งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information stored in memory sensory, short-term, long-term วิชา 321488 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ คอมพิวเตอร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information stored in memory sensory, short-term, long-term วิชา 321488 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ คอมพิวเตอร์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information stored in memory sensory, short-term, long-term วิชา 321488 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ คอมพิวเตอร์ 1

2  Three major systems of  human information processing: – Perceptual (read-scan)--> memory – Cognitive (think) – Motor system (respond)  INPUT -> PROCESS -> OUTPUT วิชา 321488 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ คอมพิวเตอร์ 2

3 There are three types of memory function: Sensory memories Short-term memory or working memory Long-term memory Selection of stimuli governed by level of arousal.

4  การจดจำที่ติดอยู่กับการรับรู้  เราจะจำสิ่งที่เราเห็น สิ่งที่เราได้ยิน สิ่งที่เราได้กลิ่น เพียง 1/10 ของวินาที  sensory memory จะรับข้อมูลมาจากอวัยวะต่างๆ  Buffers for stimuli received through senses ◦ iconic memory: visual stimuli ◦ echoic memory: aural stimuli ◦ haptic memory: tactile stimuli  Continuously overwritten

5 วิชา 321488 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ คอมพิวเตอร์ 5

6 6

7 7

8 8

9  เป็นการใช้สมอง ดึงหน่วยความจำออกมาใช้  จะเป็นการใช้ความคิดขณะที่เรากำลังทำสิ่งเหล่านั้น  Scratch-pad for temporary recall ◦ rapid access ~ 70ms ◦ rapid decay ~ 200ms ◦ limited capacity - 7± 2 chunks

10 212348278493202 0121 414 2626 HEC ATR ANU PTH ETR EET

11  Short Term Memory Test - Pictures  http://faculty.washington.edu/chudler/puzmatch.h tml วิชา 321488 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ คอมพิวเตอร์11

12

13  404 – 894 – 2000  404 – 385 - 7510 วิชา 321488 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ คอมพิวเตอร์13

14  ระดับ ความแปลกใหม่ ของข้อมูล ( มีความสัมพันธ์กับ ข้อมูลที่เก็บไว้ใน long-term memory เพียงใด )  Motivation:  if no motivation -information loss from short-term storage in 2 sec.  Clustering or Chunking วิชา 321488 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ คอมพิวเตอร์14

15  การที่ข้อมูลเก็บไว้ได้ในความจำระยะสั้นเพียงชั่วเวลาสั้น มากนั้นเป็นสิ่งที่ดี ซึ่งทำให้เราสามารถรับข้อมูลใหม่เข้า มาแทนที่ได้ หากข้อมูลเก่ายังคงค้างอยู่นานเกินควร อาจเป็นการรบกวนการเรียนรู้และการตั้งใจรับรู้ในขณะ ปัจจุบัน  1. การแปลงรหัสในความจำระยะสั้น (Encoding in Short-Term Memory) ในการแปลงสิ่งเร้าจากการจำความรู้สึกสัมผัสไปอยู่ใน รูปของความจำระยะสั้นมีขั้นตอนในการดำเนินการอยู่ 2 ขั้นตอน ได้แก่ การทำการเปลี่ยนแปลงและการเก็บรักษา ข้อมูล  2. รูปแบบของการเก็บรักษาข้อมูล (Storage Form) การเก็บรักษาข้อมูลหลังจากการแปลงสิ่งเร้าการรู้สึก สัมผัสไม่ว่าจะโดยวิธี effortful processing หรือ automatic processing วิชา 321488 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ คอมพิวเตอร์15

16  ความจำระยะยาวเป็นความจำที่บุคคลจำได้หรือระลึก  การจดจำโดยการคิดเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นๆ  การจดจำโดยสามารถลำดับเหตุการณ์ได้  เหตุการณ์ในวัยเด็กที่เคยได้รับอุบัติเหตุบางอย่าง  จำเหตุการณ์ในช่วงที่เรียน ม. ปลายได้ที่ไปเที่ยวกับ เพื่อนต่างจังหวัด  ไปเรียนกวดวิชา  เหตุการณ์ต่างๆที่นำความดีใจเสียใจหรือความทุกข์มาให้ ชีวิตเรามักจะจำเหตุการณ์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

17

18  เป็นทฤษฎีที่ชี้ให้เห็นว่าผู้รับสารแต่ละคนนั้นมีความ แตกต่างกันในทางจิตวิทยา เช่น ทัศนคติ ค่านิยมและ ความเชื่อ ทำให้คนสนใจในการเปิดรับข่าวสารหรือ ตีความหมายข่าวสารจากสื่อมวลชนแตกต่างกัน หลักการ พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีความแตกต่างระหว่างปัจเจก บุคคลมีดังนี้ 1. บุคคลมีความแตกต่างกันในด้านบุคลิกภาพและสภาพ จิตวิทยา 2. ความแตกต่างกันดังกล่าวนี้เป็นเพราะบุคคลมีการเรียนรู้ 3. บุคคลที่อยู่ต่างสภาพแวดล้อมกันจะได้รับการเรียนรู้ที่ แตกต่างกัน 4. การเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันทำให้บุคคล มีทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อถือ และบุคลิกภาพที่ แตกต่างกัน 5. ความแตกต่างระหว่างเพศ วิชา 321488 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ คอมพิวเตอร์18

19  คือความแตกต่างจากพื้นฐานของแต่ละบุคคล ด้าน เพศ อายุ เชื้อชาติ สมรรถภาพของร่างกาย ซึ่งเรียนว่า biographic characteristics เป็นตัวแปรสำคัญที่จะ ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล  เพศ  อายุ  สมรรถภาพของร่างกาย  เชื้อชาติ  พื้นฐานอื่น เช่น สถานะภาพการแต่งงาน จำนวนบุตร วิชา 321488 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ คอมพิวเตอร์19

20  ประสบการณ์  ความรู้  สมาธิ  ความสามารถในการมองการอ่าน วิชา 321488 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ คอมพิวเตอร์20

21  ขนาดนิ้ว  สายตา  การมองเห็นในระยะไกล  ขนาดของร่างกาย วิชา 321488 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ คอมพิวเตอร์21

22 22


ดาวน์โหลด ppt Information stored in memory sensory, short-term, long-term วิชา 321488 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ คอมพิวเตอร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google