งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O วิชา 31101 เทคโนโลยี สารสนเทศ เรื่อง หลักการทำงาน และ องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O วิชา 31101 เทคโนโลยี สารสนเทศ เรื่อง หลักการทำงาน และ องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O วิชา 31101 เทคโนโลยี สารสนเทศ เรื่อง หลักการทำงาน และ องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์

2 จุดประสงค์ อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ได้ สืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ระ กอบของคอมพิวเตอร์ได้ จำแนกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการ ทำงานได้ มีความสามัคคี รู้จักการทำงานร่วมกันเป็น กลุ่ม มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

3 หัวข้อที่จะเรียนในวันนี้ หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

4 3. จัดเก็บ ข้อมูล (Storage) 3. จัดเก็บ ข้อมูล (Storage) 4. แสดงผล ข้อมูล (Output) 4. แสดงผล ข้อมูล (Output) 2. ประมวลผ ลข้อมูล (Process) 2. ประมวลผ ลข้อมูล (Process) 1. รับข้อมูล และคำสั่ง (Input) 1. รับข้อมูล และคำสั่ง (Input) หลักการทำงานของ คอมพิวเตอร์ รับข้อมูล สารสนเทศ ข้อมูล / สารสนเทศ

5

6 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ Input Unit CPU Main Memory Unit Secondary Memory Unit Output Unit

7 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ รับข้อมูลรับข้อมูลหรือคำสั่ง จาก ผู้ใช้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดย แปลงข้อมูลหรือคำสั่งนั้นให้อยู่ใน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำการ ประมวลผลต่อไป

8 ตัวอย่างอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

9 2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) เปรียบเสมือนสมองหรือหัวใจหลักของ คอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ รับมาจากหน่วยรับข้อมูล และควบคุมการ ปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วย ประมวลผลกลางประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ 2.1 หน่วยควบคุม (Control Unit) 2.2 หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic Logic Unit)

10 2.1 หน่วยควบคุม (Control Unit) ทำหน้าที่อ่านคำสั่งทีละคำสั่ง และ ตีความว่าเป็นคำสั่งใด ใช้ข้อมูลจากที่ ไหน ควบคุมการทำงานของ คอมพิวเตอร์ทั้งหมดแลประสานงาน ระหว่างหน่วยต่างๆในระบบ คอมพิวเตอร์

11 2.1 หน่วยควบคุม (Control Unit) หน่วยควบคุมสมอง - ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ รับข้อมูล - ควบคุมอวัยวะสัมผัสทั้ง 5 - ควบคุมการเก็บและนำเข้า ข้อมูลจากหน่วยความจำมาใช้ - จดจำและระลึกเรื่องราวต่างๆ - ควบคุมการทำงานของ หน่วยความจำและตรรกะ - วิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา และ ตัดสินใจ - ควบคุมการทำงานของหน่วย แสดงผลโดยการพิมพ์หรือบันทึก ผล - ควบคุมการแสดงออกโดยการ พูดหรือเขียน

12 2.2 หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic Logic Unit) หน่วยคำนวณ (Arithmetic Logic Unit) ทำ หน้าที่ประมวลผลข้อมูลทางคณิตศาสตร์และ ทางตรรกะ เช่น การคำนวณทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การ บวก ลบ คูณ หาร การเปรียบเทียบ เช่น การเปรียบเทียบค่าของ ข้อมูล 2 ตัวว่ามีค่าเท่ากัน มากกว่า หรือน้อย กว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเป็นตัวเลข หรือตัวอักษรก็ สามารถเปรียบเทียบได้

13 3. หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) เป็นหน่วยเก็บข้อมูลที่มีความเร็วในการเข้าถึง ข้อมูลสูง และจำเป็นต้องมีในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานไม่ได้ หน้าที่ของหน่วยความจำหลักในระบบ คอมพิวเตอร์ ได้แก่ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลก่อน นำไปประมวลผล เก็บคำสั่งของโปรแกรมขณะ ใช้งาน และเก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล ก่อนที่จะนำไปแสดงผล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 3.1 รอม (ROM : Read Only Memory) 3.2 แรม (RAM : Random Access Memory)

14 3.1 รอม (ROM : Read Only Memory) หน่วยความจำที่อ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถ เขียนหรือบันทึกเพิ่มเติมได้ ใช้เก็บคำสั่งที่ใช้บ่อยและเป็นคำสั่งเฉพาะ ข้อมูลใน ROM จะอยู่กับเครื่องอย่างถาวร ถึงแม้ ไฟจะดับหรือปิดเครื่องไปก็ไม่สามารถทำให้ ข้อมูลหรือคำสั่งในการทำงานต่างๆหายไปได้ นิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า nonvolatile memory มีหลายชนิดเช่น PROM, EPROM, EEPROM เป็นต้น

15 3.2 แรม (RAM : Random Access Memory) หน่วยความจำที่จดจำข้อมูลคำสั่งในระหว่างที่ ระบบกำลังทำงานอยู่ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลา หากไฟดับหรือมีการปิดเครื่อง ข้อมูลใน หน่วยความจำนี้จะถูกลบเลือนหายไปหมด นิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า volatile memory มีหลายชนิดเช่น SDRAM, DDR SDRAM, RDRAM

16 4. หน่วยความจำ สำรอง (Secondary Memory Unit) ใช้สำหรับเก็บและบันทึกข้อมูลไว้ใน คอมพิวเตอร์ เพื่อเรียกข้อมูลนั้นใช้ในภายหลัง ได้ ( เก็บไว้ใช้ได้ในอนาคต ) มีหลายชนิดมาก เช่น

17 5. หน่วยแสดงผล (Output Unit) แสดงผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( เรียกว่า soft copy) เช่น จอภาพคอมพิวเตอร์ หรืออยู่ในรูปแบบของ hard copy เช่น พิมพ์ ออกมาเป็น กระดาษออกทางเครื่องพิมพ์

18 สรุป

19

20 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O วิชา 31101 เทคโนโลยี สารสนเทศ เรื่อง หลักการทำงาน และ องค์ประกอบของ คอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google