งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สถานบริการสาธารณสุขทุกเครือข่ายควรจัดให้มีบริการปรึกษาทั้งก่อน และหลังการตรวจหาเชื้อเอชไอวี อย่างมีคุณภาพ ควรให้คำปรึกษา แบบคู่ (Couple counselling)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สถานบริการสาธารณสุขทุกเครือข่ายควรจัดให้มีบริการปรึกษาทั้งก่อน และหลังการตรวจหาเชื้อเอชไอวี อย่างมีคุณภาพ ควรให้คำปรึกษา แบบคู่ (Couple counselling)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. สถานบริการสาธารณสุขทุกเครือข่ายควรจัดให้มีบริการปรึกษาทั้งก่อน และหลังการตรวจหาเชื้อเอชไอวี อย่างมีคุณภาพ ควรให้คำปรึกษา แบบคู่ (Couple counselling) และเก็บผลการตรวจเป็นความลับ อย่างเคร่งครัด โดยแจ้งให้ทราบเฉพาะบุคคล และผู้ที่ได้รับการ ตรวจหาเชื้อเอชไอวีอนุญาตเท่านั้น 2. หญิงตั้งครรภ์ทุกคนและสามีหรือคู่ครองจะได้รับการปรึกษาแบบคู่ และ ตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับการตรวจเซลล์ CD4 และได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มี ฤทธิ์สูง (Highly Active Anti retroviral Therapy : HAART) หรือ รักษาด้วยยาต้านไวรัสอื่นๆ ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

3 3. เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับยาต้านไวรัส เมื่อแรกเกิด ได้รับนมผสมสำหรับเลี้ยงทารก และได้รับการ ตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีตามแนวทางของกระทรวง สาธารณสุข 4. แม่ ลูก และสามี หรือคู่ครองที่ติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับยา ต้านไวรัสตามสภาพของการติดเชื้อ การส่งเสริมสุขภาพ และการติดตามการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

4 ตัวชี้วัดปี 2555ปี 2556ปี 2557 อัตราการติดเชื้อเอชไอวีใน หญิงตั้งครรภ์ 0.650.60 อัตราการถ่ายทอดเชื้อเอช ไอวีจากแม่สู่ลูก 3.22.0

5 อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์

6 ร้อยละของการตรวจหาเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดในเขต 10 และ 12 ปีงบประมาณ 2551-2554

7 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับยาต้านไวรัส

8 ร้อยละเด็กเกิดมีชีพที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับยาต้านไวรัส

9 ร้อยละเด็กเกิดมีชีพที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับนมผสม

10 ตัวชี้วัด/ ค่าเป้าหมาย และสถานการณ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ปี 55ปี 56 อัตราการติดเชื้อเอชไอวี จากแม่สู่ลูกไม่เกิน 3.5ไม่เกิน 3.2 ที่มา : งานข้อมูล ศูนย์อนามัยที่ 6 (มี.ค. 2555)

11

12 ไม่มีผู้ติดเชื้อฯรายใหม่ ไม่มีผู้ป่วย-ตายจากเอชไอวี/เอดส์ ไม่ติดเชื้อฯตลอดไป ไม่ถ่ายทอดเชื้อ ระหว่างคู่ ลูก ดูแลรักษาต่อเนื่อง (CD4, ARV) ไม่ติดเชื้อฯทั้งคู่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดเชื้อฯติดเชื้อฯทั้งคู่ ทราบผล HIV ของคู่/สามี-ภรรยา ได้รับการปรึกษาก่อน ตรวจเลือดแบบคู่ ได้รับการปรึกษาหลัง ตรวจเลือดแบบคู่ หญิงตั้งครรภ์ทุกราย

13  Serosentinel surveillance --- HIV prevalence in ANC  NAP ---- Infant HIV-infection outcomes คนไทย  PHIMS --- program coverage โรงพยาบาลของรัฐ

14 ที่มา: ระบบเฝ้าระวังความชุกของการติดเชื้อเอชไอวี สำนักระบาดวิทยา PHIMS กรมอนามัย %

15  Serosentinel surveillance --- HIV prevalence in ANC  NAP ---- Infant HIV-infection outcomes คนไทย  PHIMS --- program coverage โรงพยาบาลของรัฐ

16 1.อัตราการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก (เฉพาะรายที่ตรวจ PCR) 2.อัตราการได้รับยาต้านไวรัสในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ เอชไอวี (จำแนกตามสูตรยา) 3.อัตราการตรวจ CD4 ในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อฯ 4.อัตราการได้รับยาต้านไวรัสของทารกแรกเกิด 5.จำนวนการส่งตรวจ PCR *ข้อมูลจำแนกรายจังหวัด เขต และภาพรวมประเทศ รายเดือนหรือรายไตรมาส **ครอบคลุมเฉพาะคนไทยที่ใช้สิทธิ์ สปสช. (70%-75% ของประชากร)

