งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามนโยบายการ กำกับดูแลองค์การที่ดี กรมส่งเสริมการเกษตร 1. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ : มาตรการประหยัดพลังงาน ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามนโยบายการ กำกับดูแลองค์การที่ดี กรมส่งเสริมการเกษตร 1. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ : มาตรการประหยัดพลังงาน ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามนโยบายการ กำกับดูแลองค์การที่ดี กรมส่งเสริมการเกษตร 1. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ : มาตรการประหยัดพลังงาน ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ : นางสาวจงกลนี ชีรนา นนท์ ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ : นางสาวดาราวรรณ วัฒนกุล โทรศัพท์ : 02-5797764

2 ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามนโยบายการ กำกับดูแลองค์การที่ดี กรมส่งเสริมการเกษตร 2. ด้านผู้รับบริการ / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการ : นำร่องการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกรม ส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ : นายทศพล เชี่ยวเชิงงาน ผู้อำนวยการสำนัก พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ : นางนันทยา กัลยาศิริ โทรศัพท์ : 02-9551641

3 ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามนโยบายการ กำกับดูแลองค์การที่ดี กรมส่งเสริมการเกษตร 3. นโยบายด้านองค์กร โครงการ : ส่งเสริมให้เกิดระบบควบคุมภายในและ บริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ : นางสาวจงกลนี ชีรนา นนท์ ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ : นางสาวดาราวรรณ วัฒนกุล, นางสางอังคณา โชคมั่งมีพิศาล โทรศัพท์ : 02-5797764

4 ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามนโยบายการ กำกับดูแลองค์การที่ดี กรมส่งเสริมการเกษตร 4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน โครงการ : พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ : นายทศพล เชี่ยวเชิงงาน ผู้อำนวยการสำนัก พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ : นายนิธิพันธ์ เข่งทอง โทรศัพท์ : 02-5793916

5 ผู้รับผิดชอบในการประสานงานและจัดทำนโยบายการ กำกับดูแลองค์การที่ดี กรมส่งเสริมการเกษตร นายธงชัย สถาพรวรศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ : 02-9406023


ดาวน์โหลด ppt ผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการตามนโยบายการ กำกับดูแลองค์การที่ดี กรมส่งเสริมการเกษตร 1. ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการ : มาตรการประหยัดพลังงาน ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google