งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดราชบุรี โดยฝ่ายอำนวยการ ศตส.จ.รบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดราชบุรี โดยฝ่ายอำนวยการ ศตส.จ.รบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดราชบุรี โดยฝ่ายอำนวยการ ศตส.จ.รบ.
ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดราชบุรี โดยฝ่ายอำนวยการ ศตส.จ.รบ. กลุ่มก็อดอาร์มี่

2 การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับอำเภอ
คณะทำงานโต๊ะข่าวระดับอำเภอ ประชุม เพื่อสรุปและประเมินสถานการณ์ ปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ของอำเภอ เป็นประจำทุกเดือน - การเฝ้าระวังและติดตามปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ตำบล โดยองค์การภาครัฐ (กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้บริหารท้องถิ่น) แจ้งสถานการณ์ให้ ศตส.อ. ทราบ เป็นระยะ

3

4 การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของจังหวัดราชบุรี ( โต๊ะข่าว) จัดประชุมเจ้าหน้าที่ (โต๊ะข่าว) ทุกเดือน เพื่อสรุป / ประเมินสถานการณ์ และติดตามปัญหาการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในภาพรวมจังหวัด และรายย่อยเป็นอำเภอ เพื่อเสนอข้อพิจารณาให้ ผอ.ศตส.จ.รบ. พิจารณาสั่งการต่อไป

5 - จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดราชบุรี Staff Metting ในทุกวันพฤหัสของสัปดาห์
จัดตั้งศูนย์รับข้อร้องเรียน (ศูนย์ดำรงธรรม) ณ ศาลากลางจังหวัด เพื่อรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด

6 - ประสานข้อมูลและสถานการณ์ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม กับ ศตส. จ
- ประสานข้อมูลและสถานการณ์ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม กับ ศตส.จ. ในภาค 7 และ สนง.ปปส ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จัดทำทะเบียนประวัติ ผู้ต้องหา เกี่ยวกับยาเสพติด ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเชื่อมโยง เครือข่ายการค้า

7

8

9

10 การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของภาคประชาชน
จังหวัดราชบุรี ได้ใช้ความเข้มแข็งของ ศตส. ภาคประชาชนเป็นแกนนำหลักในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้าน / ชุมชน ที่เข้มแข็งเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน / ชุมชน

11 โดยจัดประชุมสัญจรเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2 เดือนต่อครั้ง และจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ของทุนแม่ของแผ่นดินเดือนละครั้ง - เครือข่ายหมู่บ้านตามแนวชายแดน (กลุ่มเครือข่าย ตะนาวศรี) ได้จัดชุดเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติด และขอรับการสนับสุนนงบประมาณจาก สนง.ปปส. ภาค 7

12

13

14

15 มาจากภาคเหนือ G1

16 มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
G23

17 มาจากอำเภอสังขละบุรี
G24

18 ค่ายวิทยาลัยลูกผู้ชาย
ตรวจสถานที่ ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ร่วมกับผู้แทนจากกองพลพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตรวจดูความพร้อมของสถานที่ เพื่อเปิดศูนย์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด “ ค่ายวิทยาลัยลูกผู้ชาย ”

19 ขบวนการบำบัด คำปรึกษา....ครูฝึกซึ่งผ่านอบรมกระบวนการให้คำปรึกษากำลังให้คำแนะนำแก่ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ฟื้นฟูร่างกาย...ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ฝึกร่างกายและทดสอบกำลังใจในรูปแบบทหารเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง

20 กระบวนการบำบัด กระบวนการบำบัด...ดนตรีบำบัด. สมาธิ และการให้ความรู้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู

21 การฝึกอาชีพ

22 จบการนำเสนอ

23 จังหวัดราชบุรี


ดาวน์โหลด ppt ระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดราชบุรี โดยฝ่ายอำนวยการ ศตส.จ.รบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google