17

18  Serosentinel surveillance --- HIV prevalence in ANC  NAP ---- Infant HIV-infection outcomes คนไทย  PHIMS --- program coverage โรงพยาบาลของรัฐ

19 ทิศทางของการกำกับติดตาม บริการลดการถ่ายทอดเชื้อฯ จากแม่สู่ลูก ฐานข้อมูล PMTCT NAP หญิงตั้งครรภ์คนไทย ทารกที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ HIV สิทธิ์คนไทย NHSO ข้อมูลรายบุคคล PHIMS คู่/สามีหญิงตั้งครรภ์ทุกราย HIV Counseling/ Testing หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อฯทุกราย ทารกที่เกิดจากแม่ติดเชื้อฯ DOH ข้อมูลรายโรงพยาบาล

20 หญิงคลอด ทั้งหมด ได้รับการปรึกษา ก่อนตรวจเลือดแบบคู่ ได้รับการปรึกษา หลังตรวจเลือดแบบคู่ ทราบผลเลือด บวก ลบ ไม่มีคู่ (หม้าย หย่า แยก) รับการปรึกษาแบบเดี่ยว ปฏิเสธ ไม่มีเวลาเสนอบริการ รู้อยู่แล้วว่าผลเลือดบวก รู้แล้วว่าลบ ไม่ได้รับการปรึกษาแบบคู่ ไม่ทราบ (ไม่ตรวจ ปฏิเสธ ไม่มีผล ฯลฯ)

21  อัตราการตรวจเอชไอวี ในหญิงตั้งครรภ์ HIV prevalence รวม และจำแนกตาม ANC, no ANC จำนวนคลอด, คลอด HIV +ve  อัตราการตรวจซิฟิลิส รับการรักษาในหญิงที่ VDRL +ve  อัตราการให้การปรึกษาสามี/คู่ของหญิงตั้งครรภ์ ปรึกษาก่อนตรวจเลือดแบบคู่ ปรึกษาหลังตรวจเลือดแบบคู่  อัตราการทราบผลเลือดของสามี อัตราการติดเชื้อของสามี/คู่ของหญิงตั้งครรภ์

22  อัตรารับยาต้านไวรัสในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อฯ ได้รับยาต้านไวรัส ในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อฯ (สูตรยา HAART, 2 drugs, AZT mono?)  อัตราการตรวจ CD4 ในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อฯ  อัตรารับยาต้านไวรัสในทารก  การได้รับนมผสมของทารก  อัตราการส่งต่อเข้าสู่การดูแลต่อเนื่อง (แม่ สามี ลูกที่ติดเชื้อฯ)  การเบิกจ่าย - สต็อกนมผสม

23

24

25

26

27

28 ฐานข้อมูลบน Server กรมอนามัย โรงพยาบาล สสจ. สำนักการแพทย์ กทม. ศูนย์อนามัย กรมอนามัย  พัฒนาโปรแกรม  ดูแลระบบ  วิเคราะห์ข้อมูล ประเทศ บันทึกข้อมูล ออกรายงาน พัฒนาบริการ ใช้ข้อมูล ออกรายงาน วิเคราะห์สถานการณ์ใน พื้นที่รับผิดชอบ

29  นับข้อมูลรวม รายโรงพยาบาล รายเดือน (aggregated monthly report)  ป้อนข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เนต ฐานข้อมูลส่วนกลาง อยู่ที่ กรมอนามัย  รายงานมาตรฐานตามตัวชี้วัด  เหตุผลที่เลือกโปรแกรมผ่านเว็บ และข้อมูลรวม/รายเดือน  ง่ายต่อการดูแลระบบ จัดการฐานข้อมูล รักษาความปลอดภัย  ใช้ข้อมูลรวมเพื่อให้ง่ายต่อผู้รายงาน  บทเรียนจากระบบที่ผ่านมา aggregate report ง่ายต่อการ รายงาน การดูแลรักษาระยะยาวมากกว่า

30 ข้อจำกัดแนวทางแก้ไข ไม่บอกอัตราการได้รับการ วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี ในทารก คาดประมาณจำนวนเด็กเกิดจากแม่ ติดเชื้อ (modeling, spectrum) ไม่บอกอัตราการถ่ายทอด เชื้อจากแม่สู่ลูก ใช้รายงาน NAP, PHOMS, CHILD ไม่บอกอัตราผลเลือดต่างอ้างอิงข้อมูลวิจัย, ทำการสำรวจเป็น ครั้งคราว

