งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.themegallery.com ร่างมาตรฐานหลักสูตร ฝึกประสบการณ์ขั้นต้นด้าน ICT การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT กิจกรรมศูนย์ประสานงานการฝึกประสบการณ์ด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.themegallery.com ร่างมาตรฐานหลักสูตร ฝึกประสบการณ์ขั้นต้นด้าน ICT การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT กิจกรรมศูนย์ประสานงานการฝึกประสบการณ์ด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.themegallery.com ร่างมาตรฐานหลักสูตร ฝึกประสบการณ์ขั้นต้นด้าน ICT การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT กิจกรรมศูนย์ประสานงานการฝึกประสบการณ์ด้าน ICT ออนไลน์ เรื่อง “การเสวนาเพื่อจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานหลักสูตรการฝึกประสบการณ์ในอาชีพขั้นต้นด้าน ICT” โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

2 Contents คำอธิบายหลักสูตร 2 สายอาชีพ ICT ในประเทศไทย 31 โครงสร้างของหลักสูตร 33

3 บทนำ  ประเทศต่างๆ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฝึกประสบการณ์ให้กับ นักศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษาเพื่อให้พร้อมที่จะไปประกอบอาชีพด้าน ICT จึงได้มีการบรรจุโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ไว้ในทุกหลักสูตร ของสาขาวิชาชีพด้าน ICT  เนื่องจากบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT มีความ หลากหลายทั้งขนาดขององค์กร ลักษณะของธุรกิจและสายอาชีพด้าน ICT ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงยังไม่มีการจัดทำหลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน ICT ที่เป็นมาตรฐานและมีโครงสร้างของหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน  จากข้อมูลความต้องการแรงงานที่มีความชำนาญด้าน ICT และข้อมูล หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆด้าน ICT ในประเทศต่างๆ สามารถนำมาใช้เป็น ข้อพิจารณาในการสร้างมาตรฐานหลักสูตรสำหรับวิชาชีพหลักด้าน ICT เพื่อให้บริษัทต่างๆ นำไปใช้เป็นแนวทางในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ขั้นต้นด้าน ICT ได้

4 แบบสายอาชีพ ICT ในประเทศไทย 1. สายงานวิชาชีพโปรแกรมเมอร์ (Programmer) 2. สายงานวิชาชีพบริหารระบบ (System Administrator) 3. สายงานวิชาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Designer) 4. สายงานวิชาชีพนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) 5. งานวิชาชีพวิศวกรซอฟต์แวร์ สาย (Software Engineer) 6. สายงานวิชาชีพนักออกแบบกราฟฟิค (Graphic Designer) 7. สายงานวิชาชีพฝ่ายสนับสนุนด้าน ICT (Support)

5 สายงานวิชาชีพโปรแกรมเมอร์ (Programmer) คุณลักษณะ สายวิชาชีพ เป็นสายวิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่นำข้อมูลการ ออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ เงินเดือน สำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน เงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ย 17,000 - 18,000 บาท การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ เป็นสายวิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่นำข้อมูลการ ออกแบบรายละเอียดการวางโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ จากนักวิเคราะห์ ระบบงาน มาเขียนเป็นโปรแกรมต่าง ๆ คุณธรรมและ จรรยาบรรณ ประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็น อย่างดี คุณสมบัติ บุคลากร ปริญญาตรี หรือ ปโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เทียบเคียงความสามารถทางด้าน คอมพิวเตอร์ มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม เขียนโปรแกรมบน WEB Application ด้วย PHP และ ASP ได้คล่อง มีความรู้ด้านฐานข้อมูล มีความคิด สร้างสรรค์ สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้าน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

6 หลักสูตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโปรแกรมเมอร์ (Programmer)  หลักสูตรวิชาชีพโปรแกรมเมอร์  หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น  หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรม  หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเว็บ  หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเว็บเซอร์วิสและ สถาปัตยกรรมเอสโอเอ

