งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างการบริหาร วชิราวุธวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างการบริหาร วชิราวุธวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างการบริหาร วชิราวุธวิทยาลัย
โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย โครงสร้างการบริหาร วชิราวุธวิทยาลัย คณะกรรมการอำนายการวชิราวุธวิทยาลัย ผู้บังคับการ ฝ่ายบริหาร (12 หน่วยงาน) ฝ่ายวิชาการ (18 หน่วยงาน) ฝ่ายกิจกรรม (7 หน่วยงาน) ฝ่ายกำกับคณะ (9 หน่วยงาน)

2 ฝ่ายกำกับคณะ คณะผู้บังคับการ คณะสนามจันทร์ คณะดุสิต คณะนันทอุทยาน
โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย ฝ่ายกำกับคณะ คณะผู้บังคับการ คณะสนามจันทร์ คณะดุสิต คณะนันทอุทยาน คณะจิตรลดา คณะสราญรมย์ คณะพญาไท คณะจงรักภักดี คณะศักดิ์ศรีมงคล

3 ฝ่ายกิจกรรม กิจกรรมดนตรีและศิลปะ กิจกรรมรักษาดินแดน กิจกรรมกีฬา
โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย ฝ่ายกิจกรรม กิจกรรมดนตรีและศิลปะ กิจกรรมรักษาดินแดน กิจกรรมกีฬา กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมต่างประเทศ กิจกรรมสมาคม

4 ฝ่ายวิชาการ หมวดภาษาไทย หมวดการออกแบบฯ งานห้องสมุด หมวดคณิตศาสตร์
โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ หมวดภาษาไทย หมวดการออกแบบฯ งานห้องสมุด หมวดคณิตศาสตร์ หมวดภาษาต่างประเทศ งานโสตทัศนูปกรณ์ หมวดวิทยาศาสตร์ หมวดทะเบียนและวัดผล งานจดหมายเหตุ หมวดสังคมศึกษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ประเมินคุณลักษณะฯ หมวดพลานามัย ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ประเมินการอ่านฯ หมวดศิลปะ ศูนย์แนะแนว

5 ฝ่ายบริหาร แผนกบุคคล แผนกเบิกจ่าย แผนกธุรการ แผนกโภชนาการ แผนกการเงิน
โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร แผนกบุคคล แผนกเบิกจ่าย แผนกธุรการ แผนกโภชนาการ แผนกการเงิน แผนกซักรีด แผนกบัญชีและงบประมาณ แผนกอาคารและสิ่งแวดล้อม แผนกจัดซื้อ แผนกยานพาหนะและรปภ. แผนกพัสดุ สถานพยาบาล

6 การจัดอัตรากำลัง ฝ่ายวิชาการ
โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย การจัดอัตรากำลัง ฝ่ายวิชาการ แยกตามประเภท ครูประจำ ครูพิเศษ แยกตามระดับ ครูประถม ครูมัธยม แยกตามหน่วยงาน หมวด ศูนย์ งาน

7 การพัฒนาครู  ฝึกอบรมหลักสูตรตามความต้องการของครู
โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย การพัฒนาครู  ฝึกอบรมหลักสูตรที่โรงเรียนจัด  ฝึกอบรมหลักสูตรตามความต้องการของครู  ฝึกอบรมตามความต้องการของฝ่ายต่างๆ  ฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ/ แลกเปลี่ยน  ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัย/ จัดทำตำรา/ ศึกษาต่อ

8 สถาบันการศึกษาต้องเป็นองค์กรที่มีชีวิต
โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต้องเป็นองค์กรที่มีชีวิต  ระบบมีความยืดหยุ่น  ฟื้นฟูตัวเองได้  รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง มีปัญญาเป็น ของตนเอง  เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวได้  พัฒนาเป็นระบบที่ซับซ้อนได้

9 หลักการขององค์กรที่มีชีวิต
โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย หลักการขององค์กรที่มีชีวิต  ตัวตน  ข้อมูล  ความสัมพันธ์

10 โครงสร้างการบริหารของวชิราวุธวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างการบริหาร วชิราวุธวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google