งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์เฝ้า ระวังปัญหายา เสพติดจังหวัด ลพบุรี. การดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์เฝ้า ระวังปัญหายา เสพติดจังหวัด ลพบุรี. การดำเนินงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์เฝ้า ระวังปัญหายา เสพติดจังหวัด ลพบุรี

2 การดำเนินงาน

3 1. การแต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดจังหวัดลพบุรี ประกอบด้วย 1. ปลัดจังหวัดลพบุรีหัวหน้า คณะทำงาน 2. ผอ. ส่วนเฝ้าระวังฯปปส. ภาค 1 คณะทำงาน 3. นายอำเภอทุกอำเภอ หรือ ผู้แทน คณะทำงาน 4. ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัด ลพบุรี คณะทำงาน 5. ผู้แทนตำรวจวิทยากร จังหวัด คณะทำงาน 6. ผู้แทน สพท. ลพบุรี เขต 1 คณะทำงาน

4 7. ผู้แทน สพท. ลพบุรี เขต 2 คณะทำ งาน 8. กศน. จังหวัดลพบุรีคณะทำ งาน 9. วิทยาลัยนาฏศิลป์คณะทำ งาน 10. อาชีวศึกษาลพบุรีคณะทำ งาน 11. สนง. จังหวัดลพบุรีคณะทำ งาน 12. กอง รมน. จังหวัดลพบุรีคณะทำ งาน 13. จัดหางานจังหวัดคณะทำ งาน 14. วัฒนธรรมจังหวัดคณะทำ งาน 15. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ จังหวัดลพบุรี คณะทำ งาน

5 16. สวัสดิการฯจังหวัดคณะทำงาน 17. สาธารณสุขจังหวัดคณะทำงาน 18. สนง. คุมประพฤติ จังหวัด คณะทำงาน 19. เรือนจำกลางจังหวัด ลพบุรี คณะทำงาน 20. ประธานชมรม นายก อบต. ลพบุรี คณะทำงาน 21. ประธานชมรม นายก เทศบาลลพบุรี คณะทำงาน 22. ป้องกันจังหวัดเลขานุการ คณะทำงาน

6 วิธีดำเนินการ เฝ้าระวังฯ

7 มีการจัดประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังฯ ทุกๆ เดือน เดือนละ 1 ครั้ง ก่อนจะมีการประชุม คณะกรรมการ ศตส. จ. ลพบุรี เพื่อนำเสนอ ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อประมวลผลและ สรุปปัญหาสถานการณ์ยาเสพติด ประจำเดือน พร้อมข้อเสนอแนะให้ คณะกรรมการ ศตส. จ. ลพบุรี พิจารณา หน่วยที่เข้าประชุมเช่น มีการจัดประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังฯ ทุกๆ เดือน เดือนละ 1 ครั้ง ก่อนจะมีการประชุม คณะกรรมการ ศตส. จ. ลพบุรี เพื่อนำเสนอ ข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อประมวลผลและ สรุปปัญหาสถานการณ์ยาเสพติด ประจำเดือน พร้อมข้อเสนอแนะให้ คณะกรรมการ ศตส. จ. ลพบุรี พิจารณา หน่วยที่เข้าประชุมเช่น - สถานพินิจและคุ้มครองฯ, สาธารณสุข จังหวัด - ศตส. อ., ตำรวจ, ตำรวจวิทยากร

8 ผลการดำเนินงาน นำข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฝ้าระวังฯ เสนอต่อคณะกรรมการ ศตส. จ. ลพบุรี ถ้า เห็นด้วย ก็จะมีการสั่งการให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ นำข้อเสนอแนะของคณะทำงานเฝ้าระวังฯ เสนอต่อคณะกรรมการ ศตส. จ. ลพบุรี ถ้า เห็นด้วย ก็จะมีการสั่งการให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ

9 ตารางเปรียบเทียบผลการปราบปรามยา เสพติดประจำเดือนของจังหวัดลพบุรี เดือ น ผู้ผ ลิต ( รา ย ) นัก ค้า ราย สำคั ญ ( ราย ) นัก ค้า ราย ย่อย ( ราย ) ครอบ ครอง ( ราย ) เส พ ( รา ย ) จำห น่าย ( ราย ) รว ม ( รา ย ) ของ กลาง ต. ค. 50 1--26334010 0 - กัญชา แห้ง 2 ห่อ 5 ถุง - ยาบ้า 1,211 เม็ด - สาร ระเหย 4 กป.1 ถุง - พืช กระท่อม 1 ต้น 50 ใบ