7 แนะนำแนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบโปรแกรม และการพัฒนาการ อัลกอริทึมสำหรับแก้ไขปัญหา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาสคริป โดยมีอัตราตราส่วนของ กระบวนการฝึก (Off-the-Job Training: On-the-Job Training) 40 : 60  แนะนำกรบวนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาสคริป (Using Web Scripting, Using Macro Scripting, Using Windows Scripting)  ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ภาษาสคริป  แนะนำการใช้ข้อมูลและตัวแปร ตรรกะ โปรแกรมย่อย และส่วนต่อประสานผู้ใช้  ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายโดยมีการใช้ตัวแปร และสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้ สำหรับการรับและแสดงข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับระบบ  แนะนำการบริหารจัดการข้อมูล การใช้ Entity Relationship Model การเรียงลำดับข้อมูลตามคีย์ที่ กำหนด การใช้  ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่มีการใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์และรับส่งข้อมูลโดยใช้ XML หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โครงสร้างของหลักสูตรคำอธิบายหลักสูตร

8 แนะนำแนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่าง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบโปรแกรม และการพัฒนา อัลกอริทึมสำหรับการแก้ไขปัญหา การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง โดยมีอัตราตราส่วนของ กระบวนการฝึก (Off-the-Job Training: On-the-Job Training) 40 : 60  แนะนำการพัฒนาโปรแกรม การเขียน Flowchart องค์ประกอบของภาษาคอมพิวเตอร์ ชนิดของข้อมูล และตัวแปร การรับข้อมูล และแสดงผลทางจอภาพ  ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับระบบและ แสดงผลทางจอภาพ  แนะนำคำสั่งสำหรับการคำนวณและการเปรียบเทียบ คำสั่งควบคุมและวนซ้ำ (goto, if, switch, while, do-while, for)  ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายโดยมีการใช้คำสั่งการคำนวณ คำสั่งการเปรียบเทียบ คำสั่งควบคุมและคำสั่งวนซ้ำ  แนะนำชนิดข้อมูลแบบตัวแปรชุด ( Array ), Pointer, Functions  ฝึกเขียนคำสั่งสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายโดยให้มีการใช้ตัวแปรชุด Pointer และ Function หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรม โครงสร้างของหลักสูตรคำอธิบายหลักสูตร

9 เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่เน้นสร้างโปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บ โดยมีจุดมุ่งหมายไปยังกลุ่มที่ไม่มีพื้นฐานการ เขียนโปรแกรมมาเลยจนถึงผู้ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมมาในระดับหนึ่งแล้ว เป็นการนำเสนอ แนวคิดในการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาจาวา การทำความเข้าใจกับชนิดข้อมูล (Data Type) การตัดสินใจ (Decision) และการทำซ้ำ (Iteration) และการสร้างส่วนต่อประสานผู้ใช้แบบกราฟฟิค (GUI: User Graphic Interface) พื้นฐานการเขียนโปรแกรมผ่านเว็บ การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลอย่างง่าย และการเขียนโปรแกรม สำหรับเครือข่ายเบื้องต้น โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบไคลแอนท์/เซอร์ฟเวอร์ (Client/Server) โดยมีอัตราตรา ส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training: On-the-Job Training) 40 : 60  แนะนำพื้นฐานของชนิดข้อมูลและ Branching mechanism (WHILE and FOR Loop), Arrays & Methods, Classes, Encapsulation, Overloading, and Constructor  ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานเว็บแอปพลิเคชั่น  แนะนำ Exception Handling and Package  ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ใช้ Package และ  แนะนำ Database programming  ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานสำหรับงานที่ใช้ฐานข้อมูล  แนะนำ Applet, Client/Server  ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ใช้ Applet ที่ใช้ หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเว็บ โครงสร้างของหลักสูตรคำอธิบายหลักสูตร

