งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ เรื่อง ข้อมูล จัดทำโดย นายวิทยา บาริศรี ครู คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัว เคียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ เรื่อง ข้อมูล จัดทำโดย นายวิทยา บาริศรี ครู คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัว เคียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบ เรื่อง ข้อมูล จัดทำโดย นายวิทยา บาริศรี ครู คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัว เคียว

2 1. ข้อใดจัดเป็นข้อมูล ตัวอักษร ก. ขนมราคา 10 บาท ข. วิชัยสูง 120 เซนติเมตร ค. ปากกาเป็น อุปกรณ์การเรียน ง. 1,000

3 2. นักเรียนสามารถรับรู้ ข้อมูลเรื่อง สภาพอากาศได้จาก แหล่งข้อมูลใด ก. วิทยุ ข. โทรทัศน์ ค. อินเตอร์เน็ต ง. ถูกทุกข้อ

4 3. “ เด็กชายเอกร้องไห้เสียง ดัง เพราะเขาทำเงิน หาย 10 บาท ” ข้อมูล ตัวเลข คือข้อใด ก. เงินหาย 10 บาท ข. เสียงร้องของ ด. ช. เอก ค. ด. ช. เอก ร้องไห้ เสียงดัง ง. ด. ช. เอก

5 4. ข้อมูลเรื่องดอกไม้ สามารถค้นหาได้จาก แหล่งข้อมูลใด ก. ห้องสมุด ข. ร้านขายเครื่อง เขียน ค. ร้านขายไม้ ดอกไม้ประดับ ง. ห้อง คอมพิวเตอร์

6 5. ด. ช. ดำ อยากรู้ว่าใน 1 วัน จะมีรถสีแดงผ่านที่ หน้าบ้านกี่คัน ด. ช. ดำ ต้อง ใช้วิธีใดใน การรวบรวมข้อมูล ก. การสัมภาษณ์ ข. การสังเกต ค. การตอบ แบบสอบถาม ง. การศึกษาค้นคว้าจาก สื่อต่างๆ

7 6. เสียงวิทยุประกาศว่า “ วันนี้ ฝนจะตกตอนบ่าย ” ด. ช. แดง จึงนำร่มไปตลาด ด้วย ข้อมูลที่ ด. ช. แดง ได้รับจัดเป็น ข้อมูลประเภทใด ก. ข้อมูลเสียง ข. ข้อมูลตัวเลข ค. ข้อมูลภาพ ง. ข้อมูลตัวอักษร

8 7. “ ด. ช. ขาว สอบวิชา คอมพิวเตอร์ ได้ 20 คะแนน ” คะแนน 20 คะแนน เป็นข้อมูล ประเภทใด ก. ข้อมูลเสียง ข. ข้อมูลตัวเลข ค. ข้อมูลภาพ ง. ข้อมูลตัวอักษร

9 8. นักเรียนอยากทราบข้อมูลเรื่อง การเลี้ยงปลา จึงไปหา ข้อมูลในห้องสมุด การกระทำ ของนักเรียนดังกล่าว เป็นการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธี ใด ก. การสังเกต ข. การสัมภาษณ์ ค. การตอบ แบบสอบถาม ง. การศึกษาค้นคว้าจาก สื่อต่างๆ

10 9. ข้อใด ไม่ใช่ วิธีการ รวบรวมข้อมูล ก. การศึกษา ค้นคว้าจากสื่อ ต่างๆ ข. การทำ แบบสอบถาม ค. การทำนาย ง. การสัมภาษณ์

11 10. ข้อใดเป็นลักษณ์ของ ข้อมูล ที่ดี ก. ข้อมูลที่ได้จาก ความฝัน ข. ข้อมูลที่ได้จากคำ ทำนาย ค. ข้อมูลที่ได้จาก เหตุการณ์จริง ง. ข้อมูลที่ได้จากการ บอกต่อๆกันมา

