งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรอบการพิจารณา Ranking ปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรอบการพิจารณา Ranking ปี 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรอบการพิจารณา Ranking ปี 2557

2 1. กรอบกิจกรรม (เชิงปริมาณ)
เดิม ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฝ้าระวังมาก 16,408 หมู่บ้าน/ชุมชน บำบัดรักษา 300,000 คน ติดตามผู้ผ่านการบำบัด ไม่ให้กลับมาเสพซ้ำ ป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ป.4-ป.6 จำนวน 2.4 ล้านคน เสริมสร้างสถานศึกษาเข้มแข็งจำนวน 11,749 แห่ง สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 2,000 แห่ง จับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดสำคัญ ให้ได้ร้อยละ 30 ดำเนินคดีฐานความผิด สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือให้ได้ 500 คดี ยึดทรัพย์สินให้ได้จำนวน 2,000 ล้านบาท

3 1. กรอบกิจกรรม (เชิงปริมาณ)
เสนอใหม่ ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฝ้าระวังมาก 9,883 หมู่บ้าน/ชุมชน การขับเคลื่อนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน บำบัดรักษา 300,000 คน (202,000) 3ระบบ ผลการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ 180,000 คน ติดตามผู้ผ่านการบำบัด ไม่ให้กลับมาเสพซ้ำ ( ปี56 ติดตาม 4 ครั้ง ปี 57 ติดตาม 1 ครั้ง) ป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ป.4-ป.6 จำนวน 2.4 ล้านคน เสริมสร้างสถานศึกษาเข้มแข็งจำนวน 11,749 แห่ง การจัดการพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษาตามข้อ 7 การมีกิจกรรมอาสาของเยาวชนอาสาพลังแผ่นดิน การปฏิบัติการของ Mobile Team สถานประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 2,000 แห่ง จับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดสำคัญ ให้ได้ร้อยละ 30 ของทั้งหมด ดำเนินคดีฐานความผิด สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือให้ได้ 500 คดี ยึดทรัพย์สินให้ได้จำนวน 2,000 ล้านบาท มีการประชุม ศพส.จ. และแนบรายงานการประชุม มีการจัดประชุมโต๊ะข่าวเฝ้าระวังจังหวัด และแนบรายงานการประชุม การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงาน ปปส. โดยนับจาก GFMIS

4 1. กรอบกิจกรรม (เชิงคุณภาพ)
เดิม เสนอใหม่ กระบวนการจัดทำแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมกำกับติดตามผลการปฏิบัติ Best Practice ทุกแผนงาน การติดตามผลการดำเนินงาน คงเดิม best practice จังหวัดละ 1 เรื่อง การประเมินความพึงพอใจจังหวัด

5 2. เป้าหมาย แผน 1 = … แผน 2 = … แผน 3 = … แผน 4 = … แผน 7 = …
เดิม เสนอใหม่ แผน 1 = ศพส. แผน 2 = ศพส. แผน 3 = ศพส. แผน 4 = สตช. แผน 7 = ศพส.จ. แผน 1 = … แผน 2 = … แผน 3 = … แผน 4 = … แผน 7 = …

6 3. เกณฑ์การให้คะแนน เชิงปริมาณ 70 คะแนน เชิงปริมาณ 50 คะแนน
เดิม เสนอใหม่ เชิงปริมาณ 50 คะแนน เชิงคุณภาพ 50 คะแนน เชิงปริมาณ 70 คะแนน เชิงคุณภาพ 30 คะแนน

7 4. เกณฑ์จำแนกกลุ่มจังหวัด
เดิม เสนอใหม่ แบ่งตามเกณฑ์ประชากรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ประชากรมาก ประชากรปานกลาง ประชากรน้อย คงไว้ 3 กลุ่มจังหวัด เพิ่มเติม 2.1 สถานะของจังหวัด เช่น พท.นำเข้า แพร่ระบาด 2.2 จำแนกตามสถานะของ หมู่บ้าน 4 ระดับ หมายเหตุ ยกเว้น ศพส.กทม. เนื่องจาก ศพส.กทม. มีการจัดทำ Ranking เป็นการเฉพาะ

8 5. ห้วงเวลาการประเมิน เดิม เสนอใหม่ ประเมินเฉพาะคะแนนเชิงปริมาณเป็นรายไตรมาส ประเมินทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ห้วง 6 เดือนและ 12 เดือน

9 6. รางวัลตอบแทน เสนอใหม่ เดิม เพิ่มจำนวนโควตาผู้ได้รับขั้นพิเศษ
ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ เพิ่มจำนวนโควตาผู้ได้รับขั้นพิเศษ ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ เพิ่มงบประมาณโครงการ ได้คะแนนในการประเมินความก้าวหน้า เช่น การอบรมโรงเรียนนายอำเภอ (จากมหาดไทย) บุคคล องค์กรดีเด่น (จาก ปปส.) เครื่องราชย์ฯ อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt กรอบการพิจารณา Ranking ปี 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google