10 แนะนำการเขียนโปรแกรมเว็บเซอร์วิสและสถาปัตยกรรมเอสโอเอ เป็นหลักสูตรที่เขียนโปรแกรมประยุกต์ สำหรับการบริการผ่านเว็บด้วยภาษาจาวาและหลักการของสถาปัตยกรรมแบบ เอสโอเอ โดยมีอัตราตราส่วน ของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60  แนะนำภาพรวมของการบริการผ่านเว็บ ภาษา XML (Extensible Markup Language) วิธีการอ่านข้อมูลจากเอกสาร XML ในภาษาจาวา (Java APIs for XML parsing and transformation)  ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายโดยให้มีการอ่านข้อมูลจากเอกสาร XML  แนะนำโปรโตคอล SOAP (Simple Object Access Protocol) และ ภาษา WSDL (Web Services Description Language) และโปรแกรมสำหรับการพัฒนาเว็บเซอร์วิส JAX-RPC (Java API for XML-based RPC) มาตรฐานการส่ง ข้อมูล XML ผ่านอินเทอร์เน็ต SAAJ (SOAP with Attachments API for Java)  ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานเว็บเซอร์วิสที่ได้รับมอบหมายโดยพัฒนาด้วย JAX-RPC  แนะนำโปรแกรมสำหรับสร้างเว็บเซอร์วิส JAX-WS (Java API for XML Web Services) และการใช้ JAXB (Java Architecture for XML Binding)  ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานเว็บเซอร์วิสที่ได้รับมอบหมายโดยพัฒนาด้วย JAX-RPC และการประกอบข้อมูล (Data binding) ด้วย JAXB (Java Architecture for XML Binding)  แนะนำความมั่นคงของเว็บเซอร์วิส (Web services security and Identity management)  ฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับงานเว็บเซอร์วิสที่ได้รับมอบหมายโดยให้มีระบบ Security หลักสูตรฝึกประสบการณ์การเขียนโปรแกรมเว็บเซอร์วิสและ สถาปัตยกรรมเอสโอเอ โครงสร้างของหลักสูตรคำอธิบายหลักสูตร

11 สายงานวิชาชีพบริหารระบบ (System Administrator) คุณลักษณะ สายวิชาชีพ ศึกษาและค้นหาปัญหาหรือความต้องการขององค์กรจากผู้บริหาร ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ ออกแบบรายงานของ คอมพิวเตอร์ให้ ตรงกับความต้องการของฝ่ายบริหาร เป็นสาขาที่ใช้ความรู้ ความสามารถในการบริหารระบบเครือข่าย การบริหารระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ เช่น ระบบปฏิบัติการวินโดว์ และระบบปฏิบัติการยูนิกส์ การ บริหารจัดการระบบเว็บ และการบริหารระบบฐานข้อมูล เงินเดือน ถ้ายังไม่มีประสบการณ์ ทำงานภาคเอกชนจะได้รับค่าจ้างระหว่าง 12,000 - 16,000 บาทต่อเดือน การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ เป็น นักบริหารระบบเครือข่าย นักออกแบบระบบเครือข่าย นักบริหารระบบ คอมพิวเตอร์ นักออกแบบระบบ นักบริหารระบบเว็บ นักบริหารระบบ ฐานข้อมูล นักออกแบบระบบฐานข้อมูล หรืออาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณธรรมและ จรรยาบรรณ ควรจดจำไว้เสมอว่า ไม่ควรเปิดเผยความลับของบริษัทที่ตนทำหน้าที่บริหาร ระบบอยู่ พัฒนาองค์กรในระบบที่กำหนดให้บรรลุเป้าหมาย ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในงานที่ทำ คุณสมบัติ บุคลากร สำเร็จปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์ มีทักษะในการวิเคราะห์และการ แก้ปัญหา มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการ ติดต่อสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการควบคุมลูกน้องได้ดี และมี ความสามารถทางด้านการวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

12 แนะนำการบริหารจัดการระบบ นิยามคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง เทคนิคการมอนิเตอร์ระบบ การตั้งค่าระบบ การ บันทึกและจัดการล็อกไฟล์และฝึกปฏิบัติ โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60  แนะนำงานพื้นฐานด้านการมอนิเตอร์ระบบ นิยามและแนวคิดหลัก  ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการในการติดตั้งและการบริหารจัดการระบบ และการทำ Configuration and Auto Discovery  แนะนำวิธีการมอนิเตอร์ระบบ การจัดการล็อกไฟล์และรายงาน การตั้งค่าสมรรถนะระบบ (Performance Configuration)  ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการในมอนิเตอร์ระบบ การจัดการล็อกไฟล์และรายงาน  แนะนำการใช้ Dashboard Builder  ฝึกการปฏิบัติการบริหารจัดการระบบแบบครบวงจรในสถานประกอบการจริง หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารระบบ โครงสร้างของหลักสูตรคำอธิบายหลักสูตร

