งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ขอบเขตความรับผิดชอบของ รัฐบาลท้องถิ่น. 2 ควรจำกัดแต่เฉพาะในเรื่องที่ เกี่ยวกับท้องถิ่นเท่านั้น ควรเป็นการผลิตบริการเพื่อ ตอบสนองความต้องการของคนใน ท้องถิ่นเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ขอบเขตความรับผิดชอบของ รัฐบาลท้องถิ่น. 2 ควรจำกัดแต่เฉพาะในเรื่องที่ เกี่ยวกับท้องถิ่นเท่านั้น ควรเป็นการผลิตบริการเพื่อ ตอบสนองความต้องการของคนใน ท้องถิ่นเท่านั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ขอบเขตความรับผิดชอบของ รัฐบาลท้องถิ่น

2 2 ควรจำกัดแต่เฉพาะในเรื่องที่ เกี่ยวกับท้องถิ่นเท่านั้น ควรเป็นการผลิตบริการเพื่อ ตอบสนองความต้องการของคนใน ท้องถิ่นเท่านั้น การที่จะมอบภาระหน้าที่ให้แก่ อปท. มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับ - อาณาเขตที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ - ความรู้ ความสามารถของ ประชาชนที่เข้ามาบริหารงาน

3 3 ในทางการเมืองเพื่อให้อิสระใน การปกครองตนเองมากขึ้น การกระจายอำนาจทางการ คลังเป็นเครื่องมือทางการเมือง ของรัฐบาล

4 4 ข้อสนับสนุนและข้อคัดค้านของ การกระจายอำนาจทางการคลัง

5 5 1. เหตุผลและข้อสนับสนุนทางเศรษฐกิจ 1) ประสิทธิภาพในการจัดสรรบริการ สาธารณะบางอย่าง ( ดี ) มากกว่า รัฐบาลกลาง เนื่องจาก (1) รัฐบาลท้องถิ่นรู้ความต้องการ ของประชาชนดี (2) รัฐบาลท้องถิ่นสามารถปรับการ ใช้จ่ายของตนให้เข้ากับฐานะทางการ เงินและความเสียสละของประชาชนใน ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม การจัดสรร ทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อสนับสนุนการกระจายอำนาจทางการคลัง

6 6 (3) สามารถผลิตสินค้าและบริการ เหมาะกับขนาดและกำลังการผลิต เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2) ช่วยให้ประชาชนมีจิตสำนึกใน การเสียภาษีโดยสมัครใจมากขึ้น จาก ที่ได้เปิดโอกาสมีส่วนร่วมและเรียนรู้ ชะตากรรมของตนเอง ทำให้มองเห็น ประโยชน์ที่ได้รับจากการเสียภาษี 2. เหตุผลทางการเมือง 1) เป็นรากฐานของการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย (1) มีส่วนร่วมรับผิดชอบการ ปกครองตนเอง ผ่านการเลือกผู้แทน ท้องถิ่น การแสดงความคิดเห็น

7 7 (2) เปิดโอกาสให้รัฐบาล ท้องถิ่นใกล้ชิดประชาชน ทำให้ทราบ ปัญหา / ความต้องการ สามารถ จ่ายเงินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (3) การกระจายอำนาจและหน้าที่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ รัฐบาลกลางมีเวลาในการแก้ไขปัญหา ส่วนรวมมากขึ้น การบริหารงานดีขึ้น 2) เป็นรากฐานของการฝึกผู้นำ ทางการเมืองของประเทศ (1) เปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจ การเมืองเสนอตัวรับใช้สังคม พิสูจน์ ความรู้ / ความสามารถ / ซื่อสัตย์ เกิด การตรวจสอบการทำงาน สามารถ สร้างผู้นำที่มีคุณภาพ

8 8 (2) มีผู้นำมีความรู้ความสามารถ มาทำงาน ประชาชนได้รับ ประโยชน์ เกิดประสิทธิภาพในการ บริหารงาน ข้อคัดค้านการกระจาย อำนาจทางการคลัง

9 9 1. ประชาชนในท้องถิ่นอาจไม่มี ความสามารถ ทำให้การบริหารงานขาด ประสิทธิภาพ แนวทางแก้ไข โดยการฝึกฝน ประชาชน 2. ปัญหาการแผ่ขยายของบริการ สาธารณะ การผลิตบริการบางกรณีคนใน ท้องถิ่นอื่นได้รับประโยชน์ แต่ท้องถิ่น กลับไม่สามารถเรียกเก็บภาษีได้ คนใน ท้องถิ่นจึงแบกรับภาระค่าใช้จ่าย เช่น ขยะมูลฝอย แนวทางแก้ไข รัฐบาลกลางช่วย และส่งเสริมให้มีความร่วมมือกัน

10 10 3. ความแตกต่างทางการพัฒนาระหว่าง อปท. ความแตกต่างทางรายได้ อปท. ที่มี รายได้น้อยจะล้าหลัง อปท. ที่มีรายได้ มากจะพัฒนาได้เร็ว งบประมาณของ อปท. เล็ก ๆ ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจำ งบพัฒนาต่ำ แนวทางแก้ไข รัฐบาลกลางให้เงิน อุดหนุน

11 11 กิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt 1 ขอบเขตความรับผิดชอบของ รัฐบาลท้องถิ่น. 2 ควรจำกัดแต่เฉพาะในเรื่องที่ เกี่ยวกับท้องถิ่นเท่านั้น ควรเป็นการผลิตบริการเพื่อ ตอบสนองความต้องการของคนใน ท้องถิ่นเท่านั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google