31

32

33

34 Consolidated Objectives 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ได้รับบริการที่ จำเป็นได้เพิ่มขึ้น โดยเสริมความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถ สนับสนุนเด็กได้ 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่มีเชื้อเอชไอวีได้รับบริการสุขภาพที่มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง 3. เพื่อประสานนโยบายและสร้างความเข้มแข็งของกลไกทาง สังคมในการดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กที่ได้รับผลกระทบ จากเอชไอวี/เอดส์ 4. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลระดับประเทศ ระบบการติดตาม ประเมินผลในการป้องกันและลดผลกระทบในกลุ่มเด็กที่ได้รับ ผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์ ป้องกันและลดผลกระทบจากเอดส์ในกลุ่มเด็กไทยและ เด็กชาติพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ Goal

35 1.หน่วยงานรับทุนหลักภาครัฐ : กรมควบคุมโรค (PR) โดยมีหน่วยงานรับทุนรอง (SR) คือ - กรมอนามัย (ด้านสุขภาพ) - กระทรวง พม. (ด้านปกป้องคุ้มครองทางสังคม) - องค์การ PATH (ด้านวิชาการ) - องค์การ PACT (ด้านการติดตามประเมินผล) 2. หน่วยงานรับทุนภาคเอกชน - มูลนิธิต่างๆ (SSR) ได้แก่ รักษ์ไทย เครือข่าย ผู้ติดเชื้อฯศุภนิมิต พัฒนาเครือข่ายเอดส์ รักษ์เด็ก เอดส์แห่งประเทศไทย PLAN PPAT

36 กลุ่มเป้าหมาย เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุแรกเกิดถึง 18 ปี (กรมอนามัยดูแลเด็กอายุ 0-5 ปี) แบ่งเป็น 1. กลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ (CABA) หมายถึง - เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี (Infected) - เด็กที่ไม่ติดเชื้อเอชไอวี แต่มีพ่อ/แม่ ติดเชื้อเอชไอวี หรืออาศัยอยู่กับผู้ติดเชื้อ เอชไอวี หรือผู้มีโอกาสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ (Affected) 2. กลุ่มเด็กเปราะบาง (Vulnerable) ได้แก่ 1) กำพร้า 2) เร่ร่อน 3) พิการ 4) ยากจน/ อยู่ในภาวะยากลำบาก 5) ไร้สัญชาติ/ ไร้สถานะกฎหมาย 6) สิ้นสุดหรืออยู่ในกระบวนการยุติธรรม 7) ถูกทารุณกรรม 8) ติดเชื้อเอชไอวี

37 Implementing Area ศูนย์อนามัย (ศอ.)พื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัด แยกตาม ศอ. กทม(1) กรุงเทพมหานคร ศอ.1 กทม.(1) นนทบุรี ศอ.2 สระบุรี(1) ลพบุรี ศอ.3 ชลบุรี(3) ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ศอ.4 ราชบุรี(4) ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี ศอ.5 นครราชสีมา(4) นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศอ.6 ขอนแก่น(3) ขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุดรธานี ศอ.7 อุบลราชธานี(1) อุบลราชธานี ศอ.8 นครสวรรค์(1) นครสวรรค์ ศอ.9 พิษณุโลก(1) เพชรบูรณ์ ศอ.10 เชียงใหม่(4) เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง พะเยา ศอ.11 นครศรีธรรมราช(3) นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ศอ.12 ยะลา(2) ตรัง สงขลา

38 Implementing Area HPC 6 : Q5 (ต.ค.-ธ.ค.) จังหวัดอำเภอตำบล ขอนแก่น (30 ตำบล) เมือง ท่าพระ สำราญ บ้านค้อ ศิลา บ้านเป็ด บึงเนียม สาวะถี พระลับ โคกสี โนนท่อน ชุมแพ หนองไผ่ โนนสะอาด โนนหัน ไชยสอ นาหนองทุ่ม ขัวเรียง วังหินลาด บ้านฝาง ป่าหวายนั่ง โนนฆ้อง บ้านเหล่า บ้านฝาง ภูเวียง หนอง กุงเซิน บ้านเรือ นาชุมแสง หนองเรือ หนองเรือ โนนทอง บ้านผือ โนนทัน บ้านเม็ง ร้อยเอ็ด (29 ตำบล) เมือง ในเมือง เมืองทอง เหนือเมือง สีแก้ว โนนรัง นาโพธิ์ รอบเมือง ปอภาร จตุรพักตร์ฯ ป่าสังข์ หัวช้าง น้ำใส โพนทราย ศรีสว่าง ศรีสมเด็จ เมืองเปลือย โพธิ์สัย หนองแวงควง ธวัชบุรี นิเวศน์ หนองพอก ไพศาล สุวรรณภูมิ หินกอง น้ำคำ นาใหญ่ โพนทอง หนองใหญ่ คำนาดี แวง โพธิ์ศรีสว่าง เกษตรวิสัย เมืองบัว สิงห์โคก เมืองสรวง เมืองสรวง คูเมือง