13 สายงานวิชาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Designer) คุณลักษณะ สายวิชาชีพ พัฒนาโครงสร้างเว็บไซต์ ระบบเนวิเกชั่นออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Visual Design) ออกแบบลักษณะหน้าจอโฮมเพจ และเว็บเพจ พัฒนาเครื่องมือ สำหรับ Update หรือเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ เปิดตัวเว็บไซต์ และทำ ให้เป็นที่รู้จักดูและพัฒนาต่อเนื่อง เงินเดือน ถ้ายังไม่มีประสบการณ์ ราชการ 5,000-8,000 บาท เอกชน 7,000-12,000 บาท รับทำเป็นงานอิสระ ชิ้นละประมาณ 10,000 บาท ถึง 25,000 บาท หรือ รับทำเป็นรายหน้า หน้าละ 500 - 1,000 บาท การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ หากมีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี จะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นผู้ชำนาญการในการออกแบบเว็บไซต์ (Web Master) ผู้บริหารพัฒนา เว็บไซต์ สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ สามารถที่จะตั้งกิจการของ ตนเองโดยรับเขียนโปรแกรมและออกแบบเว็บไซต์ให้หน่วยงานหรือองค์กร ต่างๆ คุณธรรมและ จรรยาบรรณ จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้รับสาร และ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ บุคลากร สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ มีความรู้ความ เข้าใจในเทคโนโลยี Open source เขียนโปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่งหรือ หลายภาษา (HTML, DHTML, PHP, Mysql, JAVA Script, VB.net. C#.net, Delphi) และความรู้ด้าน Database (MS SQL) มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Ajax, CSS, DOM, Flash, Action Script มีความกระตือรือร้น มีความคิดเป็น ระบบ เรียนรู้เร็ว

14 แนะนำการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรมสำหรับออกแบบเว็บ โปรแกรมแต่งภาพ และโปรแกรมทำ ภาพเคลื่อนไหวต่างๆ สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาบ้างแล้ว (สำหรับผู้เริ่มต้นควรเรียนพื้นฐานที่จำเป็นก่อน) โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60  แนะนำพื้นฐานการใช้โปรแกรม Photoshop การสร้างเว็บไซต์ด้วยภาษา XHTML และ CSS การใช้โปรแกรม Dreamweaver การออกแบบเว็บแบบมืออาชีพ ทฤษฎีสี (Color Theory) พื้นฐานเกี่ยวกับตัวอักษร  ฝึกการออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver การปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop และสร้าง เว็บไซต์ด้วยภาษา XHTML และ CSS  แนะนำการสร้างกราฟฟิคบนเว็บให้ดูน่าสนใจด้วยโปรแกรม Fireworks (Web Graphics Using Fireworks)  ฝึกปฏิบัติการสร้างกราฟฟิคด้วยโปรแกรม Fireworks  แนะนำพื้นฐานการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash (Flash Basics)  ฝึกปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash  แนะนำเทคนิคการออกแบบเว็บ (Web Design)  ฝึกการออกแบบเว็บสำหรับงานที่ได้รับมอบหมายด้วยเทคนิคที่ต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาเว็บไซต์ โครงสร้างของหลักสูตรคำอธิบายหลักสูตร

15 สายงานวิชาชีพนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) คุณลักษณะ สายวิชาชีพ งานในสายอาชีพนักวิเคราะห็ระบบจะเกี่ยวข้องกับเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และออกแบบระบบให้สมบูรณ์ วางแผนการใช้ทรัพยากรและจัดทำมาตรฐาน การพัฒนาซอฟต์แวร์ ติดตามระเมินผล จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ เงินเดือน ถ้าทำงานกับธุรกิจเอกชนจะมีรายได้อยู่ระหว่าง 12,000 - 16,000 บาทต่อ เดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคนในระหว่าง การศึกษาว่าได้ฝึกฝนด้วยตนเอง หรือ ฝึกงานกับองค์กรใด ได้ตรงกับสายงาน ที่ตนได้งานนั้นๆ หรือไม่ เงินเดือนสูงสุดอาจขึ้นไปได้ถึง 80,000 บาท การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ ผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ระบบการทำงาน การทำงบประมาณรายจ่าย ขององค์กร การควบคุมลูกน้องได้ดี และมีทักษะในการสื่อสารดีจะมีโอกาส เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์ หรือผู้จัดการฝ่าย คอมพิวเตอร์ และเป็นผู้บริหารขององค์กรในที่สุด คุณธรรมและ จรรยาบรรณ นักวิเคราะห์ระบบจะได้รับข้อมูลมากมายที่เกี่ยวกับองค์กรและส่วนหนึ่งนั้นเป็น ข้อมูลที่เป็นความลับ นักวิเคราะห์ระบบจะต้องตระหนักถึงความถูกต้องและ ความผิดในการเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นสำคัญ คุณสมบัติ บุคลากร สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นๆ ความรู้ความ เข้าใจในเทคโนโลยี Open source ความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา ใดภาษาหนึ่งหรือหลายภาษา มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Ajax, CSS, DOM, Flash, Action Script สามารถบริหารทีมงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้

