งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย โครงสร้างการบริหาร วชิราวุธวิทยาลัย คณะกรรมการอำนายการ วชิราวุธวิทยาลัย ฝ่าย บริหาร (12 หน่วยงาน ) ผู้บังคับการ ฝ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย โครงสร้างการบริหาร วชิราวุธวิทยาลัย คณะกรรมการอำนายการ วชิราวุธวิทยาลัย ฝ่าย บริหาร (12 หน่วยงาน ) ผู้บังคับการ ฝ่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย โครงสร้างการบริหาร วชิราวุธวิทยาลัย คณะกรรมการอำนายการ วชิราวุธวิทยาลัย ฝ่าย บริหาร (12 หน่วยงาน ) ผู้บังคับการ ฝ่าย วิชาการ (18 หน่วยงาน ) ฝ่าย กำกับคณะ (9 หน่วยงาน ) ฝ่าย กิจกรรม (7 หน่วยงาน )

2 โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย ฝ่ายกำกับคณะ คณะผู้ บังคับการ คณะ จิตรลดา คณะพญา ไท คณะดุสิต คณะ จงรักภักดี คณะ ศักดิ์ศรี มงคล คณะสนาม จันทร์ คณะนันท อุทยาน คณะ สราญรมย์

3 โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย ฝ่ายกิจกรรม กิจกรรมดนตรี และศิลปะ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน กิจกรรมสมาคม กิจกรรมรักษา ดินแดน กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรม ต่างประเทศ

4 โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ หมวด ภาษาไทย หมวด วิทยาศาสตร์ หมวดสังคม ศึกษา หมวด คณิตศาสตร์ หมวด พลานามัย หมวดศิลปะ หมวดการ ออกแบบฯ หมวดทะเบียน และวัดผล ศูนย์ คอมพิวเตอร์ หมวด ภาษาต่างประเ ทศ ศูนย์การ เรียนรู้ ศูนย์แนะ แนว งาน ห้องสมุด งาน จดหมาย เหตุ ศูนย์ประเมิน คุณลักษณะฯ งาน โสตทัศนูปก รณ์ ศูนย์ประเมิน การอ่านฯ

5 โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร แผนก บุคคล แผนก การเงิน แผนกบัญชีและ งบประมาณ แผนก ธุรการ แผนก จัดซื้อ แผนก พัสดุ แผนก เบิกจ่าย แผนกซัก รีด แผนกอาคารและ สิ่งแวดล้อม แผนก โภชนาการ แผนก ยานพาหนะ และรปภ. สถานพยา บาล

6 โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย การจัดอัตรากำลัง ฝ่ายวิชาการ แยกตาม ประเภท ครู ประจำ ครูพิเศษ แยกตาม ระดับ ครู ประถม ครูมัธยม แยกตาม หน่วยงาน หมวด ศูนย์ งาน

7 โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย การพัฒนาครู ฝึกอบรมหลักสูตรที่โรงเรียนจัด ฝึกอบรมหลักสูตรตามความ ต้องการของครู ฝึกอบรมตามความต้องการของ ฝ่ายต่างๆ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ต่างประเทศ / แลกเปลี่ยน ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัย / จัดทำตำรา / ศึกษาต่อ

8 โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต้องเป็นองค์กรที่มีชีวิต ระบบมีความยืดหยุ่น ฟื้นฟูตัวเองได้ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง มีปัญญาเป็น ของตนเอง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวได้ พัฒนาเป็นระบบที่ซับซ้อนได้

9 โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย หลักการขององค์กรที่มีชีวิต ตัวตน ข้อมูล ความสัมพันธ์

10 โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย www.vajiravudh.ac.th


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย โครงสร้างการบริหาร วชิราวุธวิทยาลัย คณะกรรมการอำนายการ วชิราวุธวิทยาลัย ฝ่าย บริหาร (12 หน่วยงาน ) ผู้บังคับการ ฝ่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google