39 Implementing Area HPC 6 : Q5 (ต.ค.-ธ.ค.) จังหวัดอำเภอตำบล อุดรธานี (22 ตำบล) เมือง นิคมสงเคราะห์ บ้านเลื่อม บ้านขาว โนนสูง หนองบัว หนองขอนกว้าง สามพร้าว หมูม่น หมากแข้ง (ทต.นคร) กุดสระ หนองนาคำ หนองวัวซอ หนองวัวซอ กุดหมากไฟ กุมภวาปี กุมภวาปี ปะโค เชียงแหว กุดจับ ปะโค ขอนยูง พิบูลรักษ์ ดอนกลอย บ้านแดง ทุ่งฝน ทุ่งฝน ทุ่งใหญ่ รวมทั้งสิ้น 20 อำเภอ : 81 ตำบล

40 Flow Chart of Case Management จุดแรกรับ (ANC/LR/PP/WCC/OPD เด็ก/ARV Clinic/Ward เด็ก/ศูนย์พึ่งได้/ ศูนย์องค์รวม) หญิงตั้งครรภ์ทุกรายที่ผลตรวจ HIV +ve และเด็กอายุ 0-18 ปี ที่มีเชื้อ HIV เด็กที่ได้รับ ผลกระทบและเด็กกลุ่มเปราะบาง จุดแรกรับ (ANC/LR/PP/WCC/OPD เด็ก/ARV Clinic/Ward เด็ก/ศูนย์พึ่งได้/ ศูนย์องค์รวม) หญิงตั้งครรภ์ทุกรายที่ผลตรวจ HIV +ve และเด็กอายุ 0-18 ปี ที่มีเชื้อ HIV เด็กที่ได้รับ ผลกระทบและเด็กกลุ่มเปราะบาง Case manager/Case management Unit 1.Need assessment 2. Service plan development 2.3. Service plan implementation Case manager/Case management Unit 1.Need assessment 2. Service plan development 2.3. Service plan implementation เชื่อมบริการกับหน่วยงาน ภายนอก รพ. พม./ NGOs ด้านสวัสดิการ สังคม Refer เพื่อรับบริการที่ รพ.ไม่มี เชื่อมบริการกับหน่วยงาน ภายนอก รพ. พม./ NGOs ด้านสวัสดิการ สังคม Refer เพื่อรับบริการที่ รพ.ไม่มี ให้บริการในหน่วย CM ให้การปรึกษาตามสภาพ ปัญหา ให้ความรู้เรื่อง HIV/AIDS / PMTCT/ เพศศึกษา ให้บริการในหน่วย CM ให้การปรึกษาตามสภาพ ปัญหา ให้ความรู้เรื่อง HIV/AIDS / PMTCT/ เพศศึกษา เชื่อมบริการกับหน่วยบริการ ภายใน รพ. คลินิกที่เกี่ยวข้อง เชน ทันตก รรม จิตเวช นรีเวช คลินิกยาต้าน ไวรัส ศูนย์องค์รวม เชื่อมบริการกับหน่วยบริการ ภายใน รพ. คลินิกที่เกี่ยวข้อง เชน ทันตก รรม จิตเวช นรีเวช คลินิกยาต้าน ไวรัส ศูนย์องค์รวม CAG* NGO F/U & Monitoring Reassessment เป็นระยะ F/U & Monitoring Reassessment เป็นระยะ พบปัญหาใหม่ จำหน่าย

41 CAG คือ คณะทำงานเด็กชุมชน : เป็นกลไกที่ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายสุขภาพ (รพ.สต./ อสม.) ฝ่ายปกครอง (อบต./ เทศบาล) ฝ่ายการศึกษา (โรงเรียน) องค์กรชุมชน (สอ.บต./ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน) สวัสดิการและคุ้มครองเด็กในชุมชน ทำหน้าที่สนับสนุนดูแลเด็กให้ได้รับการพัฒนา และติดตามต่อเนื่องผ่านกิจกรรมและประสานส่งต่อ

42


ดาวน์โหลด ppt 1. สถานบริการสาธารณสุขทุกเครือข่ายควรจัดให้มีบริการปรึกษาทั้งก่อน และหลังการตรวจหาเชื้อเอชไอวี อย่างมีคุณภาพ ควรให้คำปรึกษา แบบคู่ (Couple counselling)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google