16 แนะนำขั้นตอนเบื้องต้นของการวิเคราะห์ระบบ เครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ ผังระบบงาน ตารางการ ตัดสินใจและต้นไม้การตัดสินใจ การศึกษาความเป็นไปได้ของปัญหา การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุน การออกแบบอินพุตและเอาพุต การออกแบบวิธีการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ การทำเอกสาร การนำไปใช้ และการประเมินผล โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60  แนะนำพื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การบริหาร โครงการ การประมาณราคา และการรวบรวมความต้องการของระบบ  ฝึกการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสำหรับ งานที่ได้รับมอบหมาย  แนะนำการเขียนผังแสดงการทำงานของระบบ แผนภูมกระแสข้อมูล คำอธิบายกระบวนการ การ ออกแบบเอาท์พุต และการออกแบบอินพุต  ฝึกการออกแบบซอฟต์แวร์สำหรับงานที่ได้รับมอบหมายโดยจัดทำเอกสารการออกแบบ ได้แก่ผังแสดง การทำงานของระบบ แผนภูมกระแสข้อมูล คำอธิบายกระบวนการ การออกแบบเอาท์พุต และการ ออกแบบอินพุต อย่างสมบูรณ์  แนะนำกระบวนการการพัฒนาระบบ การติดตั้งระบบเพื่อใช้งานและการประเมินผล  ฝึกดำเนินการติดตั้งระบบที่ได้รับมอบหมายเพื่อใช้งานและทำการประเมินผล หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิเคราะห์ระบบ โครงสร้างของหลักสูตรคำอธิบายหลักสูตร

17 สายงานวิชาชีพวิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) คุณลักษณะ สายวิชาชีพ เป็นสายงานที่สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่และซับซ้อนของ องค์กร ซึ่งจะต้องใช้กระบวนการพัฒนาที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ และสามารถส่ง มอบงานได้ในเวลาที่กำหนด ภายใต้งบประมาณที่ตกลงกันและได้ผลงานใน ระดับคุณภาพ พัฒนาระบบสารสนเทศในระดับสถาปัตยกรรมและโครงสร้าง ระบบ มุ่งเน้นการออกแบบระบบงานที่สามารถบำรุงรักษาได้ ตลอดจนการ คิดค้นกรรมวิธีการดำเนินงานโครงการและองค์กรพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มี ประสิทธิภาพ มีคุณภาพที่ตรวจสอบได้ ตลอดจน การพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้สามารถดำเนินงานพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างอัตโนมัติ เงินเดือน ถ้าทำงานกับธุรกิจเอกชนจะมีรายได้อยู่ระหว่าง 14,000 - 18,000 บาทต่อ เดือน เงินเดือนสูงสุดอาจขึ้นไปได้ถึง 100,000 บาท การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ เริ่มต้นตั้งแต่ที่เจ้าหน้าที่วิศวกรซอฟต์แวร์ จนถึงตำแหน่งหน้าที่การงานสุดท้าย ในสายงานนั้น หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน คุณธรรมและ จรรยาบรรณ ในสาขาที่ทำอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความชำนาญ หรือมีประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่งานที่มีคุณภาพ คุณสมบัติ บุคลากร ปริญญาตรี /โทวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรซอฟต์แวร์, สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะความชำนาญทั้งหมดใน ฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถใช้ภาษาพัฒนาเว็บไซต์ได้ดี มีทักษะการ ใช้ SQL เข้าใจการทำงานของเว็บเช่น AJAX, CSS สามารถประยุกต์ เทคโนโลยี CMM: กับองค์กร สามารถทดสอบซอฟต์แวร์โดยกรรมวิธี มาตรฐาน หรือสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้เทคโนโลยี.Net หรือ J2EE

