งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฝ้าระวังมาก 16,408 หมู่บ้าน / ชุมชน 2. บำบัดรักษา 300,000 คน 3. ติดตามผู้ผ่านการบำบัด ไม่ให้กลับมาเสพซ้ำ 4. ป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฝ้าระวังมาก 16,408 หมู่บ้าน / ชุมชน 2. บำบัดรักษา 300,000 คน 3. ติดตามผู้ผ่านการบำบัด ไม่ให้กลับมาเสพซ้ำ 4. ป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฝ้าระวังมาก 16,408 หมู่บ้าน / ชุมชน 2. บำบัดรักษา 300,000 คน 3. ติดตามผู้ผ่านการบำบัด ไม่ให้กลับมาเสพซ้ำ 4. ป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ป.4- ป.6 จำนวน 2.4 ล้านคน 5. เสริมสร้างสถานศึกษาเข้มแข็งจำนวน 11,749 แห่ง 6. สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 2,000 แห่ง 7. จับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดสำคัญ ให้ได้ร้อยละ 30 8. ดำเนินคดีฐานความผิด สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือให้ได้ 500 คดี 9. ยึดทรัพย์สินให้ได้จำนวน 2,000 ล้านบาท 1. กรอบกิจกรรม ( เชิงปริมาณ ) เดิ ม

3 เสนอ ใหม่ 1. ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฝ้าระวังมาก 9,883 หมู่บ้าน / ชุมชน 2. การขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 3. บำบัดรักษา 300,000 คน (202,000) 3 ระบบ 4. ผลการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ 180,000 คน 5. ติดตามผู้ผ่านการบำบัด ไม่ให้กลับมาเสพซ้ำ ( ปี 56 ติดตาม 4 ครั้ง ปี 57 ติดตาม 1 ครั้ง ) 6. ป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ป.4- ป.6 จำนวน 2.4 ล้านคน 7. เสริมสร้างสถานศึกษาเข้มแข็งจำนวน 11,749 แห่ง 8. การจัดการพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษาตามข้อ 7 9. การมีกิจกรรมอาสาของเยาวชนอาสาพลังแผ่นดิน 10. การปฏิบัติการของ Mobile Team 11. สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 2,000 แห่ง 12. จับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดสำคัญ ให้ได้ร้อยละ 30 ของทั้งหมด 13. ดำเนินคดีฐานความผิด สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือให้ได้ 500 คดี 14. ยึดทรัพย์สินให้ได้จำนวน 2,000 ล้านบาท 15. มีการประชุม ศพส. จ. และแนบรายงานการประชุม 16. มีการจัดประชุมโต๊ะข่าวเฝ้าระวังจังหวัด และแนบรายงานการประชุม 17. การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปส. โดยนับจาก GFMIS 1. กรอบกิจกรรม ( เชิงปริมาณ )

4 1. กระบวนการ จัดทำแผนได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ 2. การประชุมกำกับ ติดตามผลการ ปฏิบัติ 3.Best Practice ทุกแผนงาน 1. กรอบกิจกรรม ( เชิงคุณภาพ ) เดิ ม เสนอ ใหม่ 1. การติดตามผล การดำเนินงาน 2. คงเดิม 3.best practice จังหวัดละ 1 เรื่อง 4. การประเมิน ความพึงพอใจ จังหวัด

5 1. แผน 1 = ศพส. 2. แผน 2 = ศพส. 3. แผน 3 = ศพส. 4. แผน 4 = สตช. 5. แผน 7 = ศพส. จ. 2. เป้าหมาย 1. แผน 1 = … 2. แผน 2 = … 3. แผน 3 = … 4. แผน 4 = … 5. แผน 7 = … เดิม เสนอ ใหม่

6 เชิงปริมาณ 50 คะแนน เชิง คุณภาพ 50 คะแนน 3. เกณฑ์การให้คะแนน เชิงปริมาณ 70 คะแนน เชิง คุณภาพ 30 คะแนน เดิม เสนอ ใหม่

7 4. เกณฑ์จำแนกกลุ่มจังหวัด แบ่งตามเกณฑ์ ประชากร ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. ประชากรมาก 2. ประชากรปาน กลาง 3. ประชากรน้อย 1. คงไว้ 3 กลุ่ม จังหวัด 2. เพิ่มเติม 2.1 สถานะของ จังหวัด เช่น พท. นำเข้า แพร่ระบาด 2.2 จำแนกตาม สถานะของ หมู่บ้าน 4 ระดับ เดิม เสนอ ใหม่ หมายเหตุ ยกเว้น ศพส. กทม. เนื่องจาก ศพส. กทม. มีการจัดทำ Ranking เป็นการเฉพาะ

8 5. ห้วงเวลาการประเมิน 1. ประเมินเฉพาะ คะแนนเชิง ปริมาณเป็น รายไตรมาส 2. ประเมินทั้งเชิง ปริมาณและ เชิงคุณภาพ ห้วง 6 เดือน และ 12 เดือน 1............................................. 2............................................. เดิม เสนอ ใหม่

9 6. รางวัลตอบแทน 1. เพิ่มจำนวน โควตาผู้ได้รับ ขั้นพิเศษ 2. ทัศนศึกษาดู งาน ต่างประเทศ 1. เพิ่มจำนวนโควตาผู้ ได้รับขั้นพิเศษ 2. ทัศนศึกษาดูงาน ต่างประเทศ 3. เพิ่มงบประมาณ โครงการ 4. ได้คะแนนในการประเมิน ความก้าวหน้า เช่น การ อบรมโรงเรียน นายอำเภอ ( จาก มหาดไทย ) 5. บุคคล องค์กรดีเด่น ( จาก ปปส.) 6. เครื่องราชย์ฯ 7. อื่นๆ เดิม เสนอ ใหม่


ดาวน์โหลด ppt 1. ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฝ้าระวังมาก 16,408 หมู่บ้าน / ชุมชน 2. บำบัดรักษา 300,000 คน 3. ติดตามผู้ผ่านการบำบัด ไม่ให้กลับมาเสพซ้ำ 4. ป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google