งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางปฏิบัติและการเตรียมความพร้อม การถ่ายโอนภารกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางปฏิบัติและการเตรียมความพร้อม การถ่ายโอนภารกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางปฏิบัติและการเตรียมความพร้อม การถ่ายโอนภารกิจ

2 ภารกิจที่ถ่ายโอน การอนุญาตให้ควบคุมหอพักเอกชน ตาม พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2507 ขอบเขตการถ่ายโอน - ถ่ายโอนการอนุญาตให้ควบคุมหอพักให้ เทศบาล เมืองพัทยา อบต. และ กทม.

3 มติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551
จัดทำแผนการถ่ายโอน กำหนดขั้นตอนและ แนวทางการถ่ายโอนให้สอดคล้องกับระยะเวลาการ ถ่ายโอนที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ จัดฝึกอบรม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ อปท. ที่รับโอนภารกิจ

4 มติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 (ต่อ)
มติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มกราคม (ต่อ) เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ อปท. เพื่อให้บริหารจัดการภารกิจที่ถ่ายโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดมาตรฐานบริการสาธารณะที่ถ่ายโอน เพื่อให้ อปท. จัดให้บริการสาธารณะอย่างมีมาตรฐาน ติดตามประเมินผลในภารกิจที่ถ่ายโอนอย่างต่อเนื่อง และรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการให้ กกถ. ทราบทุก 3 เดือน

5 ขั้นตอนและแนวทางการถ่ายโอนภารกิจ

6 ขั้นตอนการถ่ายโอน (ก่อนการถ่ายโอน)
ส่วนราชการจัดทำแผนการถ่ายโอน แผนเตรียมความพร้อม สกถ. รวบรวมวิเคราะห์ อนุเฉพาะกิจบริหารแผนปฏิบัติการฯ กลั่นกรอง NO กกถ. พิจารณา แผนการถ่ายโอน YES สกถ. แจ้งคณะกรรมการบริหารการถ่ายโอนภารกิจ บุคลากรและงบประมาณฯ ระดับ จ. กทม. กกถ. พิจารณา แผนการถ่ายโอนฯ ระดับ จ. กทม. แจ้ง อปท. อปท. ทราบแผนการถ่ายโอนและเตรียมการรับการถ่ายโอน

7 ขั้นตอนการถ่ายโอน (การถ่ายโอน)
ส่วนราชการเตรียมความพร้อมให้ อปท. ส่วนราชการ ทำบันทึกส่งมอบภารกิจและทรัพย์สินผ่านคณะกรรมการการบริหารการถ่ายโอนฯ ระดับ, กทม. คณะกรรมการบริหารการถ่ายโอนฯ ระดับ จังหวัด กทม. ประสาน อปท. รับโอนภารกิจ อปท. รับโอนภารกิจ และจัดให้บริการประชาชน ให้คำปรึกษาแนะนำ กำหนดมาตรฐานการบริหาร ติดตามประเมินผล ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ส่วนราชการ

8 การเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท.
ส่วนราชการจัดทำแผนการฝึกอบรมและคู่มือการปฏิบัติงาน สกถ. รวบรวมและวิเคราะห์หลักสูตรการฝึกอบรมและเค้าโครงคู่มือการปฏิบัติงาน คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจบริหารแผนปฏิบัติการฯพิจารณากลั่นกรอง กกถ. เห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมและเค้าโครงคู่มือปฏิบัติงาน ไม่มีงบประมาณ ส่วนราชการ ส่วนราชการดำเนินการฝึกอบรมและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รายงาน กกถ.

9 แนวทางปฏิบัติในการถ่ายโอนภารกิจ
1. จัดทำแผนการถ่ายโอนกำหนดขั้นตอนและแนวทางการถ่ายโอน 2. การแก้ไข พ.ร.บ. หอพัก พ.ศ. 2507 3. การส่งมอบภารกิจทรัพย์สินและบุคลากร (ถ้ามี) 4. จัดทำคู่มือ เทคนิควิธีปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ แบบพิมพ์ต่าง ๆ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

10 แนวทางปฏิบัติในการถ่ายโอนภารกิจ (ต่อ)
5. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะของบุคลากร 6. การกำหนดมาตรฐานการบริการ 7. การเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ อปท. 8. การกำกับดูแลในภารกิจที่ถ่ายโอน 9. การติดตามประเมินผลและการรายงานผล


ดาวน์โหลด ppt แนวทางปฏิบัติและการเตรียมความพร้อม การถ่ายโอนภารกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google