งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางปฏิบัติและการ เตรียมความพร้อม การถ่ายโอนภารกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางปฏิบัติและการ เตรียมความพร้อม การถ่ายโอนภารกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางปฏิบัติและการ เตรียมความพร้อม การถ่ายโอนภารกิจ

2 การอนุญาตให้ควบคุมหอพัก เอกชน ตาม พ. ร. บ. หอพัก พ. ศ. 2507 ขอบเขตการถ่ายโอน - ถ่ายโอนการอนุญาตให้ ควบคุมหอพักให้ เทศบาล เมืองพัทยา อบต. และ กทม. ภารกิจที่ถ่ายโอน

3 มติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 จัดทำแผนการถ่ายโอน กำหนด ขั้นตอนและ แนวทางการ ถ่ายโอนให้สอดคล้องกับ ระยะเวลาการ ถ่ายโอนที่ กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ จัดฝึกอบรม จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความ พร้อมให้กับ อปท. ที่รับโอน ภารกิจ

4 เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ อปท. เพื่อให้บริหารจัดการภารกิจ ที่ถ่ายโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดมาตรฐานบริการสาธารณะ ที่ถ่ายโอน เพื่อให้ อปท. จัด ให้บริการสาธารณะอย่างมี มาตรฐาน ติดตามประเมินผลในภารกิจที่ถ่าย โอนอย่างต่อเนื่อง และรายงาน ความก้าวหน้าในการดำเนินการให้ กกถ. ทราบทุก 3 เดือน มติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 ( ต่อ )

5 ขั้นตอนและแนวทางการ ถ่ายโอนภารกิจ

6 ขั้นตอนการถ่ายโอน ( ก่อนการถ่าย โอน ) ส่วนราชการจัดทำแผนการถ่ายโอน แผนเตรียมความพร้อม สกถ. รวบรวม วิเคราะห์ อนุเฉพาะกิจบริหารแผนปฏิบัติ การฯ กลั่นกรอง กกถ. พิจารณา แผนการถ่ายโอน สกถ. แจ้งคณะกรรมการบริหาร การถ่ายโอนภารกิจ บุคลากรและ งบประมาณฯ ระดับ จ. กทม. กกถ. พิจารณา แผนการถ่ายโอนฯ ระดับ จ. กทม. แจ้ง อปท. อปท. ทราบแผนการถ่ายโอนและ เตรียมการรับการถ่ายโอน NO YES

7 ขั้นตอนการถ่ายโอน ( การถ่ายโอน ) ส่วนราชการเตรียมความ พร้อมให้ อปท. ส่วนราชการ ทำบันทึกส่งมอบ ภารกิจและทรัพย์สินผ่าน คณะกรรมการการบริหารการถ่าย โอนฯ ระดับ, กทม. คณะกรรมการบริหารการถ่ายโอนฯ ระดับ จังหวัด กทม. ประสาน อปท. รับโอนภารกิจ อปท. รับโอนภารกิจ และจัดให้บริการประชาชน ให้ คำปรึกษ าแนะนำ ฝึกอบรม พัฒนา บุคลากร จัดทำ คู่มือ ปฏิบัติ งาน กำหนด มาตรฐาน การ บริหาร ติดตาม ประเมิน ผล ส่วนราชการ

8 การเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. ส่วนราชการจัดทำแผนการฝึกอบรม และคู่มือการปฏิบัติงาน สกถ. รวบรวมและวิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรม และเค้าโครงคู่มือการปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจบริหารแผนปฏิบัติ การฯพิจารณากลั่นกรอง กกถ. เห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมและเค้าโครงคู่มือปฏิบัติงาน ส่วนราชการ ส่วนราชการดำเนินการฝึกอบรมและ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รายงาน กกถ. ไม่มี งบประมา ณ

9 1. จัดทำแผนการถ่ายโอนกำหนด ขั้นตอนและแนวทางการถ่ายโอน 2. การแก้ไข พ. ร. บ. หอพัก พ. ศ. 2507 3. การส่งมอบภารกิจทรัพย์สินและ บุคลากร ( ถ้ามี ) 4. จัดทำคู่มือ – เทคนิควิธีปฏิบัติงาน – กฎหมาย ระเบียบ – แบบพิมพ์ต่าง ๆ – มาตรฐานการปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติในการถ่ายโอน ภารกิจ

10 5. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ ของบุคลากร 6. การกำหนดมาตรฐานการ บริการ 7. การเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ อปท. 8. การกำกับดูแลในภารกิจที่ถ่าย โอน 9. การติดตามประเมินผลและการ รายงานผล แนวทางปฏิบัติในการถ่ายโอน ภารกิจ ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt แนวทางปฏิบัติและการ เตรียมความพร้อม การถ่ายโอนภารกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google