งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามนโยบายการ กำกับดูแลองค์การที่ดี กรมส่งเสริมการเกษตร 1. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ : มาตรการประหยัดพลังงาน ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามนโยบายการ กำกับดูแลองค์การที่ดี กรมส่งเสริมการเกษตร 1. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ : มาตรการประหยัดพลังงาน ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามนโยบายการ กำกับดูแลองค์การที่ดี กรมส่งเสริมการเกษตร 1. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ : มาตรการประหยัดพลังงาน ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ : นางสาวจงกลนี ชีรนา นนท์ ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ : นางสาวดาราวรรณ วัฒนกุล โทรศัพท์ :

2 ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามนโยบายการ กำกับดูแลองค์การที่ดี กรมส่งเสริมการเกษตร 2. ด้านผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการ : นำร่องการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกรม ส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ : นายทศพล เชี่ยวเชิงงาน ผู้อำนวยการสำนัก พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ : นางนันทยา กัลยาศิริ โทรศัพท์ :

3 ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามนโยบายการ กำกับดูแลองค์การที่ดี กรมส่งเสริมการเกษตร 3. นโยบายด้านองค์กร โครงการ : ส่งเสริมให้เกิดระบบควบคุมภายในและ บริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ : นางสาวจงกลนี ชีรนา นนท์ ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ : นางสาวดาราวรรณ วัฒนกุล, นางสางอังคณา โชคมั่งมีพิศาล โทรศัพท์ :

4 ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามนโยบายการ กำกับดูแลองค์การที่ดี กรมส่งเสริมการเกษตร 4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน โครงการ : พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ : นายทศพล เชี่ยวเชิงงาน ผู้อำนวยการสำนัก พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ : นายนิธิพันธ์ เข่งทอง โทรศัพท์ :

5 ผู้รับผิดชอบในการประสานงานและจัดทำนโยบายการ กำกับดูแลองค์การที่ดี กรมส่งเสริมการเกษตร นายธงชัย สถาพรวรศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ :


ดาวน์โหลด ppt ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามนโยบายการ กำกับดูแลองค์การที่ดี กรมส่งเสริมการเกษตร 1. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ : มาตรการประหยัดพลังงาน ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google