10 เดือ น ผู้ผ ลิต ( รา ย ) นักค้า ราย สำคั ญ ( ราย ) นัก ค้า ราย ย่อย ( ราย ) ครอบ ครอง ( ราย ) เส พ ( รา ย ) จำห น่าย ( ราย ) รว ม ( รา ย ) ของ กลาง พ. ย. 50 1--35283710 1 - เฮโรอีน 10.353 ก. - กัญชา แห้ง 1 ห่อ 2 ถุง - กัญชาสด 1 ต้น - ยาบ้า 1,1 99.25 เม็ด - สาร ระเหย 1 กป.1 ถุง - พืช กระท่อม 110 ก.

11 เดื อน ผู้ผ ลิต ( รา ย ) นัก ค้า ราย สำคั ญ ( ราย ) นัก ค้า ราย ย่อย ( รา ย ) ครอ บคร อง ( รา ย ) เส พ ( รา ย ) จำหน่ าย ( ราย ) รวม ( รา ย ) ของ กลาง ธ. ค. 50 -2384114-95 - ยาบ้า 11, 269 เม็ด - กาว 1 กป.1 ถุง - กาว 3 หลอด,1 ถุง

12 เดือ น ผู้ผ ลิต ( รา ย ) นัก ค้า ราย สำคั ญ ( ราย ) นัก ค้า ราย ย่อย ( ราย ) ครอ บคร อง ( ราย ) เสพ ( รา ย ) จำห น่าย ( ราย ) รว ม ( รา ย ) ของกลาง ม. ค. 51 --603311-104 - ยาบ้า 2,793.5 เม็ด - กาว 2 กป. 4 ถุง - กัญชา 2 ห่อ, 59 ถุง

13 เดือ น ผู้ผ ลิต ( รา ย ) นัก ค้า ราย สำคั ญ ( ราย ) นัก ค้า ราย ย่อย ( ราย ) ครอ บคร อง ( รา ย ) เส พ ( รา ย ) จำห น่าย ( ราย ) รว ม ( รา ย ) ของกลาง ก. พ. 51 -2322627-87 - ยาบ้า 5,612 เม็ด - กาว 4 กป. - กัญชา 11 แท่ง 3 ห่อ, 860 ก.

14 เดือ น ผู้ผ ลิต ( รา ย ) นัก ค้า ราย สำคั ญ ( ราย ) นัก ค้า ราย ย่อย ( ราย ) ครอบ ครอง ( ราย ) เส พ ( รา ย ) จำห น่าย ( ราย ) รว ม ( รา ย ) ของ กลาง มี. ค. 51 -2464730-12 5 - ยาบ้า 28,161 เม็ด - กาว 1 ถุง - กัญชา 2 ห่อ 11 กรัม - ยาอี 9 เม็ด

15 เดือ น ผู้ผ ลิต ( รา ย ) นัก ค้า ราย สำคั ญ ( ราย ) นัก ค้า ราย ย่อย ( ราย ) ครอ บคร อง ( รา ย ) เส พ ( รา ย ) จำห น่าย ( ราย ) รว ม ( รา ย ) ของกลาง เม. ย. 51 --422414-80 - ยาบ้า 2,853 เม็ด - กัญชา 3 ห่อ

16 สรุปผลการดำเนินงานคณะทำงานเฝ้า ระวัง ฯ จว.ลพบุรี 1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่ชัดเจน 2. คณะทำงานประกอบไปด้วย หน่วยงานที่ หลากหลาย ทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ยิ่งขึ้น 3. มีการประมวลข้อมูล และส่งผลการ ดำเนินงานให้คณะกรรมการ ศตส. จ. ลพบุรี 4. ข้อเสนอของคณะทำงานเฝ้าระวังฯ ได้รับ การสนองตอบโดยการกำหนดนโยบาย ลงไปปฏิบัติในพื้นที่

17 ปัญหาอุปสรรค 1. อุปกรณ์และเครื่องมือมีไม่เพียงพอ 2. ข้อมูลบางอย่างเป็นข้อมูลเชิงลบในส่วน ราชการไม่สามารถ ให้คณะทำงานเฝ้าระวังฯ ได้ 3. ศตส.ปท. ยังขาดความกระตือรือร้นในการ เข้ามามีส่วนร่วม การแก้ไขปัญหายาเสพติด


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์เฝ้า ระวังปัญหายา เสพติดจังหวัด ลพบุรี. การดำเนินงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google