งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง. หลักการทำงาน และ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง. หลักการทำงาน และ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง. หลักการทำงาน และ
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง หลักการทำงาน และ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

2 จุดประสงค์ อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้
สืบค้นและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับองค์ระกอบของคอมพิวเตอร์ได้ จำแนกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานได้ มีความสามัคคี รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

3 หัวข้อที่จะเรียนในวันนี้
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

4 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
4. แสดงผลข้อมูล (Output) 1.รับข้อมูล และคำสั่ง (Input) 2. ประมวลผลข้อมูล (Process) สารสนเทศ รับข้อมูล 3. จัดเก็บข้อมูล (Storage) ข้อมูล/สารสนเทศ

5

6 องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
Input Unit CPU Main Memory Unit Secondary Output Unit

7 1.หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลรับข้อมูลหรือคำสั่ง จากผู้ใช้เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยแปลงข้อมูลหรือคำสั่งนั้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำการประมวลผลต่อไป

8 ตัวอย่างอุปกรณ์หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

9 2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)
เปรียบเสมือนสมองหรือหัวใจหลักของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูล และควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หน่วยประมวลผลกลางประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ 2.1 หน่วยควบคุม (Control Unit) 2.2 หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic Logic Unit)

10 2.1 หน่วยควบคุม (Control Unit)
ทำหน้าที่อ่านคำสั่งทีละคำสั่ง และตีความว่าเป็นคำสั่งใด ใช้ข้อมูลจากที่ไหน ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแลประสานงานระหว่างหน่วยต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์

11 2.1 หน่วยควบคุม (Control Unit)
สมอง ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ รับข้อมูล - ควบคุมอวัยวะสัมผัสทั้ง 5 - ควบคุมการเก็บและนำเข้าข้อมูลจากหน่วยความจำมาใช้ - จดจำและระลึกเรื่องราวต่างๆ - ควบคุมการทำงานของหน่วยความจำและตรรกะ - วิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหา และตัดสินใจ - ควบคุมการทำงานของหน่วยแสดงผลโดยการพิมพ์หรือบันทึกผล - ควบคุมการแสดงออกโดยการพูดหรือเขียน

12 2.2 หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic Logic Unit)
เช่น การคำนวณทางคณิตศาสตร์  ได้แก่  การบวก ลบ คูณ หาร การเปรียบเทียบ  เช่น การเปรียบเทียบค่าของข้อมูล 2 ตัวว่ามีค่าเท่ากัน  มากกว่า  หรือน้อย กว่า  ไม่ว่าข้อมูลจะเป็นตัวเลข หรือตัวอักษรก็สามารถเปรียบเทียบได้

13 3. หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit)
เป็นหน่วยเก็บข้อมูลที่มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสูง และจำเป็นต้องมีในเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานไม่ได้ หน้าที่ของหน่วยความจำหลักในระบบคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลก่อนนำไปประมวลผล เก็บคำสั่งของโปรแกรมขณะใช้งาน และเก็บผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลก่อนที่จะนำไปแสดงผล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 3.1 รอม (ROM : Read Only Memory)  3.2 แรม (RAM : Random Access Memory)

14 3.1 รอม (ROM : Read Only Memory)
หน่วยความจำที่อ่านได้อย่างเดียว ไม่สามารถเขียนหรือบันทึกเพิ่มเติมได้ ใช้เก็บคำสั่งที่ใช้บ่อยและเป็นคำสั่งเฉพาะ ข้อมูลใน ROM จะอยู่กับเครื่องอย่างถาวร ถึงแม้ไฟจะดับหรือปิดเครื่องไปก็ไม่สามารถทำให้ข้อมูลหรือคำสั่งในการทำงานต่างๆหายไปได้ นิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า nonvolatile memory มีหลายชนิดเช่น PROM, EPROM, EEPROM เป็นต้น

15 3.2 แรม (RAM : Random Access Memory)
หน่วยความจำที่จดจำข้อมูลคำสั่งในระหว่างที่ระบบกำลังทำงานอยู่ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลา หากไฟดับหรือมีการปิดเครื่อง ข้อมูลในหน่วยความจำนี้จะถูกลบเลือนหายไปหมด นิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า volatile memory มีหลายชนิดเช่น SDRAM, DDR SDRAM, RDRAM

16 4. หน่วยความจำสำรอง (Secondary Memory Unit)
ใช้สำหรับเก็บและบันทึกข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ เพื่อเรียกข้อมูลนั้นใช้ในภายหลังได้ (เก็บไว้ใช้ได้ในอนาคต) มีหลายชนิดมาก เช่น

17 5.หน่วยแสดงผล (Output Unit)
แสดงผลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (เรียกว่า soft copy) เช่น จอภาพคอมพิวเตอร์ หรืออยู่ในรูปแบบของ hard copy เช่น พิมพ์ออกมาเป็น กระดาษออกทางเครื่องพิมพ์

18 สรุป

19 สรุป

20 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง. หลักการทำงาน และ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google