งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดลพบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดลพบุรี

2 การดำเนินงาน

3 1. การแต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย
1. ปลัดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าคณะทำงาน 2. ผอ.ส่วนเฝ้าระวังฯปปส.ภาค 1 คณะทำงาน 3. นายอำเภอทุกอำเภอ หรือ ผู้แทน 4. ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี 5. ผู้แทนตำรวจวิทยากรจังหวัด 6. ผู้แทน สพท.ลพบุรี เขต 1

4 7. ผู้แทน สพท.ลพบุรี เขต 2 คณะทำงาน 8. กศน. จังหวัดลพบุรี
9. วิทยาลัยนาฏศิลป์ 10. อาชีวศึกษาลพบุรี 11. สนง. จังหวัดลพบุรี 12. กอง รมน. จังหวัดลพบุรี 13. จัดหางานจังหวัด 14. วัฒนธรรมจังหวัด 15. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี

5 16. สวัสดิการฯจังหวัด คณะทำงาน 17. สาธารณสุขจังหวัด 18. สนง. คุมประพฤติจังหวัด 19. เรือนจำกลางจังหวัดลพบุรี 20. ประธานชมรม นายก อบต.ลพบุรี 21. ประธานชมรม นายกเทศบาลลพบุรี 22. ป้องกันจังหวัด เลขานุการคณะทำงาน

6 วิธีดำเนินการเฝ้าระวังฯ

7 มีการจัดประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังฯ ทุกๆเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ก่อนจะมีการประชุมคณะกรรมการ ศตส.จ.ลพบุรี เพื่อนำเสนอข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อประมวลผลและสรุปปัญหาสถานการณ์ยาเสพติดประจำเดือน พร้อมข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ ศตส.จ. ลพบุรี พิจารณา หน่วยที่เข้าประชุมเช่น - สถานพินิจและคุ้มครองฯ, สาธารณสุขจังหวัด - ศตส.อ., ตำรวจ, ตำรวจวิทยากร

8 ผลการดำเนินงาน นำข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฝ้าระวังฯ เสนอต่อคณะกรรมการ ศตส.จ.ลพบุรี ถ้าเห็นด้วย ก็จะมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ

9 ตารางเปรียบเทียบผลการปราบปรามยาเสพติดประจำเดือนของจังหวัดลพบุรี
ผู้ผลิต (ราย) นักค้ารายสำคัญ(ราย) นักค้ารายย่อย(ราย) ครอบครอง เสพ จำหน่าย รวม ของกลาง ต.ค. 50 1 - 26 33 40 100 กัญชาแห้ง2ห่อ5ถุง ยาบ้า1,211เม็ด สารระเหย4 กป.1ถุง พืชกระท่อม1ต้น50ใบ

10 เดือน ผู้ผลิต (ราย) ครอบครอง เสพ จำหน่าย รวม ของกลาง
นักค้ารายสำคัญ(ราย) นักค้ารายย่อย(ราย) ครอบครอง เสพ จำหน่าย รวม ของกลาง พ.ย. 50 1 - 35 28 37 101 เฮโรอีน ก. กัญชาแห้ง1 ห่อ2ถุง กัญชาสด1ต้น ยาบ้า1, เม็ด สารระเหย1กป.1ถุง พืชกระท่อม 110 ก.

11 เดือน ผู้ผลิต (ราย) นักค้ารายสำคัญ(ราย) นักค้ารายย่อย(ราย) ครอบครอง เสพ จำหน่าย รวม ของกลาง ธ.ค. 50 - 2 38 41 14 95 ยาบ้า11,269เม็ด กาว1กป.1ถุง กาว3หลอด,1ถุง

12 เดือน ผู้ผลิต (ราย) นักค้ารายสำคัญ(ราย) นักค้ารายย่อย(ราย) ครอบครอง เสพ จำหน่าย รวม ของกลาง ม.ค. 51 - 60 33 11 104 ยาบ้า 2,793.5เม็ด กาว2 กป. 4ถุง กัญชา 2 ห่อ, 59ถุง

13 เดือน ผู้ผลิต (ราย) นักค้ารายสำคัญ(ราย) นักค้ารายย่อย(ราย) ครอบครอง เสพ จำหน่าย รวม ของกลาง ก.พ. 51 - 2 32 26 27 87 ยาบ้า 5,612 เม็ด กาว 4 กป. กัญชา 11 แท่ง 3 ห่อ , 860 ก.

14 เดือน ผู้ผลิต (ราย) นักค้ารายสำคัญ(ราย) นักค้ารายย่อย(ราย) ครอบครอง เสพ จำหน่าย รวม ของกลาง มี.ค. 51 - 2 46 47 30 125 ยาบ้า 28,161 เม็ด กาว 1 ถุง กัญชา 2 ห่อ 11 กรัม ยาอี 9 เม็ด

15 เดือน ผู้ผลิต (ราย) นักค้ารายสำคัญ(ราย) นักค้ารายย่อย(ราย) ครอบครอง เสพ จำหน่าย รวม ของกลาง เม.ย. 51 - 42 24 14 80 ยาบ้า 2,853 เม็ด กัญชา 3 ห่อ

16 สรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานเฝ้าระวัง ฯ จว.ลพบุรี
1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่ชัดเจน 2. คณะทำงานประกอบไปด้วย หน่วยงานที่หลากหลาย ทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 3. มีการประมวลข้อมูล และส่งผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ศตส.จ.ลพบุรี 4. ข้อเสนอของคณะทำงานเฝ้าระวังฯ ได้รับการสนองตอบโดยการกำหนดนโยบายลงไปปฏิบัติในพื้นที่

17 ปัญหาอุปสรรค 1. อุปกรณ์และเครื่องมือมีไม่เพียงพอ 2. ข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลเชิงลบในส่วนราชการไม่สามารถ ให้คณะทำงานเฝ้าระวังฯ ได้ 3. ศตส.ปท. ยังขาดความกระตือรือร้นในการเข้ามามีส่วนร่วม การแก้ไขปัญหายาเสพติด


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google