12 ก. ข้อมูลเสียง ข้อมูล ตัวเลข ข. ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลภาพ ค. ข้อมูลภาพ ข้อมูล ตัวอักษร ง. ข้อมูลตัวอักษร ข้อมูล ตัวเลข 11. ข้อความข้างบน จัดเป็น ข้อมูลประเภทใด “ นก 3 ตัว จับอยู่บน ต้นไม้ ”

13 12. ข้อใดเป็น ความหมายของ การรวบรวมข้อมูล โดย การสังเกต ก. การค้นหาข้อมูล ด้วยตนเอง ข. การรวบรวมข้อมูล จากคนอื่น ค. การอ่าน หนังสือพิมพ์ ง. การดูโทรทัศน์

14 13. ข้อใดเป็น ความหมายของ การรวบรวมข้อมูล โดย การสัมภาษณ์ ก. การค้นหาข้อมูล ด้วยตนเอง ข. การรวบรวมข้อมูล จากคนอื่น ค. การอ่าน หนังสือพิมพ์ ง. การดูโทรทัศน์

15 14. ผู้ประกาศข่าวในโทรทัศน์ พูดว่า “ เด็กนักเรียนที่คุยแข่งกับครู เป็นเด็กไม่ดี ” นักเรียนได้รับข้อมูลรูปแบบ ใดบ้าง ก. ข้อมูลเสียง ข้อมูล ตัวอักษร ข. ข้อมูลเสียง ข้อมูลภาพ ค. ข้อมูลภาพ ข้อมูล ตัวอักษร ง. ข้อมูลตัวอักษร ข้อมูล ตัวเลข

16 15. จากข้อความข้างบน เป็น วิธีการรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีใด ก. การศึกษาค้นคว้าจากสื่อ ต่างๆ ข. การทำแบบสอบถาม ค. การสังเกต ง. การสัมภาษณ์ - นักเรียนชอบเรียนวิชาคอมพิวเตอร์หรือไม่ ตอบ................................. - เพราะเหตุใด ตอบ...............................................................................

17 16. ถ้านักเรียนอยากทราบขั้นตอน การ ทำนา นักเรียน สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก แหล่งข้อมูลใด ก. ห้องสมุด ข. ถามครู ค. หนังสือเรียน ง. ถามชาวนา

18 17. อุปกรณ์ใด ให้ข้อมูลทั้งภาพ และเสียง ก. ข. ค. ง.

19 18. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของข้อมูล ก. ทำให้ตัดสินใจ ได้ดีขึ้น ข. ช่วยในการ วินิจฉัยโรค ค. เกิดความสนุก และผ่อนคลาย ง. ช่วยประหยัดและ สะดวกขึ้น

20 19. แหล่งข้อมูลใด ไม่เข้า พวก ก. การฟังเพลงจาก วิทยุ ข. การฟังเพื่อนเล่า เรื่องต่างๆ ค. การดูโทรทัศน์ ง. การอ่านข่าวจาก หนังสือพิมพ์

21 20. แหล่งข้อมูลใดให้ข้อมูล ที่น่าเชื่อถือได้ ก. ปอฟังยายเล่าประวัติ ของชุมชน ข. แดงเล่าเรื่องไปเที่ยวให้ โต้งฟัง ค. พิมพ์เขียนจดหมายไป หาเพื่อน ง. ดำสำรวจต้นไม้ใน โรงเรียน

22 21. ข้อมูลจากแหล่งใด ทันสมัยที่สุด ก. หน่อยหาข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ต ข. ก้อยฟังข่าวจากวิทยุ ค. นิดอ่านหนังสือใน ห้องสมุด ง. ฟ้าอ่านข่าวจาก หนังสือพิมพ์

23 22. ให้นักเรียนเขียนชื่อ บุคคลดังต่อไปนี้ 1. ครูประจำชั้น 2. ครูสอนคอมพิวเตอร์ 3. เพื่อนสนิท 4. เว็บไซต์โรงเรียน ลงในสมุดของตัวเอง ใช้ชื่อ จริง ห้ามเป็นชื่อเล่น

24


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ เรื่อง ข้อมูล จัดทำโดย นายวิทยา บาริศรี ครู คอมพิวเตอร์ โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัว เคียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google