งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติตามแนวทางถ่าย โอนภารกิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. แนวทางการดำเนินงานระดับจังหวัด 1.1 การวางแผน (1) กำหนดวัตถุประสงค์และ ตั้งเป้าหมาย (2) กำหนดวิธีการปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติตามแนวทางถ่าย โอนภารกิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. แนวทางการดำเนินงานระดับจังหวัด 1.1 การวางแผน (1) กำหนดวัตถุประสงค์และ ตั้งเป้าหมาย (2) กำหนดวิธีการปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติตามแนวทางถ่าย โอนภารกิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. แนวทางการดำเนินงานระดับจังหวัด 1.1 การวางแผน (1) กำหนดวัตถุประสงค์และ ตั้งเป้าหมาย (2) กำหนดวิธีการปฏิบัติ (3) กำหนดกิจกรรมและโปรแกรม (4) กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (5) พิจารณาคัดเลือกทรัพยากรที่ จำเป็น

2 1.2 การจัดองค์กร (1) มอบหมายงานแก่ นวส. ระดับ จังหวัด (2) พรรณาความรับผิดชอบ (3) กำหนดภารกิจที่สำคัญและมีคู่มือ การปฏิบัติงาน (4) กำหนดระบบสื่อสาร รายงาน และประสานงาน (5) กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาและ บริหารความขัดแย้ง

3 1.2 การสร้างแรงจูงใจ (1) การเสนอแนะและฝึกอบรม - ชี้แจงในที่ประชุมเกษตรอำเภอ - สัมมนาระดับจังหวัด / อำเภอ - ฝึกอบรมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ระดับจังหวัด (2) กำหนดประเมินการติดตามนิเทศ (3) ออกคำสั่ง

4 1.4 การควบคุม (1) กำหนดมาตรฐานและมีจุด ตรวจสอบ (2) มีการสุ่มตัวอย่างผลงาน

5 2 แนวทางการดำเนินงานระดับอำเภอ 2.1 นำเข้าวาระการประชุมสำนักงาน 2.2 กำหนดให้มีการประชุม / ชี้แจง อปท. ระดับอำเภอ 2.3 กำหนดให้มีการมอบหมายงาน ระดับอำเภอ 2.4 กำหนดแผนปฏิบัติงานและการ รายงาน 2.5 กำหนดให้ศูนย์บริการฯ เป็น เครื่องมือการปฏิบัติงาน ในระดับพื้นที่

6 สรุปผลการดำเนินงาน - อปท. ทั้งหมด 127 แห่ง - อปท. ภาคการเกษตร 123 แห่ง - รับการถ่ายโอนทุกภารกิจ 120 แห่ง - ปฏิบัติแล้วทุกภารกิจ 113 แห่ง - ปฏิบัติแล้ว 7 ภารกิจ 7 แห่ง “ อำเภอวังโป่ง ” ( ขาดการสำรวจข้อมูลการเกษตร / การกระจายพันธ์ )

7 ปัญหาอุปสรรค * ปัญหาความสามารถของ อปท. ในการทำภาระกิจ ถ่ายโอนสู่การปฏิบัติ * ใช้ศูนย์บริการฯ เป็นเครื่องมือการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 1. สำนักงานศูนย์ - การสำรวจข้อมูล - บริการข้อมูล 2. การบริหารงานศูนย์ - กำหนดเป็นประเด็นชี้วัดในปี 2547/48 - การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช - การรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่ม 3. แผนพัฒนาตำบล - จัดทำแผนพัฒนา

8 4. จุดสาธิต / ถ่ายทอด - ภูมิปัญญาท้องถิ่น - ฝึกอบรม - การกระจายพันธ์ 5. การบริหารงานศูนย์ - ประเมินผล / เอกสารอื่นๆ - ระบบการนำเสนอข้อมูลศูนย์ ( 6 ระบบ )


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติตามแนวทางถ่าย โอนภารกิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. แนวทางการดำเนินงานระดับจังหวัด 1.1 การวางแผน (1) กำหนดวัตถุประสงค์และ ตั้งเป้าหมาย (2) กำหนดวิธีการปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google