งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 33.0043.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 33.0043.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 33.0043.00 3 56.0068.00 4 75.0094.00

3 งบประมา ณ เบิกจ่ายร้อยละ รายจ่าย ประจำ 522.425340.96465.27 รายจ่าย ลงทุน 31.7998.61327.08 ภาพรวม 554.224349.577 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 20 พ. ย. 2552 63.08 ( หน่วย : ล้าน บาท )

4 ไตรมาสที่ 1 เป้าหมาย (%) เบิกจ่าย (%) รายจ่ายลงทุน 12.0027.08 ภาพรวม 20.0063.08 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 20 พ. ย. 2552

5 คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง 1. คณะทำงานแก้ไขปัญหา หนี้สินนอกระบบระดับจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ประธานคณะทำงาน และ คลัง จังหวัด เป็น คณะทำงานและ เลขานุการ 1. คณะทำงานแก้ไขปัญหา หนี้สินนอกระบบระดับจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ประธานคณะทำงาน และ คลัง จังหวัด เป็น คณะทำงานและ เลขานุการ

6 2. คณะทำงานเจรจาหนี้สิน นอกระบบ ระดับอำเภอ โดยมี นายอำเภอ เป็นประธาน คณะทำงาน และผู้แทน ธนาคารที่ได้รับมอบหมายเป็น คณะทำงานและเลขานุการ 2. คณะทำงานเจรจาหนี้สิน นอกระบบ ระดับอำเภอ โดยมี นายอำเภอ เป็นประธาน คณะทำงาน และผู้แทน ธนาคารที่ได้รับมอบหมายเป็น คณะทำงานและเลขานุการ คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

7 1. คณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินนอก ระบบระดับจังหวัด ( ร่าง ) 1. ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธาน 2. ปลัดจังหวัดรองประธาน 3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด คณะทำงาน 4. อัยการจังหวัดคณะทำงาน 5. สรรพากรพื้นที่คณะทำงาน 6. ธนารักษ์พื้นที่คณะทำงาน 7. สรรพสามิตพื้นที่คณะทำงาน 8. ท้องถิ่นจังหวัดคณะทำงาน 9. พัฒนาการจังหวัดคณะทำงาน 10. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด คณะทำงาน

8 1. คณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินนอก ระบบระดับจังหวัด ( ร่าง ) 11. นายอำเภอ ทุกอำเภอคณะทำงาน 12. สหกรณ์จังหวัดคณะทำงาน 13. ประธานชมรมธนาคารจังหวัด คณะทำงาน 14. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ คณะทำงาน 15. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย คณะทำงาน 16. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง คณะทำงาน และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 17. ผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คณะทำงาน 18. คลังจังหวัดคณะทำงาน และ เลขานุการ 19. ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร คณะทำงานและ และสหกรณ์การเกษตร ผู้ช่วยเลขานุการ 20. ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขต คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

9 2. คณะทำงานแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ระดับอำเภอ ( ร่าง ) 1. นายอำเภอหรือผู้แทน 2. สรรพากรอำเภอ 3. พัฒนาการอำเภอ 4. กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน 5. ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ของลูกหนี้ 6. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอหรือ ผู้แทน 7. ผู้แทนธนาคาร หมายเหตุ ทั้งนี้ จำนวนบุคคลในคณะผู้เจรจาหนี้จะมีมากหรือน้อยกว่า นี้เพื่อให้มีจำนวนคณะมากขึ้น เพียงพอต่อปริมาณงานในพื้นที่ก็ได้ เว้นแต่ผู้แทนธนาคาร ต้องมีทุกคณะ

10 เงื่อนไขการเข้าโครงการปรับ โครงสร้างหนี้ 1. เป็นหนี้ที่เกิดก่อนวันที่ 19 พ. ย. 2552 2. กำหนดวงเงินไม่เกิน 2 แสนบาท 3. ยืมไม่เกิน 1 แสนบาทใช้ บุคคลค้ำประกัน 1 คน 4. ยืม 1 – 2 แสนบาทใช้ บุคคลค้ำประกัน 2 คนโดยไม่ จำเป็นต้องมีเอกสาร หลักฐานการกู้ยืมมาแสดง 1. เป็นหนี้ที่เกิดก่อนวันที่ 19 พ. ย. 2552 2. กำหนดวงเงินไม่เกิน 2 แสนบาท 3. ยืมไม่เกิน 1 แสนบาทใช้ บุคคลค้ำประกัน 1 คน 4. ยืม 1 – 2 แสนบาทใช้ บุคคลค้ำประกัน 2 คนโดยไม่ จำเป็นต้องมีเอกสาร หลักฐานการกู้ยืมมาแสดง

11 5. กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 12 % ในช่วง 3 ปีแรก หลังจากนั้น ธนาคารจะ กลับไปคิดดอกเบี้ยของ ธนาคารเอง อาจต่ำกว่า 12 % ต่อปี ธ. ก. ส. จะอยู่ที่ 6.75 – 9.75 ตามวงเงิน

12


ดาวน์โหลด ppt ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 33.0043.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google