งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงาน ในยุค โลกเปลี่ยน นพ. สมพงษ์ จรุงจิต ตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด บุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงาน ในยุค โลกเปลี่ยน นพ. สมพงษ์ จรุงจิต ตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด บุรีรัมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงาน ในยุค โลกเปลี่ยน นพ. สมพงษ์ จรุงจิต ตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด บุรีรัมย์

2 ยุคโลกเปลี่ยน ( โลกาภิวัตร์ ) เศรษฐ กิจ สังคม การเมือง การ ปกครอง สิ่งแว ดล้อ ม มีผลต่อ สุขภาพ และสุข ภาวะ

3 เศรษ ฐกิจ - GDP นำเข้า ส่งออก ตลาดหุ้น - Crisis ฟื้นตัว ฟองสบู่ - เงินบาทแข็ง / อ่อน - งบประมาณ, งบ UC - งบลงทุน, งบ SP1, SP2

4 สังคม - เมือง, ชนบท - บริโภคนิยม, อาหาร, ยา, เครื่องสำอาง - ยา เสพติด - ท้องไม่ พร้อม - HIV, AIDS, โรค อ้วน - ความคาดหวัง ของประชาชน

5 การเมืองการ ปกครอง - บ้านเมือง ไม่สงบ - การเมือง ไม่นิ่ง - การกระจายอำนาจ, การเมืองท้องถิ่น - ระบบบริการ สาธารณสุขและ ท้องถิ่น - กองทุน สุขภาพตำบล

6 สิ่งแวดล้ อม - ขยะมูลฝอย, น้ำเสีย - สารเคมีใน เกษตร - แห้งแล้ง, ขาดแหล่งน้ำ - โรคระบาด ( ไข้เลือดออก, ไข้หวัด ใหญ่ )

7 วิสัยทั ศน์ “ คนบุรีรัมย์ มีสุขภาพสมดุล บนวิถีความพอเพียง ”

8 นโยบายและทิศทางการ บริหารงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์ ปี พ. ศ. 2554 1. พัฒนาคุณภาพการ บริการทุกระดับ - รพศ., รพช., รพ. สต. - ระบบส่งต่อ แบบเครือข่าย - 3D หรือ 3S, IT - พัฒนา รพ. สต. - บัตรประชาชน แทนบัตรทอง

9 2. ส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคอย่างจริงจัง - ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมสุขภาพ - ป้องกัน โรค - สุขภาพดีวิถีไทย ( โรคอ้วน, เบาหวาน, ความดันสูง ) - ฟัน ผุ - ไข้เลือดออก, ไข้หวัดใหญ่ - ทำงาน เชิงรุก

10 3. คุ้มครองผู้บริโภคด้าน สาธารณสุข - ร้านอาหารแผง ลอย ตลาด - สาร ไอโอดี น - สถานพยาบาล, ร้านยา - อาหาร ( เส้น ก๋วยเตี๋ยว, น้ำปลา )

11 4. ภาคีเครือข่ายร่วมสร้าง สุขภาพ - อส ม. - เทศบ าล - อบ ต. - สมัช ชา - แผนพัฒนา สุขภาพชุมชน - ครู, นักเรียน, อย. น้อย - SRM - SLM - กองทุน สุขภาพตำบล

12 5. การบริหารจัดการมี ประสิทธิภาพ - การวิเคราะห์ ภาระงาน - การจ้าง คน, OT - สมดุล, พอเพียง - งบ UC รพ., สอ ( รพ. สต.)

13 6. การพัฒนาทุน มนุษย์ - ใช้คนที่มีอยู่อย่าง เต็มประสิทธิภาพ - พัฒนาคนให้ ถูกกับงานที่ทำ - ภาระงานและ คนทำงานต้องสมดุล

14 งานได้ผล คนเป็นสุข


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงาน ในยุค โลกเปลี่ยน นพ. สมพงษ์ จรุงจิต ตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด บุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google