งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จังหวัดราชบุรี โดยฝ่ายอำนวยการ ศตส. จ. รบ. กลุ่มก็อดอาร์มี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จังหวัดราชบุรี โดยฝ่ายอำนวยการ ศตส. จ. รบ. กลุ่มก็อดอาร์มี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จังหวัดราชบุรี โดยฝ่ายอำนวยการ ศตส. จ. รบ. กลุ่มก็อดอาร์มี่

2 การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ระดับอำเภอ - - คณะทำงานโต๊ะข่าวระดับอำเภอ ประชุม เพื่อสรุปและประเมิน สถานการณ์ ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล ของอำเภอ เป็น ประจำทุกเดือน - การเฝ้าระวังและติดตามปัญหายา เสพติดในหมู่บ้าน ตำบล โดยองค์การ ภาครัฐ ( กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้บริหาร ท้องถิ่น ) แจ้งสถานการณ์ให้ ศตส. อ. ทราบ เป็นระยะ

3

4 การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ระดับจังหวัด - - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าหน้าที่เฝ้า ระวังปัญหายาเสพติดของจังหวัดราชบุรี ( โต๊ะข่าว ) - - จัดประชุมเจ้าหน้าที่ ( โต๊ะข่าว ) ทุก เดือน เพื่อสรุป / ประเมินสถานการณ์ และติดตามปัญหาการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในภาพรวมจังหวัด และ รายย่อยเป็นอำเภอ เพื่อเสนอข้อพิจารณาให้ ผอ. ศตส. จ. รบ. พิจารณาสั่งการต่อไป

5 - จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของ จังหวัดราชบุรี Staff Metting ในทุกวันพฤหัสของสัปดาห์ - - จัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน ( ศูนย์ ดำรงธรรม ) ณ ศาลากลางจังหวัด เพื่อรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับยาเสพ ติด

6 - ประสานข้อมูลและสถานการณ์ทั้ง ทางตรงและ ทางอ้อม กับ ศตส. จ. ในภาค 7 และ สนง. ปปส. - ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จัดทำ ทะเบียนประวัติ ผู้ต้องหา เกี่ยวกับยาเสพติด ใน ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยง เครือข่ายการค้า

7

8

9

10 การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของ ภาคประชาชน - - จังหวัดราชบุรี ได้ใช้ความเข้มแข็ง ของ ศตส. ภาคประชาชนเป็นแกนนำ หลักในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในระดับหมู่บ้าน ชุมชน - - กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้าน / ชุมชน ที่เข้มแข็ง เป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติดระดับหมู่บ้าน / ชุมชน

11 โดยจัดประชุมสัญจรเครือข่ายกองทุน แม่ของแผ่นดิน 2 เดือนต่อครั้ง และจัดประชุม คณะกรรมการบริหาร ของทุนแม่ของแผ่นดินเดือนละครั้ง - เครือข่ายหมู่บ้านตามแนวชายแดน ( กลุ่มเครือข่าย ตะนาวศรี ) ได้จัดชุดเฝ้าระวัง ปัญหายา เสพติด และขอรับการสนับสุนน งบประมาณจาก สนง. ปปส. ภาค 7

12

13

14

15 มาจากภาคเหนือ G1

16 มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ G23

17 มาจากอำเภอสังขละบุรี G24

18 ค่ายวิทยาลัยลูกผู้ชาย ตรวจสถานที่ ดร. วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ ผู้แทนจากกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตรวจดูความพร้อมของสถานที่ เพื่อเปิดศูนย์บำบัดฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด “ ค่ายวิทยาลัยลูกผู้ชาย ”

19 ขบวนการบำบัด คำปรึกษา.... ครูฝึกซึ่งผ่านอบรม กระบวนการให้คำปรึกษากำลังให้ คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ฟื้นฟูร่างกาย... ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ฝึก ร่างกายและทดสอบกำลังใจในรูปแบบทหาร เพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง

20 กระบวนการบำบัด กระบวนการบำบัด... ดนตรีบำบัด. สมาธิ และการให้ความรู้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู

21 การฝึกอาชีพ

22

23 จังหวัด ราชบุรี


ดาวน์โหลด ppt ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จังหวัดราชบุรี โดยฝ่ายอำนวยการ ศตส. จ. รบ. กลุ่มก็อดอาร์มี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google