22.00 สวดมนต์ / นอน / อบรม / ประชุมหัวหน้า การจัดเวลาสำหรับการเรียนรู้

9 แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ตามตารางสอน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  แบบข้ามสาขาวิชา  แบบสหวิทยาการ  แบบระหว่างวิชา การจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น การจัดการเรียนรู้ตามกิจวัตร ประจำวัน การจัดการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย ใน / ต่างประเทศ

10 แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย วิสัยทัศน์ วชิราวุธวิทยาลัย เป็นโรงเรียนประจำ ชายที่มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็น สุภาพบุรุษตามพระบรมราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า เจ้าอยู่หัว โดยเน้นนักเรียนเป็น ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ก้าวทัน เทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนานักเรียนให้ ดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุขบน พื้นฐานแห่งความพอเพียง

11 แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย ภารกิจ ส่งเสริมแนะนำให้เด็กรู้จักปกครองตนเองด้วยการ มีวินัย และรู้จักปกครองกันเอง ส่งเสริมให้รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองโดยสร้างสภาวะ แวดล้อมและกระบวนการที่ เอื้ออำนวยให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพิ่มความสำคัญทางวิชาการให้ได้ดุลยภาพกับ ดนตรี กีฬา การสังคม ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้และดำรงตนบนพื้นฐาน แห่งความพอเพียง พัฒนาครูให้มีคุณภาพและเป็นแบบอย่าง สร้างความสัมพันธ์ พัฒนาความร่วมมือระหว่างครู นร. ผู้กำกับคณะ บุคลากรอื่น ผู้ปกครอง นักเรียนเก่า บุคคลทั่วไป พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดการจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัย แนวคิด การจัดการศึกษา ของ ถ่ายทอดประสบการณ์โดย สุนันท์ แดงประไพ วชิราวุธวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google