18 แนะนำกระบวนการจัดทำความต้องการ ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ซอฟต์แวร์ รวมถึงการประมาณราคา ซอฟต์แวร์ โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60  แนะนำกระบวนการการจัดทำความต้องการ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์  ฝึกการวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับระบบงานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้เครื่องมือทางซอฟต์แวร์  แนะนำการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Design)  ฝึกการออกแบบฐานข้อมูลสำหรับระบบงานที่ได้รับมอบหมาย  แนะนำพื้นฐานการทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing Foundation Introduction)  ฝึกดำเนินการทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดและไม่มีข้อผิดพลาด  แนะนำเทคนิคการประเมินราคาการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developing Software Estimation Techniques)  ฝึกการประเมินราคาของระบบงานที่ได้รับมอบหมาย หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โครงสร้างของหลักสูตรคำอธิบายหลักสูตร

19 สายงานวิชาชีพนักออกแบบกราฟฟิค(Graphic Designer) คุณลักษณะ สายวิชาชีพ ออกแบบหรือจัดทำรูปแบบการออกแบบ โดยใช้ความรู้ศิลปะและการวาดรูป เพื่อนำเสนอลูกค้า ให้แนะนำแก้ไขหรืออนุมัติกำหนดขนาดและกำหนดรูปแบบ ของการนำเสนอแล้วใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสร้างชิ้นงานสร้างชิ้นงานโดย ใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์แล้วประกอบชิ้นงานบนคอมพิวเตอร์ ทบทวนงาน ร่วมกับลูกค้าและแก้ไขตามที่ลูกค้าเสนอแนะ สร้างชิ้นงานกราฟฟิค สื่อประสม เพื่อใช้ในงานศิลป์ต่างๆ ตลอดจนสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหว เงินเดือน ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ๆ ถ้าทำงานกับธุรกิจเอกชนจะมีรายได้ อยู่ระหว่าง 14,000 - 18,000 บาทต่อเดือน เงินเดือนสูงสุดอาจขึ้นไปได้ถึง 100,000 บาท การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ ตำแหน่งงานของนักออกแบบกราฟฟิคได้แก่ เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิคดี ไซน์ ผู้จัดการฝ่ายมัลติมีเดีย คุณธรรมและ จรรยาบรรณ ต้องมีพื้นฐานความรู้ ในสาขาที่ทำอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความชำนาญ หรือ มีประสบการณ์ ให้เกียรติลูกค้า อดทน ไม่บ่น ไม่ด่า ไม่เถียง เพื่อนำไปสู่งาน ที่มีคุณภาพ ไม่ควร Copy งานผู้อื่น แล้วแอบอ้าง และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น คุณสมบัติ บุคลากร มีความสามารถ สร้างสรรค์ความคิด สามารถฟังและเข้าใจเนื้อหาที่ผู้อื่น พยายามสื่อสาร สามารถประยุกต์กฎทั่วไปบางอย่างที่เป็นที่ยอมรับกับปัญหา เพื่อให้ได้คำตอบที่สมเหตุผล มีมนุษยสัมพันธ์ดี พูดและนำเสนอชัดถ้อยชัดคำ

20 แนะนำการทำความเข้าใจกับงานที่ได้รับมอบหมาย การออกแบบงาน โดยใช้สี ตาราง แผนภูมิ ภาพวาด ภาพถ่าย และการวางเลเอาต์ โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60  แนะนำการกำหนดบริบท วัตถุประสงค์ ยะระเวลาการส่งมอบงาน กระบวนการและรายละเอียดการออกแบบ (Context, Objectives, Prerequisites, Detailed content outline, Deliverables, และ Computing requirements, Communications และ Visual Design)  ฝึกการวิเคราะห์เพื่อกำหนดบริบท วัตถุประสงค์ กำหนดเวลาส่งมอบ และกระบวนการออกแบบสำหรับงานที่ ได้รับมอบหมาย  แนะนำการออกแบบผลงานให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ได้แก่ Graphic attributes, Color, Typography attribute, Contrast guideline, Repetition guideline, Alignment guideline, Proximity guideline, Guideline tradeoff  ฝึกการออกแบบเกี่ยวข้องกับการใช้สี การใช้ตัวอักษร ระดับความแตกต่างของแสงและสี สำหรับการที่ได้รับ มอบหมาย  แนะนำการวางเลย์เอาต์ (Page layouts) โดยพิจารณาการใช้ตาราง กราฟ แผนผัง ภาพวาด ภาพถ่าย ข้อความ รูปสัญลักษณ์ (Tables, Graphs and charts, Simplified drawings, Photographs, Diagrams, Text procedures, Icons and visual symbols, Screen captures, Design a page with diagrams และ icon)  ฝึกการวางเลย์เอาต์ของตาราง กราฟ แผนผัง ภาพวาด ภาพถ่าย ข้อความ รูปสัญลักษณ์ ในชิ้นงานสำหรับงาน ที่ได้รับมอบหมาย หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักออกแบบกราฟฟิค โครงสร้างของหลักสูตรคำอธิบายหลักสูตร

