งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถอดรหัสสุ่มประเมิน แท่ง เชียงราย / พะเยา เจาะลึกเฉพาะเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถอดรหัสสุ่มประเมิน แท่ง เชียงราย / พะเยา เจาะลึกเฉพาะเชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถอดรหัสสุ่มประเมิน แท่ง เชียงราย / พะเยา เจาะลึกเฉพาะเชียงราย

2 Obj : เพื่อสุ่มประเมินการดำเนินงานด้าน ส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม

3 การเตรียมทีมงาน แท่ง เชียงราย / พะเยา แบ่งเป็น 2 สาย พะเยา – เชียงราย ประสานระดับจังหวัดผู้เกี่ยวข้อง Standardize ทีมงาน เตรียมเครื่องมือ เตรียมตัว + เตรียมใจ

4 การ ประเมิน สาย สิ่งแวดล้อม สายส่งเสริม สุขภาพ โรงเรียน ระดับทอง ศูนย์เด็กเล็ก ระดับดีมาก ตลาดระดับ ดีมาก ร้านอาหาร / แผงลอยที่ ได้รับป้าย CFGT

5 ในโรงเรียน เราประเมินอะไร ในแต่ละงาน... ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมสุขภาพ โรงอาหาร ส้วม ฟัน การตรวจสุขภาพ ชมรม “ เด็กไทยทำได้ ” อาหารกลางวันใน รร.

6 ในศูนย์เด็กเล็ก สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภาพ ห้องนอนเด็ก มุมประกอบอาหาร บริเวณเด็กเล่น ความปลอดภัย ส้วม เมนูอาหาร ทันต พัฒนาการเด็ก การเจริญเติบโต

7 ใน... ตลาดน่าซื้อ สุ่มตรวจตัวอย่างอาหาร 20 ชนิด ดูโครงสร้าง ส้วม

8 ใน... CFGT สุ่มตรวจอุปกรณ์ 2 อาหาร 1 มือ 1 สถานที่ปรุง / เตรียมอาหาร ส่วนประกอบในการปรุงอาหาร ส้วม

9 เราได้อะไรจาก สิ่งที่ทำ รู้สถานการณ์ บริหารเวลา แก้ปัญหา การ ทำงาน แบบ บูรณาการ เ กิ ด ก า ร เ รี ย น รู้ *

10 สรุปบทเรียน การทำงานร่วมหน่วย งานสาธารณสุข บทบาทศูนย์อนามัยที่ 10 การทำงานร่วมกับ พันธมิตร สนับสนุนถ่ายทอดวิธีการ สนับสนุน Technology ฯลฯ ควบคุมกับติดตาม ประเมินผล เอกชน อปท. ประสานงาน ถ่ายทอด นโยบายและ สร้างความ ตระหนัก ผลักดันให้เกิด การสนับสนุนง ปม.


ดาวน์โหลด ppt ถอดรหัสสุ่มประเมิน แท่ง เชียงราย / พะเยา เจาะลึกเฉพาะเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google