งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา

2 ผลการจับกุม ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 31 มี. ค.)

3 สถิติการจับกุมของแต่ละ ศตส. อ. ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 31 มี. ค.)

4 สถิติการจับกุม จำแนกตามข้อ กล่าวหา ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 31 มี. ค.)

5 สถิติการจับกุมเฮโรอีน ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 31 มี. ค.)

6 สถิติการจับกุมกัญชา ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 31 มี. ค.)

7 สถิติการจับกุมยาบ้า ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 31 มี. ค.)

8 สถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็น กิโลกรัม ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 31 มี. ค.)

9 สถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็น ลิตร ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 31 มี. ค.)

10 สถิติการจับกุมยาแก้ไอ ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 31 มี. ค.)

11 สถิติการจับกุมวัตถุออกฤทธิ์ ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 31 มี. ค.)

12 สถิติการจับกุมยาอี / แอกตาซี ปีงบฯ 49,50 และปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 31 มี. ค.)

13 สถิติการจับกุมยาไอซ์ ปีงบฯ 49,50 และปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 31 มี. ค.)

14 สถิติการจับกุมสารระเหย ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 31 มี. ค.)

15 ผลการบำบัดรักษา ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 31 มี. ค.)

16 การบำบัดจำแนกตามชนิดยาเสพ ติด ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 31 มี. ค.)

17 สรุปบัญชี ผู้ค้า / ผู้เสพยาเสพติด จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2551 ศต ส. อ. ผู้ค้ายาเสพติด ตาม หมายจั บ รวม ผู้ค้า ราย สำคั ญ ราย ย่อย เมือง ยะลา -10 - เบตง - - - - รามัน - 3 -3 ยะหา - - - - บันนัง สตา - - - - ธารโต - - - - กาบัง - 2 -2 กรงปินั ง - 3 -3 รวม 0180

18 สรุปบัญชี ผู้เสพ / ผูติดยาเสพติด จังหวัดยะลา ปีงบประมาณ 2551 ศต ส. อ. ผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด รวมผู้ เสพผู้ ติด ผล ดำเนินกา ร เฮโร อีน ยา บ้า กัญ ชา ยา แก้ ไอ สาร ระเหย กระท่ อม วัตถุออก ฤทธิ์ 2 ชนิ ด 3 ชนิ ด อื่น ๆ ผู้ค้ า ผู้ เสพ เมือง ยะลา 22128- - 4211- -68- - เบตง - -- - - -- -- - 0- - รามัน - 62- - 19- - - 128- - ยะหา - - - - - - - - - - 0- - บันนัง สตา - - 1- - - - 24- 7- - ธารโต - - 60- - 3- 15- 69- - กาบัง - - 1- - 9- - - - 10- - กรงปินั ง - 611- - 13- 18- - 48- - รวม 233 10 3004823291230 0 0


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google