21 สายงานวิชาชีพฝ่ายสนับสนุนด้าน ICT (Support) คุณลักษณะ สายวิชาชีพ สายงานนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สนับสนุนการนำระบบสารสนเทศมาใช้ใน องค์กร โดยจะปฏิบัติงานที่เป็นพื้นฐานตั้งแต่การติดตั้ง ปรับแต่งระบบ ป้อน ข้อมูล จัดทำรายงาน สอนการใช้งาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และสนับสนุน ผู้ใช้ในทุกด้านตอบคำถามที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อบกพร่องของระบบ หรือ จากสาเหตุภายนอก เช่น ไวรัส หรือการใช้แอพพลิเคชั่น จัดทำคู่มือการใช้งาน และบทเรียนสอนการใช้งาน ประมวลปัญหาการใช้งานเพื่อขอความช่วยเหลือ จากผู้ผลิตหรือฝ่ายพัฒนาระบบ เงินเดือน อัตราค่าจ้างเป็นรายเดือนแตกต่างกันไปตามความรู้และความชำนาญ สำหรับ ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่ไม่มี ประสบการณ์ จะได้รับเงินเดือนโดยประมาณดังนี้ ประเภทองค์กร เงินเดือน ราชการ 5,000-8,000 บาท เอกชน 10,000- 12,000 บาท การเติบโต ทางสายงาน วิชาชีพ เริ่มต้นตั้งแต่ เจ้าหน้าที่สนับสนุน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจนถึงตำแหน่งหน้าที่การ งานสุดท้ายในสายงาน เช่น ผู้จัดการสายงาน คุณธรรมและ จรรยาบรรณ ต้องซื่อสัตย์กับตนเองและต้องมีจริยธรรม ต้องอาศัยความมุ่งมานะเมื่อผจญกับ ปัญหาที่ยากลำบาก และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและต้องมีใจบริการ คุณสมบัติ บุคลากร ต้องมีความสามารถรวบรวมและวิเคราะห์สารสนเทศต่างๆ เพื่อกำหนดกฎทั่วไป หรือได้บทสรุป สามารถเชื่อมโยงพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างเหตุการณ์ต่างๆ ไม่เกี่ยวเนื่องกัน สื่อสารโดยคำพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้

22  หลักสูตรนี้นำเสนอความรู้และทักษะด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์ PC และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบใช้ สายและไร้สาย โดยมีอัตราตราส่วนของกระบวนการฝึก (Off-the-Job Training : On-the-Job Training) 40 : 60  แนะนำการทำ PC Configuration and Troubleshooting ทั้งระดับธรรมดาและระดับสูง  ฝึกการตั้งค่าต่างๆให้กับระบบคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  แนะนำเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย Switches และ Routers โปรโคอล TCP/IP พื้นฐาน ของเทคโนโลยีการเก็บข้อมูล การตั้งค่าในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้ งาน  ฝึกการตั้งค่าให้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานเครือข่าย8v,rb;g9viN  แนะนำเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ความมั่นคงในเครือข่ายไร้สายและการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน เครือข่ายไร้สาย  ฝึกการออกแบบและติดตั้งเครือข่ายไร้สาย การกำหนดจัดการด้านความมั่นคงและการแก้ปัญหาที่เกิด จากการใช้งานเครือข่ายไร้สาย  แนะนำการจัดทำ Clusters บน Windows Server 2003  ฝึกการจัดทำและบริหาร Clusters บน Windows Server 2003 หลักสูตรฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝ่ายสนับสนุนด้าน ICT โครงสร้างของหลักสูตรคำอธิบายหลักสูตร

23 www.themegallery.com  Click to edit subtitle style


ดาวน์โหลด ppt Www.themegallery.com ร่างมาตรฐานหลักสูตร ฝึกประสบการณ์ขั้นต้นด้าน ICT การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ ICT กิจกรรมศูนย์ประสานงานการฝึกประสบการณ์ด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google