งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอนคณิตศาสตร์ สำหรับครู กศน.: ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติแล 3 มิติ โรงเรียนบ้านท่ายม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอนคณิตศาสตร์ สำหรับครู กศน.: ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติแล 3 มิติ โรงเรียนบ้านท่ายม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอนคณิตศาสตร์ สำหรับครู กศน.: ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติแล 3 มิติ โรงเรียนบ้านท่ายม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โรงเรียนบ้านท่ายม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 นายเชิดศักดิ์ ตั้นภูมี ( คบ. จุฬาฯ กศ. ม. มศว.)

2 เรื่องที่ 3 วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่ ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์เมื่อกำหนดภาพ สองมิติ ที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ดูตัวอย่างการประกอบรูปลูกบาศก์ เมื่อกำหนดภาพสองมิติที่ได้จากการ มองทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ต่อไปนี้

3 เรื่องที่ 3 วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่ ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์เมื่อกำหนดภาพ สองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน จะได้รูปเรขาคณิตสามมิติที่แสดงการ จัดเรียงของลูกบาศก์ ดังนี้

4 เรื่องที่ 3 วาดหรือประดิษฐ์รูปเรขาคณิตที่ ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์เมื่อกำหนดภาพ สองมิติที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน ตัวอย่างการวาดภาพที่ได้จากการ มองด้านบน (top view) ด้านหน้า (front view) และ ด้านข้าง (side view) ของรูปเรขาคณิต 3 มิติ และ การเขียนจำนวนของลูกบาศก์กำกับ ไว้ ในตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส

5

6 เอกสารแบบฝึกหัด จงวาดรูปเรขาคณิต 3 มิติ ที่ประกอบขึ้น จากลูกบาศก์ เมื่อกำหนดภาพสองมิติที่ได้ จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน

7 เอกสารแบบฝึกหัด จงวาดรูปเรขาคณิต 3 มิติ ที่ประกอบขึ้น จากลูกบาศก์ เมื่อกำหนดภาพสองมิติที่ได้ จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน

8 เอกสารแบบฝึกหัด จงวาดรูปเรขาคณิต 3 มิติ ที่ประกอบขึ้น จากลูกบาศก์ เมื่อกำหนดภาพสองมิติที่ได้ จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และด้านบน

9 เอกสารแบบฝึกหัด จงวาดรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจาก ลูกบาศก์ เมื่อกำหนดภาพสองมิติที่ได้ จากการมองด้านหน้า ด้านข้าง และ ด้านบน

10 เอกสารแบบฝึกหัด จงวาดภาพที่ได้จากการมองด้านบน ด้านหน้า และด้านข้างของรูปเรขาคณิต 3 มิติต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้ใน ตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส

11 เอกสารแบบฝึกหัด จากโจทย์วาดรูปเรขาคณิต 2 มิติที่ได้ จากการมองด้านบน ด้านหน้า และ ด้านข้าง พร้อมทั้งเขียนจำนวน ลูกบาศก์กำกับไว้ในตารางสี่เหลี่ยม จัตุรัสได้ดังนี้ ด้านบน ด้านหน้า ด้านข้าง 2 1 1 1 3 4 2 2

12 เอกสารแบบฝึกหัด จงวาดภาพที่ได้จากการมองด้านบน ด้านหน้า และด้านข้างของรูปเรขาคณิต 3 มิติต่อไปนี้ พร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้ใน ตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านห น้า ด้าน ข้าง ด้านบน

13 เอกสารแบบฝึกหัด จากโจทย์วาดรูปเรขาคณิต 2 มิติที่ได้จาก การมองด้านบน ด้านหน้า และด้านข้าง และ เขียนจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้ในตาราง สี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ดังนี้ ด้านบน ด้านหน้า ด้านข้าง 1 1 2 23 1 2 1 2 2 2 1 1 3 2 412 2 1

14 เอกสารแบบฝึกหัด จงวาดรูปเรขาคณิต 2 มิติที่ได้จากการ มองด้านบน ด้านหน้า และด้านข้าง ด้านห น้า ด้าน ข้าง ด้านบน

15 เอกสารแบบฝึกหัด รูปที่ 1 วาดรูปเรขาคณิต 2 มิติที่ได้จากการ มองด้านบน ด้านหน้า และด้านข้าง และเขียนจำนวนลูกบาศก์ กำกับไว้ในตารางสี่เหลี่ยม จัตุรัสได้ดังนี้ ด้านบนด้านหน้า ด้านข้าง 2 2 22 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 4 55 4

16 เอกสารแบบฝึกหัด รูปที่ 2 วาดรูปเรขาคณิต 2 มิติที่ได้จากการ มองด้านบน ด้านหน้า และด้านข้าง และ เขียนจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้ในตาราง สี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ดังนี้ ด้านบน ด้านหน้า ด้านข้าง 3 3 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 22 1 1 3 3 44

17 เอกสารแบบฝึกหัด รูปที่ 3 วาดรูปเรขาคณิต 2 มิติ ที่ได้จาก การมองด้านบน ด้านหน้า และด้านข้าง และ เขียนจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้ในตาราง สี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ดังนี้ ด้านบน ด้านหน้า ด้านข้าง 3 2 2 3 22 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 4 2 2

18 เอกสารแบบฝึกหัด รูปที่ 4 วาดรูปเรขาคณิต 2 มิติที่ได้จากการ มองด้านบน ด้านหน้า และด้านข้าง และ เขียนจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้ในตาราง สี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ดังนี้ ด้านบน ด้านหน้า ด้านข้าง 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 12 3 1 2 5 31

19 ตัวอย่างข้อสอบ

20 เฉลยข้อ 1

21 ตัวอย่างข้อสอบ

22 เฉลย 11 ลูก


ดาวน์โหลด ppt การสอนคณิตศาสตร์ สำหรับครู กศน.: ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติแล 3 มิติ โรงเรียนบ้านท่ายม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดรธานี เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google